Skip to main content

Full text of "Vocabulario bilingüe = Español-Tagalo-Tagalo-Español"

See other formats


THE CELLAR ECCK SHCP 
IB090 WYOMINO 
DETROIT, MICH. 4822) 
USA. A 
¡VOCABULARIO BILINGÜE! 

Espd-T#-T#-Español 

POR 

Rosendo feMWO 

Autor de Gramátikang Kastilá at Tagalog 2 tomos, 
Medicina Doméstica 2 tomos Lecciones Prác- 
ticas de Lenguaje Inglés-Español-Tagalog Ku- 
sinang Tagalog, Aklát ng Paglulutd, Ang Bat- 
haláng Dula (traducción al tagalog de La 
Divina Comedia) Sa Laot ng Pagsusu- 
yuan 2 tomos, (de Dora Thorne) y 
Ang Libingang Bakai de (La 
Tumba de Hierro) J PRIMERA EDICIÓN. MANILA, 1917. 

imprenta üe J. martínez 

253-257 Cabildo, Intramuros. TELÉFONO 3283 * 


¿ wJ N awMM*** 11 ^ 1 *^ * **" ^ **»^^ \ D 
P 1 D 

D 

;0 
a 
o 

D 

a a 
a 

D 

a 

D DDDa agg DDDDDDDQDDD DgDDDDgDD D D 

a 

D 

□, 

Q 
D 
D 
□, 
Q 
D 
D 

a 

D. 
D 

a 
n 

G 

D i 
a 

a* 
Ja DGGDDDGDDDDGDDGDDGDDDGGG 

BBBB ALGUNAS OBRAS gggg 

OGDDDDDDDDDDGDGDDDDDDDDD 
GGD QUE SE HALLAN DE VENTA GGÜ 
nnDDGDGDDaDDDDGDaDDDGDGD 
GDGDG EN ESTA LIBRERÍA QQGaa 

aaaaaaaaGGGaaaaaaaaaaaaa 

Sucesos de las Islas Filipinas por el Dr. Antonio 
pj \ Morga. Nueva Edición prologada por W. E. 
u> Retana P15.00 

Tratado de Terapéutica Especial de las Enferme 
dades Internas para médicos y estudiantes por 
el Dr Norberto Ortner, 2 tomos ... . P20 00 

Del Tratamiento de la Tuberculosis por la Tu- 

berculina etc. por el Dr. Hermann Sahli . . J> 6 50 
pj: [ Tratado del Diagnóstico y Tratamiento específi- 
— * eos de la Tuberculosis por los Dres. Bandelier 

yRoepke P 6 00 

Manual de Exploración Clínica y de Diagnóstico 

Médico por los Dres. O. Seifert y F Muller . P 5 00 

Atlas Geográfico Salvat, con profusión de graba- 
dos, láminas y mapas, trazados con arreglo á 
los datos más recientes — 1916 P13.50 

La Guerra Europea por Gonzalo Calvo y José 

Brissa, 4 tomos P2h 00 

Suma Filosófica escrita por el Cardenal Fr. To- 
más Zigliara, 3 tomos ' . . P 10.00 

Diccionario Inglés Español Tagalog por S G. 

Calderón , . . . J>4 50 y P 6 50 

Apuntes de Derecho Penal (Libro Segundo) por 
A. Cando . . . . , P 3.00 rAL-LAü 111 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 
AL: EN CINCO IDIOMAS. anaDGDDDDDDDaaanDDDoaoDGDDaD Vocabulario Bilingüe 

Espafiol-Tagalo-Tagalo-Espafiol 


fr, £s propiedad de la Imprentí 

Librería de J. Martínez. •. . . Imprenta de J. Martínez, 257 Cabildo; Intramur 

TELÉFONO 3283/ VOCABULARIO BILINGÜE 

EspÉl-Taifalo-Tanlo-Español POR -|0SEMDC! Autor de Gramátikang Kastilá at Tagalog 2 tomos, 
Medicina Doméstica 2 tomos Lecciones Prác- 
ticas de Lenguaje Inglés-Español-Tagalog, Ku- 
sinang Tagalog, Aklát ng Paglulutó, Ang Bat- 
haláng Dula (traducción al tagalog de La 
Divina Comedia), Sa L aot ng Pagsusu- 
juan 2 tomos, (de Dora Thorne) y 
Ang Libingang Bakal de (La 
Tumba de Hierro) PRIMERA EDICIÓN, MANILA, 1917. 
LIBRERÍA Y PAPELERÍA 

DE 

J. MARTÍNEZ 

fJhm Moraga 34-36, Plaza Calderón 108 y Oabilílo 257.-*Intramnros. 
TELÉFONO 500S. »h / V \ *:'W GrL 


^l ^^ >MN^»^^M¥ ^ ^»MN^W^^^^#»^» ^ ^^M^^»»^I^M ^ ¥ ^ M*»^^<MM»»»^^><»i^^ % *»iMM Nombres sustantivos que empiezan por la pri- 
mera letra del alfabeto castellano. 

Mga pandiwang ngalan na nagsisimula sa 
unang titile ng abakadang kastila. Pertenecen al género masculino. 
Nauukol sa higas na ikinakapit sa panga- 
ngahulugang lalaki. 

Ginagamikin ng articulo £1 ó Un. Abandono. Pagpapa 

baya, kapabayaan. 
Abanico Pamaypay. 

f A batimiento. Panglu- 
lupaypay;panglu- 
lumo. 
bogado. Lalaking 
manananggol. 
blandamiento. Pag 
papalambot; pangla- 
lambot. 
Abono, Paluwal; pa- 
taba sa lupa. A Dorr ecimiento . P a g- 
tatakwil; pagtakwil. 

Aborto. P agkaagas ; 
panganganak ng wala 
sa panahon; pagka- 
sira ng pagdadalang 
tao ng babaye 

Abrazo, Pagyakap; 
yakap; pagkakaj T a- 
kap, 

Abuelo. Nunong la- 
laki; ama ng ama ó 
ng iná. — 6 
Abuso. Paglabis; ka ; 

labisan. 
Acaso. Pagkakataon ; 

p&ngyayaring di si- 

nasadyá. 
Acatamiento. Pagga- 

lang; pagsambá. 
Acecho. Panutiubok. 
Aceite. Langis. 
«Acertamiento. Pagti - 

yak; pagkatiyak; pag- 

katama. 
Acierto . P a g k a t i yak ; 

pagkatama. 
Acordeón. Kurdiyon; 

istrumento na ba^ 

taki't isulong. 
Acortamiento. Pagpa- 

paikli; pagikli. 
Acostamiento. Pag hi- 
ga. 
Acrecimiento. Pag da- 

ragdag; paglago. 
Acto. Kilos. 
Acudimiento. Pag- 

dalo. 
Acueducto. Daluyan 

ng tubig. 
Acuerdo. Pinagkaya- 

rian ng isang k&pulu 

ngan ; pinagkaisahan . Pag» Acusado. Pinarata- 

ngan; sakdal. 
Achaque. Dahilan. 
Adagio. Salawikain. ( 
Adelanto. Pagsulong; 

pagkauna. 
Adelgazamiento. 

papanipis; panganga- 

yayat. 
Ademán. Kislot; ki- 
los 
Adorno. Palamuti. 
Adulterio. Pakikiagu- 

lo; pakikiapid sa di 

niya asawa. 
Advenimiento. Pagda- 

ting* 
Afán. Grawa, nasa. 
Afecto. Galak; tuwa; 

pagmamahal. 
Afeite. 
Afilamiento. 

talim. 
Agente. Gumagawa; 

nangangasiwa. 
Agradecimiento. Pag- 

kilala ng utang na 

loob; pasalamat. 
Agravio. Pagapi. 
Aguacero. Ulang bigla 

at malakás, Pagaahit. Pagpapa- 7 Agüero. Pamahiin; 

abubot. 
Ahondamiento. Pag- 

papalalim. 
Ahorro. Pagtitipid; 

natitipid. 
Aire. Hanging baña- 

yad at laganap. 
Aislamiento. Pagbu- 

bukod; pagkakabu- 

kod. 
Ajo Bawang. 
Alambre. Kawad. 
Albedrio. Kalayaan ng 

sarili ó ng kaisipan. 
Albergue. Tutuluyan ; 

pahingahan. 

boroto. Malaking 
Alkaingay an ; guió . 
Alcaide. Tanod bi- 

langgo. 
Alcalde. Pangulo ng 

Ayuntamiento. 
Alcance, P a g a b o t ; 

kaya. 
Alfabeto. Abakada. 
Alfanje. Grulok nama- 

ikli, malapad at ba- 

likokaw 
Alfiler. Panusok; tu- 

sok. Algodón. Bulak. 
Aliento. Hiningá; la- 

kás. 
Alimento, Pagkain. 
Alivio. Kaaliwan; 

ginhawa. 
Almibar. Arnibal. 
Almuerzo. Almusal; 

pagkain sa agaham 
Alumbre. Tawas. 
Allanamiento Pagpá- 

patag; pagpapalas. 
Ambiente. Simoy; ha- 
nging banayad. 
Amigo. Kaibigang la* 

laki. 
Amillaramiento . B u 

wis ng lupa. 
Amo, Panginoong la* 

laki. 
Amor. Pagibig. 
Amorío, Pangingibig; 

sintá. 
Amparo. Lingap; kup 

kop; kandili. 
Anhelo. Nais; mithi. 
Anillo. Singsing. 
AnimaL Hayop. 
Animo. Kaluluwa; la- 

kás; tapang; pagiisip. 
Antifaz. Takip sa * mükhá. 

Antídoto, Labaia sa la- 
son: 
Antojo. Pita; paggus- 

tong walang kasay 

sayan. 
Antro. Ynngib; lu- 

ngaw. 
Anzuelo. Tagá ó ka 

wit. 
Año. Taon. 
A pedreamien to . Pag 

balabag; balabag; pag- 

bató. 
Apetito. Pita; gana ng 

pagkain. 
Ápice. Dulo; dulahan. 
Aplacamiento. Pag 

apula; pagpapahupa; 

pagtahimik; p ag pa - 

yapa. 
Aplauso. Palakpakan. 
Apodo. Palay aw. 
Aposento. Silid; taha- 

nan. 
Apoyo. T u 1 o n g ; k a- 

linga; lingap. 
Aprecio. Pagmamahal; 

pagpapahalaga. 
A presuramien t o . Pag- 

tutumulin; pagsi s i kapa 
Árbol . Punong kahoy . 
Arco. Balantok; hubog. 
Archivo. Iñgatan ng 

kasulatan ó ng kati 

bayan. 
Ardor. Malaking init; 

sigábo; alab. 
Arranque. Pagbunot; 

silakbó ng galit. 
Arrastre. P a g k a 1 a d * 

kad 
Arrebatamiento. Pag 

agaw; pagdidilim ng 

isip. 
Arreglo. Pagaayos; ka 

ayusan. 
Arrepentimiento. Pag- 

sisisi. 
Arresto. P a g d a k i p; 

pagkukulong. 
Arroyo. Batisan; sapa. 
Arroz. Bigás. 
Asalto. Pangloloob. 
Asco. Pangdidiri; diri. 
Asiento. Likmuan. 
Asombro. S i n d a k ; 

manghá. 
Aspecto. Aniyó. 
Astro. Tangía w sa La* 

ngit; bituin. 9 - Atatjue. Paglusob. 
Ataúd. Ataol; kaba- 

ong, 
Atavío. Palamuti; ga- 

yak. 
Atestiguamiento. Pag* 

saksi. 
Atrevimiento. Kapa 

ngahasan; panganga- Tulong. has.. 
Aumento. D a g d a g ; 

puno. 
Auxilio. 
A zar. Kapahamakang 

di maiwasan; pagsa 

sapalaran. 
Azotazo. Palo; hagu 

pit. Pertenecen al género femenino. 
Namikol m Myas na ikinakapit sa panga- 
ngahulugang habaye. 

Ginagamitan ng artículo La ó Una. Abdicación . Pagtanggi ; 

pagbibitiw ng tuog- 

kol. 
Abertura. Pagbubu- 

kas; bitak; lahang. 
Abnegación . Pagsa n g- 

ayon; pagpapakama- ama. 
Abundancia. Kasaga- 

naan. 
Acción. Grawa; kilos; 

asta. 
Aceptación. Pagtang- 

gap; pagsangayon. tay alang alang sa Aclaración. Pagpapa- 
pagibig sa üiyos at liwanag; paliwanág. sa kapwa. 
A bogada . A sawa n g 

manananggol;* baba- 

ying manananggol. 
Abuela. Nunong ba- 

baye; iná ng iná ó ng Actividad. Kasipagan ; 

sigla. 
Actualidad. K a s a 1 u- 

kuyan. 
Acumulación. Pagsa. 

samasama; p a g 1 i 1 i- 10 kom; pagbubunton. 
Adaptación. Pagbaba- 

gay; paglalapat. 
Jdhesión. Pagan ib; 

pakikipagisang dani- 

daioin. 
A djudicación. Pa gka- 

kaloub. 
Adivinación. Panghu- 

hula. 
Administración. Pa- 

ngangasiwa; pangasi- 

waan. 
Admiración. Pagta- 

taka; panggigilalás. 
Adición. Pagdaragdag; 

pagpupuno. 
Admisión. Pag tan 

gap; pagpapatuloy 
Adolescencia. Katam- 

tamang guian g 
Adoración. Pagsambá; 

paggalang. 
A dquisición. Pagkaka 

mit; pagkakaron. 
Aduana. Opisina ng 

bayaran ng buwis ng 

mgakalakal na puma* 

pasok at lumalabas. 
Advertencia. Tanga; 

pa talas tas; hatol. Afición. Hilig; kawili- 

hap. 
A filación . Pagpapata- 

lim. 
A firrn ació n . Pagay on ; 

pagpapatutoo. 
A flicción. Paghihimu 

tok; pagtangis; hi 

nagpis 
A f renta. P a g h a 1 ay ; 

pagliiya. 
Agalla. Hasang. 
Agilidad. Kaliksihan; 

katulinan. 
Agitación. Pagkalog; 

pagliglig; guio. 
Agricultura. Pagtata- 

nim. 
Agrupación. Pagsasa- 

masama; pagiipon- 

ipon. 
Agrura. Kaasiman*; 

asim. 
Agudeza. Katulisaú; 

kanipisan; katalinu- 

han. 
Aguja. Karayom. 
Alabanza. Pagpupuri; 

papuri. 
Alcancía. Ipunan; ta- 

guan ng salapi. - 1L 
A lcautariila. Daluyan 

ng tubig sa ilaiim 

ng lupa. 
Alcoba. Silid na tutu 

lugan. 
Alegría. Kasayahan. 
Aleta. Palikpik. 
Alfombra. Latag sa 

sahig. 
Alforja. Supot ñama- 

liaba na may bukasan 

sa gitna; supot na 

ginagamit ng mga pu- 

lubi. 
Algarada. Kaingayan; 

malaking dagundu> 

ngau; sigawan. 
Alianza. Kasunduan; 

tali; pagkakaisa. 
Alimentación. Pagpa- 

pakain. 
Almohada. Unan. 
Altanería. Pagtnama- 

taas; kapalaluan; ka- 

taasan. 
A 1 ter acic n . Pagbabago ; 

pagiiba ng kalagayan 

ó aniyo ng isang ba 

gay- 

Alternación. Pagpapa 
lipatlipat Alteza. Kal aasan ; pag- % 
galang na iuiupkol sa 
inga hari ó prinsipe. 

Altivez. Kataasan; ka- 
palaluan; kasuwailan. 

Altura. Taas; tayog 

ám:i. Pauginoong ba- 
baye. 

A márgura. Kapaitaú ; 
pait. 

Ambición. Hilig; ka- 
sakiman. 

Ambigüedad. K a 1 a - 
buan; kawalang wa 
tas. 

Amenaza. Pagbabantá; 
bantá. 

A mistad. Pagkikilala; 
pagkakaibigan. 

A mn istia. Ka pata wa- 
ran. 

A mpliaeión. Pagpapa- 
laki. 

A mplitud. Kalaparan; 
luang. 

Ampolla. Paltos; pin: 
tóg; bubog na ma- 
hayap ang magkabi- 
lang dulo at mapin- 
tóg ang gitná. 

Amputación. Pagputol 12 at paghihiwalay ng 

isang bahagi na ka- 

tawan. 
A nalogía. P a g k a k a - 

wangki. 
A narquía. Kawalan ng 

namimmno ó pama- 

halaan. 
Ancianidad K a t a n- 

daan. 
Anchura. Kalaparan ; 

lapad. 
Anguila. Igat; palos. 
A nimación. Pagpapa- 

tapang; pagpapala- 

kas ng kalooban. 
Aniquilación. Paglipol; 

pagkalipol. 
Anticipación . Pagbibi- 

gay alam. 
Antigüedad. U n a n g 

dako; kalaunan. 
Antipal ía. Pagkamu- 

hí; kawalang-giliw. 
Antorcha. Suló. 
Anulación. Pag papa- 

walang bisa. 
Aparición. Paglitaw. 
Apariencia. M a 1 i k - 

mata; paglitaw. 
Aplicación. Pagbaba- tay; pagsisikap. 
Aprehensión. Pagda- 

kip; paghuli. 
Apropiación. Pagka- 

niya; pagmamayari. 
Aproximación . Pagla- 

pit; paglalapit. 
Aptitud. Kasapatan; 

kakayahan. 
Arena. Buhangin. 
Aristocracia. Pamaha 

laan ng mga mará- 

ngal at mayaman sa 

bayan. 
Armonía. Marikit na 

tunog; taginting. 
Aroma. Samyo; bango. 
Arruga. Kulubot ng 

balat; kubot. 
A rticul ación . G a 1 a w 

ng kasukasuan; pag- 

bigkas na maliwanag 

ng mga pangungusap. 
Ascensión. Pagakiyat; 

pagilanglang. 
Ascua. Baga. 
Asfixia. Pagkawala ng 

hininga. 
Asistencia. Pag dalo. 
Asociación . Pag s a s a - 

mahan; samahan . 13 A spereza. Kagalasan ; 

kabakilan. 
A spiración . A d h i k a ; 

hangad. 
Asquerosidad. Karu- 

mihang nakapandi- 

diri. 
Astilla. Tatal. 
Astucia. Lalang; ka- 

paraanan. 
Asunción. Pagaakiyat. 
A tención . Pagtai m ti m ; 

pagsasaloob. 
Atmósfera. H ang i ng 

buniabalot sa kabi- 

lugan ng lupa. 
Atrocidad. Kabangi- 

san; kalupitan. 
Audacia. Kapangaha- san. 
Aurora. L i wa y wa y ; 

banaag. 
Ausencia, Pagkawala. 
Autoridad. Kapangya- 

rihan. 
A utorización. K a p a- 

liintulutan. 
Avenida. Daan. 
A ventura, Sapalaran ; 

pagsasapalaran. Averiguación. Pagsisi- Alagaan ng yasat 

Avería. 

mga hayop na may 
pakpak; kasiraan. 

Axila. Kilikili; siwang 
ngsugpungan ng mga 
sanga ng kahoy. 

Ayuda Tulong. Nombres sustantivos pertenecientes al género 
femenino que en singular admiten el articulo El 
y Un. 

Pangdiwang jigalan na nmiukol sa higas na 
ikinahapü sa pangangcihidugang babaye ó género 
femenino, na sa singular ay ginagamitan nq artí- 
culo El ai Un. Agua. Tubig. 
Águila. Limbas. Ala. Pakpak. 

Alba, Bukangliway- _ u 

way. pakpak,gaya ng pato, 

Alma. Raluluwa, pabo at ibp. 

Arma. Kasangkapang Habla, Pananalita, 

pandigma; almas Hacha. Palakol. 

Ave, Hayop na may Hambre. Gtitom, 

Nombre* arljeUros. 
Mga nfjalang tuniittiíriiy¡, 

Abandonado, -abandonada. Pabaya; pinabayaan. 
Abatido, abatida. Lupaypay; nanglulumo; dusta. 
Abierto, abierta. Bukás; puang. 
Ablandativo, ablandativa. Mapalalambot. 
Abominable. ■Katakwil-takwil; di karapatdapat. 
Aborrecible. Karapatdapat itakwiL 
Abortivo, abortiva. Ipinanganak ng dipanabon. 
Abrazador, abrazadora/ Nangyayakap. 
Absurdo, absurda. Laban sa katwiran. 
Abultado, abultada. Matambok. 
Acabable. Matatapos. * 

Acalorado, acalorada. Mainit; pagód; nagaapoy. 
Acertado, acertada, Tumpak; tiyak. 
Aclaratorio, aclaratoria. Nagpapaliwanag. 
Acomodado, acomodada Bagay. 
Acostumbrado, acostumbrada, Bihasa. 
Activo, activa. G-umagawa; masipag. 
Actual. Kasalukuyan. 
Acumulador, acumuladora. Nagtitipon; tumiti- 

pon. 
Acuoso; acuosa. Matubig. •15 - 
Adecuado, adecuada. Baga}-; kapit. 
Adherente. Dikit; nakadikit. 
Adjunto, adjunta, Kalakip. 
Admirable. Katakataka; kagilagilalás. 
A dmisible. Matatanggap; masasangay unan 
Adorable. Marapat sambahin. 
Adorador, adoradora. Sumasamba. 
A dúltero, adúltera. Nakikiagulo. 
Adversario, adversaria. Kaaway. * 
Aficionado, aficionada, Mawilihin; mahilig. 
Afilado, afilada. Matalim; hassá. 
Afirmativo, afirmativa. * Nagpapatutoo. 
Aflictivo, aflictiva. Ñakapaghihinagpis. 
Afortunado, afortunada. Pinapalad. 
Ágil. Matulin; maliksí. 
Agradable. Nakagagalak; masarap. 
Agraviado, agraviada. Api; sahol. 
Agridulce. Nagaagaw ang tamis at asim. 
Agrio, agria. Maasim. 
Agudo, aguda, Matulis; mahayap. * 
Agujereable. Mabubutasan. 
Ahogado, ahogada. Lunod; nalunod. 
Ahorrable. Matítipid. 
Aislado, aislada. Bukod. 
Ajeno, ajena. Ba kapuwa, 
Alegre. Masaya, 
Alguno, alguna. Han. 
Aliviador, aliviadora. Nakagiginhawa. 
Altanero, altanera. Palalo; suwail. 
Altísimo, altísima. Kataastaasan. 
Alto, alta. Mataas; matayog. - i6. . .- ■; "■ 

Altivo, altiva, Palalo; suwail. 

Amable. Kaihigibig. 

Amador, amadora. Umiibig. 

A man sable. Ma panamo. 

Amargo, amarga. Mapait. 

Amarillo, amarilla. Madilaw. 

Ambicioso, mbiciosa. Mahilig; mapagimbot. 

Ambulante Palakadlakad. 

Ameno, ameoa. Malusog. 

Amenazador, amenazadora. Nagbabanta. 

Amigo, amiga Kaibigan. 

Amplio, amplia. Malapad; malaki. 

Anciano, anciana. Matandá. 

Ancho, ancha" Maluang; malapad. » 

Aniquilable. Malilipol. 

Anterior. Una. 

Antiguo, antigua. Luma. 

Antipático, antipática. Nakamumuhi; nakawa- 

walang giliw. 
Anual. Taon-taon. 
Apacible. Matahimik; payapa. 
Aparente. Malikmata; 
Apartado, apartada. Malayo; hiwalay. 
Aplicable. Bagay; kapit; marapa! 
A preciable. Minamahal; mahalaga, 
Ardiente. Nagliliyab; nagaalab. 
Arenoso, arenosa. Mabí hangin. 
Arrebatador, arrebatadora. Mangangagaw, 
Arreglado, arreglada. Ayos; wasto. 
Arrogante. Mayüteang; mahangin. 
Artificial. Gawa sa kamay ó arte. _ 17 — 
Asociado, asociada. Kasapi. 
Asombroso, asombrosa. Nakagigíkla; nakasi- 

sindak. 
Áspero, áspera. Magalas. 
A squemso, asquerosa. Nakajmndidiri ; nakari- 

rimarim. 
Astuto, astuta. Mapaglalang; toso. 
Atraetiv o, atractiva. JSTakaha halina; nakaaakit. 
A trevid o , atrevida . Panga has . 
Áureo, áurea. Ginintuan. 
Avariento, avarienta. Sakini; kuripot. 

Verbos 

Abandonar. P a b aya- A bonar. Pa 1 n w al an ; 

an; ipaubaya; iwan. magpaluwal. 

Abandonarse. Magpa- Aborrecer* Itakuwil. 

ubaya; inagpaiwaii. Aborreciese. Mayamot; 
Abanicar. Paypayan mamul i i . 

Abanicarse. Magpay- Abortar. Agasan; ma- 

pay. laman. 

Abatir fwasak; pang- Abrasar. Pasuin; pag- 

lupaypay ¡ n; p a n g 1 u- bagaln n. 

muhin. Abrasarse. Mapaso; 
Abatirse . M a \v a s a k ; magbaga . 

manghipaypay ; marig- Abrazar. Yakapin; yu~ 

lnmo. inakap. 

Abdicar. Magbitiw nii: Abrazarse. Maghalu- 

tungkol. kipkip. 

Abogar, Ipagtanggol; Abrir. Buksan; mag- 

magtanggol. biikas. — 18 — 
Abrirse. Mabuksan . A eouipanarse. Magsa- 
Absolver. P a 1 a y ai n ; sania; magakbay . 

pata warin . Aconsejar. Pangara- 

Abultar. Patambukin. lan; pagpayuhan; ha- 
Abultarse. T u m a m - tillan . 

bok . Acense j ar se . Tumang- 

Abundar. Pasaganain; gap ng payó ó hato!. 

sumagana. . Acordar. Pagpasiyahan, 

Acaba.]*. Tapusin; ya- Acordarse. Alalaha- 

riin. ■ ni n. 

Acabarse. Matapus: má- Acornear. ¡Suwagin; 

yari. manuwag. 

Acaecer. Magk a t a o n ; A eosar . Tugay gayan : 

mangyari . habulin. 

Acatar. (hmialang; su- 'Acostar. Ihiga; ilagay 

mamba. sa hi L igan . Aceitar. Langisan. Acostarse. 

Aceptar. Tanggapin . Acostumbrar. Pamiha- 

Acercar. ílapit. sahiii. 

Acercarse. Lumapit. Acostumbrarse., Mami- ¡ 

Acertar. Tiyakin; pa- hasa. j 

tamaan. Acuclillarse. .Maning- ¡ 

Aclarar . Li w a n a g a n ; kay ad ; tuining k aya» 1 , 

tanlawan. Acudir. Dumalo; m¿i- 

Aclararse. L u m i w a- kisalamuha. 

nag; luminaw. Acusar. Paratangan Acomodar. Ibagay. ipagsakdal. 

Acomodarse. Maki b a- Adecuar. Ibagay. 

gay. Adelgazar. Panipisin, 

Acompañar. Samaban; Adelgazarse. Numipis; 

akbayan . mangayayat. Adh ei ir. 


I a i\\ b ; 


isaina. 
Adherirse. 


Ma kianib; 


manikif. 
Adivinar. 


I liiiiiuhi: tJi- 


munng. 


* 


Adjudicar. 


1 1 1 a L r k a - 


Io»>b 

19 — 

Afilar. Maghasa; pata- 

limii 
Afirmar. Patotoha- 

nan; san gay unan. 
Afligir. Papaghinagpi- 

sin; patangisin. 
A Higi rs< k Maghi nagpis; 
tumangis. 

Administrar. Par» ¿asi- Aflojar. Paluagin; lúa- 
waan: píinifi Iiaiaan; gan. ■ 

mamábala. Agachar 1 fungó ; 

Adn ). i rar . P a p a g t a k - iy uk ó . 

hin; mamíhahr. pa- Agacharse. Tumunü'ó; 
parmgiialasin. yurnukó. 

Adinrrars^. Alagtaka;* Agarrar. Pigilan; tu- 

manggilalas. inabang mahigpit. 

Adornií^'«M'. Pafuhudn; Agitar. Kalugin. 

patahimí kin . Agradar. Paunlak a n ; 

Adormecí *rsi k . AFagan- magbigayloob. 

tok: . nlaua^a w tulog. Agradecer. Pasalama- 
Adornar. P a ] a t n n t i - tan ; magpasalamat , 

han: gayakan . Agraviar. Apihin. 

Advertir. Ta n i! n a n : Aguardar. Antayin. 
maabala. Agujerear. Butasam 

Afear. Papaiiüitin: pn- Ahogar, Lunurin. 

laan . Ahogarse. Malunod » 

Afearse. Pumangit. Ahorcar. Bitayin. 

Afeitar. Ahitan. Ahumar paasuhan. 

Afeitarse. Magahit. Ahumarse. Maglasang 

Aferrar. Tabnan; pu- asó. 

mi gil. Aislar. Ibukod; ilayo. _ 20 — 

Aisl a r s e . ü u i n u k c > d ; AI timbra rse . M agli wa- 

lumayo. nag. 

Alabar. Pnrihin . Alzar, Angatin. 

Alabarse, Purihin ang Alzarse. Maangat. 

sarili. * Allanar, Patagin. 

Alargar. Pahabain. Allanarse. Mapatag. 

Alargarse. H um&ba; Amanecer . M agbu- 

Inmawig. • kanglhvayway; sumi- 

Albt M*gar . Magpat uloy ; kat . 

patulny i n. Amansar. Paanmin. 

Albergarse. Sumilotig; Amansarse. IJmamo. 

tumuloy. Amar. Umibig. 

Alborotar. Manggulo; Amarrar. Gapnsin; ta- 

giiluhin. lian. 

Alcanzar. Abntin. % Amenazar. Magbanta; 

Alegrar. Pasa vah in; bantaan. 

pagalakin. Amnistiar. Patawarin; 

Alegrarse. M agalak; katkatin ang bakas 

snmaya. ng sala. 

Alimentar. Pakanin . Amontonar, Ifcimton; 

Ali viar Pag i. n h a w a- itambak. 

liiíi ; ali w i n . A m ontouarso. Mabun- 

Aliviarse. (íuminhawa; ton; matambak. 

inaaliw. Amparar. Amp u n i n ; 

Almorzar. M aga 1 m u- magam pon; tangkili- 

sal. kin; tumangkilik. 

Alterar. Baguliin; pa Analizar. Huriin; su-J 

litan. mnri. 

Alterarse. Magbago. Andar. Lumakad. 

Alumbrar. Tanlawau; Animar. Palakasin ang 

u mi 1 aAv . lo ob ; patapangin . An i i) i a r se. ' Lumak ás 

ang loob; tumapang. 
Aniquilar . F i i p u 1 i n ; 

iguho. 
Aniquilarse. Mal i pol ; 

xnagxiho. 
Anochecer. < í umabí . 
Anteceder Ipagpauna 
Anticipai*. I pagb i gay 

alam. 
Anudar, i bu h ol ; pag- 

buhulin, 
Anu (I a r se . M a g k a b u - 

lio]. 
A ñ a d i r . 1 d a g d a g ; 

ipuno. 
Añadirse . M a d a g d a- 

' gao; mapunan. 
Apaciguar. Payapain ; 

awa'tin. 
Apaciguarse. P u m a - 

yapa; niaawat. 
Apagar. Patayin ang 

ilaw ó apoy. 
Apagarse . M a ni a t a y 

ang ilaw o apoy. 
Apartar. Ilayo.iwalay. 
Apartarse . M a 1 ayo; 

mawalay. 
Apedrear. B a t u h i n ; 

buniato; buuialabag; balabagin. 
A plaud i r . P ii ni a 1 a k- 

pak. 
A pliear . Iba k i ; i batay . 
Apoyar; Ituntong; tu» 

mulong. 
A pn^ciar . Mahalin ; pa 

halagaban. 
Aprehender. Ilulihin; 

dakpin. 
Aprcínder. M agai-a] . 
Apretar. Higpitin; pis- 

lin. 
Arar. M agara r< > ; ara- 

ruhin. 
Arder. Magalab; mag- 

1 ingas 
A rra igar . Magugat. 
Arrancar. Bunutin . 
A r r a n car se . Mabun ot . 
A rrast rar . K a 1 a d k a- 

rin. 
Arrebatar. A ga vv i n ; 

ni a n gaga w. 
Arreglai'. Ayusiii. 
Arrepentirse. Magsisi. 
A rrim ar . Ilapi t; itabi . 
A r r i ni ar se . 1 1 ni n a pi t . 
Arrodillar, lluliod. 
Arrodillarse. Tj u ni u 

liod. Arrojar. Itaboy;'- pala- 

yasin. 
Arrojarse, Mahulog; 

malaglag. 
Arrollar. Bal umbunin . 
A saltar . Looban ; 

mangloob. 
Asar, Magihavv. 
Asilen (ler. " ümakiyat; 

p a i t a a s ; pura ailan - 

lang. 
Asir . Tabnaii ; h a wa- 

kan. 
Asistir. tíumarna. 
Asomar . Dumungaw : 

suimmgavY, 
Asombrar. 8 i n <1 a ki n: 

gulati n . 
Asquear. Man di ri; 

pandirilian. 
Atacar . Lusubiu ; ata- 

kihin; sigasigin. 
Atar. Talian. 
Aten < ler . Tai m t í rni n ; 

gunamgunamin. 
At( >ri n ent a r , P a h ¡ v a - pan; pasakitan. 
Atormentarse . Magka- 

sákit; maghirap. 
Atravesar. L a g u sin; 

tahakin; maglagos. 
Atribuir, i t u n g k o 1^ 

ipatungkol. 
Aturdir. Tarantahin. 
Aumenta r . Dagdagan ; 

punan. 
Auxiliar. Tum u 1 o n g ; 

tulu ngan. 
Avergonzar. Hiyain; 

luimiyá, 
A v e r g o n z a r s o , M a - 

luya. 
Averiguar. M a g s i y a - 

sat: siyasatin. 
Avisar. Ipagsabi; ipa- 

alain; ipaunawa: 
Azotar. ílampasin; pa- 
lian; bagupitin. 
Azucarar. Matamisan; 

asukalan. 
Azucararse. Tumamis; 

masrasukal. W ■ — 23 — 

.Nombres sustantivos que cin/rlezün por la se- 
gunda letra del alfabeto castellano. 

Mxja pandiwang ngalan na nagsisimula sa 
pangaUveang tíflk ng ahakadang kartila. 

B 

Pertenece)} al género masculino. 

Xauukol sa Ingas na ¡kinakapit sa panga- 

rigalrufiigang tolaki. 

(linagarnUan ng artículo El al Un. 

Báculo . Tungkod . Blanq neo. P a g p aj> a- 

Baile. Sayaw. puti. 

Baluarte. Tanersruian; Bocado. Hubo; kaun- 

kanlungan. ^ tíu S pagkain. 

Bandido. Tulisan. Bolo. Itak; gulok. 

Bando. . Patawag. Bordt- ÍJilid. 

Barro. Luad; putik na -Bosque. Gubat. 

malagkit. Bostezo . Pagbihikab; 
Bautismo . P a g b i bin- bikab 

yag; binyag. Brillo. Kislap; ning- 
Beneñeio. Kapakina- ning. 

bangan. Brio Liksi; lakás; ki- 
Beso. Halík. sig. 

Bicho. Hayop na ma- Bruñido. Pagpapakin- 

liit. tab. 

Bien. • Kabutiban. * Buvo. Itso. _ 24 Pevteih'cni til i/<'n< ro /ni/ruino. 
Xatt'tfi'o/ síí L'iffas na ¡Itianliajit! sa ¡mafia- 
fi<]aht(ht¡/ait(/ ¡mintió . 

(riu'tf/aiih'ftiu ai/ arííCH¡ií La <\ laia. 

Bajez a . (.'i a wanir di Bienandanza Kalijra- 
niarapat; kababaan. vahan; mabiiting ka- 

Bala. Fiinlo. palnran. 

Balanza. Timban¿an. Bienaventuranza Mu- 
Banda. Pulut * mi:; ka- 

wan. 
Bandera. Bandila; \va- 

tawat. 
Baratura, K amurallan. oul mg kapalaran. 
Bienvenida Mabuting 

pardal ¡ng. 
Bi s a mía. Pag pa p a k a - 
sal sa. da la w a. Base. Tuní unirán; pa- Blaneura. Kaputian. si mu la. 
Batalla. Labanan; dig- 

maan. 
Batería. Kan Jungan; 

batir va. Blandura K alanibu 

tan. 
Blasfemia Panuuu- 

n¿ava\v sa I >ivu¡s. 
Bulsa." Bulsá. Bebida. Inumi n ; i n í- Bondad. Kabutibau. 

inoin. Brasa. Ba-a. 

Bendición ííawad; Bravura Katapaiman 

pagbabasbas. ~> . %1 , . . 

ry x» • o ? Brisa. Ma anvig ua si 

Benetiwneía. Pa <; k a - * 

kawangeawa. 

Benevolencia. Kabuti- Hr,í1im - Bl1 ^- 

baño; llalli. Burbuja. Bulabok 

Biblioteca Aklatan. Burla. Libák; tuyíi Xfniiltt'cs (id ¡ti tt'os. 

Mfja injalaihi f '// ////// ttriiifj. 

Bajo, baja. Mababa; pandak 
Burato, l.)arata Mura. 
Bastan í ♦ k . K al i ust.u hai i ; sa \ >at . 
Bol i ruso t brlioosa Pala diurna 
Beligerante Xa k i ki divina 
Bendito, bendita Banal; mapalad 
Benemérito, benemérita Kopuripnri. 
Benévolo, benévola Mabutinsr n^rdi. 
Benigno, benigna. Malumanav; payapa; ma 

awain 
Beodo, beoda Lan^o; lasiu^ 
Bienaventurado, bienaventurada Mapalad; mu- 

1 i tía. y a 
Bigamo, bi'uania Kasal sa dalawa; kasal na 

ma ka la va 
Blanro, blanca Maputi; puti 
Blando, blanda Malambot 
Blasfemo, blasfema Palatuniiayaw .^a Divos. 
Bobo, Boba. Maikli an¿>' isip; manmnanu'. 
Bondadoso, bondadosa Mabuti 
Bravo, brava Matapan^; buony loob 
Bruseo, brusea Bi^labitfla; walanir hunos dilL 
Bueno, buena Mabuti. 

Verbos 

Baila r. S u m a y a w ; fía jar. Humaba; ibaba. 
magsayaw. Bañar. Paliejuan ; mag- palito. Blanquear Paputiin. 

Bañarse Maligí » Blasfemar Manu n &a- 
Banvr Magwalis; wa- yaw sa Diyos 

lisan. Boquear Ngumaugá; 
Batallar Makidigma; ibuka ang bibig 

d uuiigma Bosteza r Magi i i kab. 

Batir Bayubin: bati Brillar Kurnislap; nu- 
il i n. mingiiing. 

Bautizar Magbinyag; Bruñir Pakintabhr 

biiiyagati Burlar Biguin 

Beber I7min« >in Bu |'l ai\so L i ba k i n ; 
Bendecir. < í a \v ara n ; uyamin 

basbasau. Buscar Jhunanap; ba- 
Besar Humalik; bng- napin. 

kan. A (Hitlti'rs ■stíshitlt i*'*** t¡ia ( tu ntf'itni ¡>**)' Id ffT~ 

vera letra d< I al/ahrfo castellano. 

Mffa ¡HituHiraraj uf/ahnt na naasisútntla- sa 
jtauf/aflfon/ ////// nfj aUnhadanij laisfiln . Pertenecen al (¡enero }nascii(¡no. 
Xatinhol sa h'i/jas na ¡hin<dai¡HÍ *<- itfinfju* 
n<jalnilii<¡ant¡ tálala. 

(¡inoijamitan nf¡ avílenlo ftl o Un, 

-i Cabeza. Kangungulo. (. auals<\ Bibíiayan. Cadáver Bangkay. 

i 1 alaboz< > í -Jilangguan ; 
piitan 

Calambre. Pulikaf 

Caldo Sabaw. 

i Ydor. Init 

4 'alzad* > Sapi n ; salía- 
los 

Cambio Pagpapalit ; 
kapalit 

t 'ajíiiiio . Lamias. 

i ampeon Mana na lo; 
magwawagi 

Campo Paran ir 

Candelero Tirikan ng 
kandiia. 

Cansancio K apaña- 
lan; paira l 

( añav eral. K a w aya 
nan. 

Cañonazo Put ok ti ir 
kanyon. 

Capital. Puhunan 

Caráeter Ugali; ka li- 
gaban; asa l 

Carbón. Cling; bagang 
sin ub lian 

í Cargador Tagabuhat . 

Ca rg< > . Sagú t i n ; tu n g- 
kol. 
1 ariño. Pasfibig; giliw. Caseajo Pin agd uru - 

gan ng bato 
Castigo Parusa. 
(Jai nial Ka y a ni a n a n ; 

sal api 
( iiut i wru > . P a g k a b i - 

hag. 
(Vio I ngal ; pani- 

bugno 
Centro ( íitna; ubod. 
Céreo. Bakod 
Costo Bu si o n sí Ma- 

laki 
C iclóu M a l a k á s n a 

han gilí. 
Ciólo. Langit. 
Cierre Pagsasara. 
Clamor Sigaw 
Clima Katay u a'n ng 

panahon, klima. 
Cobro Singil. 
Cocal X ¡yugan 
Cocinero Lalaking ta- 

gapagluto 
Coeo Niyog. 
Cochero Kutsero. * 
C( >gnom bre. A peí y i do; 

palayaw. 
Cobeel \ o P a g s u b o l ; 

suhol. 
Cohete. Kuwitis '■ - 28 ~~ 

Colegio P aaralan . Con trato K asun duaii 

Cólera. Sakit ng ba- pinagusapam 

y an l Vm i r¡t v ^n » » n o P a n la- 
Colmillo Paninl ban sa lason. 
Collar Pangliig * Convento Bahay ng; 
Combate. L a b a n a n ; m ¿a \ »a ri . 

digmaan Convite Anyaya 

Cometa, Bituin; ko- Cooperario Kalulong 

meta (Zorral de pesen Ba- 

Compañero Lalaking klad 

kaalakbay Corte Ungís; putol. 

Complot Sigalot Cráter Bununnga ng 

Concepto Diwa bul kan 

Concurso Timpalak CrepÚM-ulo i íanaag 

Conducto Daluyan Crimen, Mabigat na 

Con fi n Hanggab an n g sala. 

dalawang íalawigan Cristal Bubog. 

ó kabarian Cuarto, Silid 

Consigo. Hatol; payo. Cuerno, tíungay 

Consentimiento . K apa- Cuidado. P a gi i n g a t : 

b intuí utan paga-alaga. 

Con suelo K a a 1 i w a n ; Cultivo Pagtatanim 

al i w Cumplí miento Pagtu- 

Contagio Pagkaliawa pad; katuparan 

Contenido Nilalaman. Custodio Bantay. 

Contrabando, Bawal Czar Ngalang itinata- 

na kalakal. wag sa barí sa Un- 

C o n t r a p e s o . Panim- si y a . 

bang na pabigat 
Contrario. Kaalit; ka- 

away. .Pcrlenrcrn al gniero femenino. 

Nminkol sa higas na Hnnulnipil sa panga- 
ngahulugang bahage. 

(íinagamilan ni] artículo La ó Una. 

Cabana l'vubo; silu- inga táo na sa Asia 

ngan " a-t África ay nagsa- 

Caida. Pagkalmlog. sasania upang ma- 

Cal Apog. ngalakal 

Calamidad . K ap ah a- Carcajada Halakhak 

makau Cárcel Bilangguan 

Calen tu r a , 1 jagnat . Ca r e n c i a K a w al a n; 

Calidad Kiyas kasalatan 

("alma Kapayapaan Carestía Pananalat 

Calumnia B i n t a 11 g; Carga Pasan ; sunong. 

upasala, Caridad Kawanggawá. 

Calle. Daan Carrera. Takbuhan. 

Cama Hihigan Carretera Daang pang- 

Camisa Ba.ro kalahatan 

Cana üban Carta Liham; suiat; 

'Cantidad H alaga kalatás 

Capa Balaba! Casa. Bahay; t abanan. 

Capacidad Kakayahan; Cascara Balat na ma- 

k arapatai i tigas n g inga bungang 

Capital Pangulo ug kaboy 

isang lalawigaii 6 Caspa Balakubak 

bansíi Causa Banlri ; dahilán . 

Capitulación. Pagsuko, Cautela Ingat; pag- 

Oaravana. Pulutong ng iingat. — BO — 

Caverna Yungib; sa yaman 

lungga. Co j era P a g k a p i 1 a y ;. 

Caza Pamamaril kapilayan 

Cebolla Sibuyas. Cola Buntot 

Ceguera K ab ulagan . Cólera (ialit . 

Celebridad Kabantu Colmena Bahay puk 

"gan. yutan. 

Cena liapunan. Columna. Haligi; tu- 

Ceniza Abó kod 

Cera Pagkit. Combinación Pagsa 

Cérea Bakod sarna; pagh alíalo 

Cerilla P a nangl aw; Connota Saranggola ; 

tutuli guryon. 

Certeza. Katunayan . Comida, Pagkain. 

Certificación. P a g p a- Compañera K asamang 

patutoo babaye 

Cesta Bistay; bilao Compañía Sarna-han.. 

Ciencia Karunungan, Comparación. Pagpa- 

Cima Taluktok ng paris; pagtutulad. 

bundók Compasión Awa; habag . 

Ci n ta Tali ; panali , Compens a c i ó n . K a * 

Cita H udiy atan gan ti h an . 

Civilización. Pagdu- Complacencia Paun 

nong; pagsulong. lak 

Clandestinidad, Kali- Compra. Pagbili; pa~ 

himan mimili. 

Claridad Kaliwanagan Comprensión Pagta- 

Clemencia . Kaawaan . 1 os ; pagkatal os . 

Cobardía Kaduwagan. Computación. Pagbi- 

Cobranza PaniningiL l^ng. 

Codicia. K as akima n Comu nicación. Pagha- batid sabi; pagpapa- ngan .ng loob 

sabi . Consti t ución . K a y a - 
Concepción P a g k a - rían; kaayusan; kau- 

watas; paglilihi. tusan 

Concesión. Pagkaka- ( Construcción. Pagta- 

loofv tayo; pagyari. 

Conci* i neia Sarili ( 'ontestaeión. Kasagu 
Cohe] usión. Pag t a t a - tan; katugunan. 

po < ; k í \ ta ¡va san (. Continuación , K arug- 
í Joi i< • o i* u i a K aay usan . ton g . 

Concurrencia Pag ka- Contradicción Pagka- 

kaíipon; li punan. kaalit 

Condena. Hato!; ukol Contribución. Ilak : 

na kaparusahan. abuloy 

( V> n í e s i ó n P a n g u - (..Conversación. Paguu- 

mrnmpisal sap; usapan. 

Con lianza. Pagkakati- (Conversión Pagkahi- 

wala . kayat; paghikayat. 

Con ti rinación Pagpa- C< >operaeión Tulong; 

patutoo . pagtulc ng. 

Consagración. Siinog; Copia. Kasaganaaii : 

malaking apoy salin. 

Confusión K a g u 1 u - Cordu r a . Ka b a i t a n; 

lian; kawalanghusay. katinuan. 

Congoja Panlalambot; Corona. Putong; ku- 

p a n gl ule m o roña 

Conmemoración. Pag- Corrección Pagaayosi 

aalaala.' pagtutwid ng kama- 

Con s e r v a c i ó n . Pag- ] ian . 

iingat Corrupción. Pagkabu- 
Constancia. Katini- lok. — 32 — 

Cortedad K a 1 i i t a u ; Creencia. Pana n a 1 i g; 

kaiklian. sarnpalataya. 

Cosecha P a n a n i ni ; Criatura Xilalnng 

all i t Crueldad. K a. b a n g i- 
= Costumbre Ugali; ka- san; kalupitan, 

uiralian; asal. Cubierta, Takip. 

Costura. Tahí Curvatura. Kabaluk- 
Coz. Sipa; sikad ng í»ci- tutau. 

yop. Custodia Pagtatanod; 
Creación., Paglaiang. pagbabantay. 

. ' Noudnrx adjetivos. 

Mfja itf/akuig tmutduring. 

Cabizbajo; cabizbaja. Nakatungo; tungo. 
Caluroso, calurosa Mainit ang panahon; má- 

alinsangan 
Calvo, calva, Panot; walang búhok. 
Cambiable Mapapalitan. 
■•Campesino, campesina . Taga bukid; taga pa- 

rang. 
Canoso, canosa. Mauban. 
Cansado, cansada Pagod; uapapagal. 
Capaz Maykarapatan; may kaya 
Cariñoso, cariñosa. Magiliwin; mapagmahal. * 
Caritativo, caritativa Mapagkawanggawa. 
Carnoso, carnosa. Malaman. 
■Caro, cara. Malial. 

Castigador, castigadora, Nagpaparusa. , 
Casual. Pagkakataon; di sinasadya. 
Cauteloso, cautelosa, Maingat — 33 — 
CíiUlivií. <-aut¡\U Bihag. 

Cazador, -axadora M amainan! . 

Celestial. Tagalaugit 

Celoso, celosa. Mai n¿at : pauibughuih. 

í 'enTral. Na^ighná 

Cercano, e^vana Maiupit, 

Ciego, r'u^n Bulág- 

Ciudadana ciudadam* Tagasiyndad 

( landesiin^ rlainli-síinít Lihim. 

Claro, clara Alaliwunag: Malinaw. 

Clavado, ^lavada Nakapako; napapako. 

Cogitabundo, cogitabunda. Palaisip ng malalim; 

map&gmuni. 
Cojo, coja. Pilay. 

Colorado, colorada Kiuulayan; may kulay. 
Comestible Kiiiakain 
Cómodo, ¿C>moda f Bagay; ayos. 
Compara) de. Maipapari>; maitutulad. 
Compasivo, rumpasiva Maawain; mahabagin. 
Complacido, complacida Nasísiyahan. 
Común ILayag. 
< onoavo. rúiu-ava. ! 1 uugkag. 
Concebible, Mawawaía.v 
Con Hable, Mapagkakatnvalaan, 
Confuso, confusa. Maguió. 
Conservable. Maiingalam 
Consolable. Maaaliw. 
Consolativo, consolativa. Nakaaaliw. 
Conspicuo , conspicua . Mar an gal . 
Constante. Walang tigatig. 
Contento, contenta. Nasisiy alian. 

3 _ u — 
Contiguo, contigua. Magkalapit. 
Continuo, continua. Patuloy. 
Contrarío, contraria. Laba»; alit. 
Convexo, 'convexa. Malukong. 
Cordial. Sa puso. 

Cornudo, cornuda, May sungay; sungayan. 
Corto, corta. Maikli. 
Corvo, corva. Baluktot; balikuko. 
Cosquilloso, cosquillosa. Mskikllitiin. 
Crédulo, crédula. Paniwalain. 
Creíble. Mapaniniwalaan. 
Criminal. Makasalanan; nakamatay. 
Crudo, cruda.* Hilaw. 
Cruel. Mabangis; malupit. 
Cuidadoso, cuidadosa. Maingat 
Cuerdo, cuerda. Matino; mabait 
Culpable. Maysala. 

Verbos Cabalgar. Mangabayo, 
Caber. Magkasiya; mag- 

luían. 
Caer. Mahulog; ma- 

lagpak. 
Cagar. Dumumí ; ma- 

nabi. 
Calcular. Tumaya; ta- 

yahin. 
Calentar. Painitin. 
Calentarse. Maginit. Calmar. Pahupain ; 

patahimikin. 
Calmarse, H u m u p b ; 

tumahimik 
Calumniar, M a g b i n - 

tang. 
Callar. Tumahimik; 

magtahan. 
Cambiar. Palitan. 
Caminar. Maglakad. 
Cantar. Kumanta. — 35 
Cargar. Pasaron ; pu- 

masan. 
Castigar. Magp anisa; 

parusafaan. 
Cautelar. Ingatan, 
Cautelarse. Magingat. 
Cautivar. Bifaagin; bu- 

mihag. 
Cavar. Hukayin; hu- 

mukay. 
Cazar. Mamaril. 
Ceder, Ibigay; isuko/ 
Cederse. Sumuko. 
Cenar, flumapon; 

magfaapunan. 
Cerrar, Barban; Isara. 
Cerrarse. Magsara ; su- 
mara. 
Clavar. Ipako; pa- 

kuan. 
Clavarse. Pumako. 
Coagular. Pamuuia. 
Coagularse. Mamuo. 
Cobrar. Maningil; su- 

miogiL 
Cocer. Magluto. 
Coger. Humuli; sung- 

gaban. 
Colgar. Isabit. 
Colgarse» Masabit. 
Colmar. Bidbiran ; bat- batin. 

Colmarse. Mabi d b i d ; 

mabatbat 
Colocar. Ilagay. 
Colocarse. Lumagay. 
Colorar, Kulayan. 
Comer. Kumain. 
Comerciar. Mángala- 

kal. 
Compadecer. Maawa; 

mahabag. 
Comparar. Pag tu 1 a - 

rio; pagparisia. 
Comparecer. Humarap. 
Compartir. Ipamahagi; 

mamahagi. 
Compensar. Gantihin ; 

gumanti. 
Complacer. P a u n la - 

kan. 
Complacerse. Masiya- 

han. 
Componer. Ayusin. 
Comprender. M a wa - 

tas; roaunawa, 
Comprimir. Bagarían ; 

pisain. 
Comunicar. Ipags a b i ; 

ipatalastas. 
Concebir. Maglihi; 

magdalang tao; ma- _ 36 _ 
watas. turaugon. 

Concluir, T&pimn; Convencer. Hikayatin;- wakasan. 
Condenar. H a t u 1 a u ; 

ppr usaban. 
Conducir. Ihatid. 
Confiar. Ma3kÚL\v¿]&: 

ipak-kaiiwala. 
Continuar, F-itotch.v 

nan; patibayan. 
Confirmar. Ayusin ; 

iayos. - 
Conformarse. M u k i - 

bagay; malhayen. 
Conocer. Kuaailalñ; k~ 

lanlin. 
Consentir. Pabiníuiu- 

taiL 
Conservar. Inga tan; Cortar, Patullo; pu- bumikayat. 
Convencerse. Mabik %- 

y&t. 
Convenir. Magkaisa; 

m&!-k*sundo. 
Con venar. M-¿gusap; 

inágsalitaan. 
Co u vu- <u\ Ta m u w a g 

:-g pulong. 
Copiar. Isaiin; copya- 

Coronar. P u t u n g a n ; 

kjrouuhan. 
Corregir. Ihiwld ang 

uiúí\ ayusic. 
Correr. Tuinakbo. magingat. 
Consolar. Aliwin. 
C jnsolarse. Maali w. 
Construir. M a g t a y o ; 

yumari, « 
Consumir. Ubusin. mutol. 
Coser, Manahi. 

Crecer. Tamubo; su- 

mibol. 
Creer. Maniwala-; ma~ 

nalig. Consumirse. Maubos. Cubrir. Takpau. 

Contar, Bumilang; bi- Cubrirse. Matakpan. 

langin. Cuidar. Iugatan; ala- 
Contemplar. Malasin; gaan. 

masdan, Cuidaras. Magingat. 

Contestar. Suxnagot; Cultivar. Magtanim. — 37 _ 
Cumplir. Tapariu; tu- mamot. 

mupad. Custodiar. Slagbantay; 

Curar. Ghamutin; gil- bantayau. 

cuarta /(ira orí aijahdo ^o^tcihnia, 

Mfjd ¡tttítf/itratHj ¡aiulnn no nagst^im ala sa 
pango pal na fifi/,- ni] <ion¡catl(wg ¡ntx f ¡¡a, 

Ch. 

Pertcnrcrn ai g/ncn* toa.scnt'no. 
JVatntf.-ftf so ! t -¡ga.\ n\t ¡Unai-agÜ xa panga- 
ngaJtnlagang iaiajd . 

Ginoganiiton ng artículo El o üü. 

Chaleco. Barong wa- tubig ang paa. 

lang maugggs. Charco. Lubek. 

Chalet, Bahay ñama- Chasco. Lib$k;pagka» 

liit at mababa ang bigo. 

silong. Chasquido, Hagínit; 

Chamizo. Dupong. lagitik. 

Chanelo. Saping pa- Chiste, Patawa. 

muti k at pangulac ; Choque. Ba n g g a a n ; 

sapiDg goma na ipi- pagkabattgga. 

nangaDgalaBg sa ka- Chorro. Malakas at 

pwa sapm upang matuling patak ug 

huwag tagusan ng tubig. 38 Pertenecen al genero femenino. 
Nannkol sa higas na iMnahapit sa panga- 
ugalndugang haba ge, 

(í ¡na gamitan ng articulo La ó Una. 

Chanza. Libak; pata- Chimenea, Daluyan 

wa; biro. ng asó. 

Charla. Radalahiraan; Chiquillada. Kilos 

salitang walang ka- bata; kamusmusan. 

munasan. Chispa. Tüams'jk ng 

Chinela." Binelaa. apoy. 

Nombres adjetivos. 

liga ítga'fang tunmtnring. 

Charlatán, charlatana., - Dalahira. 

Chato, chata. Sanipad aog ilo&g. 

Chico, chica,. Maliit. 

Chisposo, chisposa» Matilamsik. 

Chistoso, chistosa. Mapagpatawa. 

Chupador, chupadora. Sumisipsip; maughihitit. Verbos 

Charlar. Dumalda!; Chocar. Bumaugga. 

magsalita ng walang Chupar. Sumipsip; 

kamunásan. sipsipiD; hititin. 
Chillar. Sumigaw, — 39 — 

Nombren sustantivos qne empiezan por la 
quinta letra del alfabeto castellano, 

Mija pandíivang ni/alan na nagsisimida sa 
panglimong tüih ni} ahahadang kastíla. 

D 

.Pertenecen al género masculino, 
Nauukol xa higas na ikinahtpit sa panga- 
ngaJmlugang tálale!, 

Ginag anuían ni) artículo El ó Un. 

Daño. Kapinsalaan. Desacato. Kalapasta- 

Dardo. Sibat n ganan. 

Deber. Tungkulin; Desafío. Pagbabari- 

utang. lan; pagpapstayan. 

Decoro. Puri; galang. Desagrado. Kawalang 

Defecto. Kasiraan, galak 

Deleite. Kaligayahan Desahogo. Kaaliwan ó 
Bg saríli; pita ng ka- kagmhawahan ng sa- 
ta wan. kit ó dusa. 

Delito. Kasalanan; Desamparo, Kwvalan 

sala. ng pagkukupkop ó 

Derrame. Pagbubu- k and di. 

hos; pagkibuhos. Desastre. Malaking 

Derretimiento. Pag tu- kipahamakac; pag- 

na w; pag k \í\\ na. w. k k aguho. 

Derribo. Pagwawas&k; Desayuno. Almusal; 

pagkawasfk. agahan. Descanso 

ñinga; pagpapahi 

ngalay. 
Descendimiento. Pag- 

baba; .pagpanaog. 
Desconsuelo. H a p i s : 

kalutigkutan. 
Descuido. Kapaba j a- — 40 — 

Pagpapa- Desorden, K £ iguluhaB: 

kawalang irasay. 
Despertamiento. Pag- 

kagising; paggising. 
Desprecio. Pagp a p a- 

walawg halaga. 
Destrczp. Pagsira; ka- 

siraan. as; kawalan ng Desvelo. Pagpupuyat. ingat. 

Deshecho, P i n a g p i - 
Man.. 

Desenfado. Pagkawala 
ng galit.- 

Deseo. Nasa. 

Desgaste, Pag kag as- 
gas. 

Desinterés. Kawalang 
hangad. 

Desmayo. Pagkihilo; 
■ paBgh'íhlna. Dia. Araw (sa lupa) 
D ir;, ero. Sal api. 
Disturbio. K üguluhai2 : 

guió. 
Dolo. Daya; lalang. 
Dolor, Sákit; daga. 
Domicilio. Tahanan. 
Duelo. Pagpapatayan : 

barilan-: dalamhati. 
Dueño. Lalíikmg nag- 

mamayarL Pertenecen al genero femenino. 
Niwukól sa higas na . ildnahapü 
ngdhuhigang hahage, . sa panga- Gmagamitan ng artienlo La ó Una. 

Dádiva. K a 1 o o b ; bi- pahayag. 

yaya. - Decoración. Palamuti; 

Declaración. P a g p a- gayak. _ 41 

Defensa. Pagtatang- 
gol, 

Deglución. Paglulon. 
Delgadez. Kanipisar; 

kapayatan. 
Delicadeza. K a g e 1 a - 

ngan. 
Delicia. Tawa; galék; 

ligays. 
Demanda. Sum b o n g. 
Demencia. K a si r a a n 

ng isip. 
Democracia. Pamaha^ ' 

laan im ang bayan 

ang humahawak ng 

kapangyarihan. 
Demostración, * Pagtu- 

turo; pagpap* kilala. 
Denominación. Tawag; 

pangalan. 
Deportación. Pagtata- 

pon sa ibang bayan. 
Desaparición. Pag ka- 

wala. 
Descarga. Pagiibis. 
Desconfianza. Kawa- 

lan ng tiwaia. 
Desdicha. Kalungku- 

tan; kahirapan. 
Desesperación. Pagka- 

pariwara. Desgracia. Sükuna; li- 

gamgaxn. 
Deshonra, K^siraang 

puri. 
Desaudéz. lv*.hubdan. 
Desobediencia. P a g - 

snway. 
Destrucción. P a g k a - - 

síra; pagkadurog. 
Desvergüenza, ivawa- 

langhiyaan. 
Desviación. Pagkali- 

gaw; pagkawaglit. 
Detonación. Pagputck: 

putok. 
Deuda. Utang. 
Devolución. Pagsa-- 

sauli. 
Diferencia. Pagkt^ ka- 
iba. 
Digestión. Pagtunaw, 
Dignidad. Katungk u- 

lan; karapatan. 
Diligencia. Ingat; si- 

pag. 
Dinamita. Bagay na 

pumuputok na lub~ 

hang kagamitan sa 

Diurna. _ 42 — 

Ang dinamita ay binubuo ng nitroglicerina at ng inga ba- 
gay na sumisipsip; gaya ng buhangin; pulbos ng tisa 
na sivang pinagmamasahan, Natnklasan ng taóng 
1845." 

Ang lakás ay mahigít sa ikawalong beses ng pulbura. Discordia, Pagtatal¡o; 
pagkakagalit. ' 

Discreción. Katwíran 
sa paghatol, pagsa- 
salita at paggawa. 

Discusión. Pagtatalo* 

Dislocación. Pag k alin- 
ead; paglinsad. 

Disolución. Pagkaka- 
lag; paghihiwalay. 

Dispensa c i ó n . Pan- 
manhin. 

Distancia, Ag wat; 
layo. 

Distinción . Kai b h a n ; 
pagkakubükod. 

Distracción. Pa g li 1 i bang. 
Distribución. Pama- 
-makagi. 

Diversión, PagliKwa- 
liw. 

División. HatL 

Dobíez Tikiop. 

Droga, Gamot; djiya. 

Duda. Aliniangan; 
pagaalinlan£an. 

Ductilidad. Ka k una- 
tan. 

Dueña. B a b a y i ng 
nagmamayari. 

Dulzura, Katainisan. 

Duración. Katagalan; 
tagai. Milu nfjdhriHj hninih!ri)i(¡. 

Dadivoso, dadivosa. Mapagbiyaya. 

Dañoso. Dañoea. Ntkapipinsala. 

Débil. Mahina. 

Defectivo, defectiva. Kuiang-kulang; may gira. 

Defendible. Maipagtatanggol. — 43 — 

Defensor, defensora. Nagtatanggol; tagapag- 

tanggol. 
Deficiente. Kapos; hindi sapat. 
Deforme, Walang bikas; pangit. 
Dejativo, dejativa. Tamad; pabaya. 
Deleitable. Nakagagalak. 
Delgado, delgada. Manipis; payat. 
Delicado, delicada, Maselang; pihikan» 
Delicioso, deliciosa. Nakatutuwa; nakaliligaya. 
Demasiado, demasiada. L^bis. 
Demostrable, M&ituturo, maipakikilala. 
Demostrativo, demostrativa. Nagtuturo; nagpa- 

pakilala. 
Derecho, derecha. Tawid; matwid. 
Derivado, derivada. Hango; hinango. 
Derribado, derribada. Wasak; guho. 
Desabrido, desabrida. Walang lasa. 
Desafortunado, desafortuaada. Kulang palad* 
Descalzo, descalza Walang sapatos, sinelas ó 

bakya. 
Descarado, descarada. Matabil; walang hiya. 
Desconsolado; desconsolada. Malungkot. 
Descuidado, descuidada. Walang ingat; pabaya. 
Desdichado, desdichada. Aba; kaawaawa. 
Deseoso, deseosa. Nagnanasa. 
Desesperado, desesperada. Walang pagasa; na- 

pariwara. 
Desgraciado, Desgraciada. Ñapahamak. 
Desnudo, desnuda. Hubad. 
Despertador, despertadora. Gumigising. 
Desvalido, desvalida. Salanta. — 44 — 
Diarlo, diaria. Pángarawaraw 
Difícil. Mahírap gavvm. 
Digno, digna. Marapat. 
Diligente, Masipag: roamSat. 
Disperso, dispersa. Watakwathk; hiwalay. 
Distinguido, distinguida, Nahnbnkod; mafaaL 
Diverso, diversa, K*iiba. 
Divertido, divertida, M;>sivp; libaag. 
Divino, divina. Maypagka Diyos. 
Divisible. Mahahati; rnababahagi. 
Dócil. MasunuriD; maiambot. 
Doloroso; dolorosa. MasiauL 
Dudoso, dudosa. Alanganin; alialangan. 
Dulce Matamis. 

Duradero, duradera. Matagal; maluat. 
Duro ? dura. Matigas. 

Verbos 

Dar. Magbigay; big- tuo|koL 

yan. Dedicarle. Mamaratir 
Deber. Mangotang; ' mahilig. 

umutang. Defender, ípagtasggol; 

Debilitar, Papa a g b í - ipagsMiggal&ng. 

nain. Defenderse. Magtang- 

Debilitarse. Mangbioa. gol; megsanggalang. 

Decir, Magsabi; sabi- Deglutir Lumulon;. 

h?B; magsulit. lulunin. 

Decorar. Palamutihai}; Dejar. Ipaubayp-; pa-- 

gayskan. bayaan. 

Dedicar. Ialale; ipa- Delinquir. Sumuway sa kautugan. 
Demostrar, Ituro; ipa- 

k ilala. 
Deportar. Itapon sa 

malayong bayan. 
Derraua ar, 1 1 a p o n ; 

ituwad; ikaiai 
Derramarse, Hatapon ; 

matuwad; inakalat. 
Derretir. Tuaawin sa 

init; lus&win. 
Derretirse. Matrtnaw 

sa init; malusaw. 
Derribar, Sirain, íwa- 

sak. 
Derribarse. M a 8 1 r ñ ; 

De salo j u\ Palayasin. 

Desamparar. Paba- 
yaan; huwag kili- 
ngain. 

Desaparecer. MX w xh ; 
ros paran* ; paráinin. 

Desarrollar. Kadkarin. 

Desarrollarse. U amu- 
lad. . 

Descalzar. Magtapak; 
magalis ng sapatos. 

Descargar, Ibisan; ali- 
san ng pasan. 

Descender. B limaba; 45 — 

ibaba. 
Desclavar. B u n u t i a 

hufi pfcko. 
Desoiga i\ Alisia Bñ 

pagkjLk¿bí.tin. 
Descubrir. Tuklasin; 

haluugkatia. 
Descubrirse. Halan- 

tad; maliwangwang. 
Dése ir. Hagnasd; na- 

sain. 
Desembarcar. IahoD; 

umahon. 
Dése avol ver. Balaila- 

tiu; alisan ng balot. 
Desgastar. Gas$asin. 
Desgastarse, Magas- 

gas. 
Desmayar. Híluhin. 
Desmayarse. Mahilo. 
Desnudar, Hubaran. 
Des andarse. H a g hu~ 

bad. 
Despedir. Palayasin. 
Despedirse. M&gpaa- 

lam. 
Despertar. Gisingin. 
Desper ta r s e . G u ni i - 

sing; magising. 
Despreciar, Uyamin; 

waling halaga. Destrozar. Siraiu; pi- 

rasuhin. 
Destrozarse. M a si r a; 

mapiraso. 
Destruir. Igiba; sirain. 
DestruLxse. M a g i b a ; 

masira. 
Detener. Pigilin. 
Detenerse. M a p i g i 1 ; 

mauntol. 
Devolver. Isauli. 
Difamar, Siraan. 
Dirigir. Pangasiwaan . 
Disfrutar. Makinabang. 

pakinabangan. 
Disimular. Waling ba- 

hala, 
Disminuir, Ba wasan ; 

paliitin. 
Dis minuirse, Magba- 

was; umunti. 
Disolver, Tunawin. 
Disolverse. Matunaw. 46 — 

Dispensar. Ipagpau- 

manhiü; patawarin. 
Disponer. Magmuaa- 

kala. 
Distinguir. Lmingin. 
Distraer. Lib&ngin. 
Distraerse. Malibang. 
Dividir. HatiiB; baba- 

gihin. 
Divulgar. Isiwalat; ipa- 

talastas sa madia. 
Divulgarse. Masiwalat, 
Doblar. Tikiupin. 
Doler. Sumakit. 
Domesti car. Paamuin : 

pamihasahirt. 
Domesticarse, ümamo; 

mamihasa. 
Dormir. Matulog. 
Dudar. Magalinlangan. 
Durar. Magtagal; tu- 

magal; magluat. 47 Nombres sustantivos que empiezan por 
sexta letra del alfabeto castellano. 

Mga panditrang n galán na nagsisinitda 
panganim na titih ng abakadang Imsíila. la sa Pertenecen al genero masculino. 

Nauukol sa higas na ikinakopit sa panga- 

ngahdugojig ledakí, 

Gintiaamitan.ng artículo 'VA ó Un. Eco. Alingawngaw; 

bafaagyang ingay. 
Ejemplo. Halimbawa. 
Ejercicio, Pagsasanay. 
Elemento, Sangkap. 
Eíogio. Papuri; pag- 

pupurL 
Embarazo. Hadlang; 

pagbubuntis. 
E mbrollo. Kagusutan . 
Empuje. Talak, 
Empujón. Taiakán. 
Eacierro. Pagkuku- 

long. 
Encuentro. Pagta- 

tagpo; salubungan. 
Eadoso. Pagsasalin. Enfado. Galit; poot, 
Eag&iio. Daya; lalang. 
Engrudo. Pandikit. 
Enlace. Dugtong; pag- 

kakabit. 
Enojo. Galit. 
Enredo. Kagusutan : 

kiguluhan. 
Ensanche. Pagpapa- 

luang; pagpapalapad, 
Entretenimiento. Pag- 

liliwaliw. 
Entusiasmo. Sigla:, 

gikla. 
Epitafio. Lápida; su- 

lat sa libios?. 
Equipaje. Kagamitan- sa paglalakbay. 
Error. Karoalian. 
Escape. Takbó; tullo 
Escondimiento. Pagta- 

tago; paekukabli. 
E perito . Ivasulatan . 
E «criterio. Susulatan 
Escrúpulo. Pagaalín- 

laDgan. 
Esfuerzo. Lskás; ta- 

pang. 
Espacio. Luang;puang. 48 — 
Espanto. Sindak; gu~ 
lat. 
. Espejo. S&l&min. 

■ Espía. L*lakingtikt:k. 
Esputo. Lura. 
Estado, Kalagayan . 

, Estrago. Kasiraang 

buega Bg dígma. 
. Estudio. Pagasral. 

■ Examen, Pagsmsur!; 

pagsüsulit. 
Extremo. Dulo. Pertenecen al gmero femenino. 
. Nanukol na Myas na ¿kinakapií sa panga- 
ngahnhigang haba-ye. 

(linag ai Hitan ng artículo La ó Una. 

Ebullición. Kulo; pag- pakó. 

kulo. Eüfermedad. Sakít; 

Economía. Pagtitipid f damdám. 

Edad. G-uiang. Enjambre. Pulutong. 

Educación. Pagtuturo. Enmienda. Pagaayos; 

Eficacia. Lakás; bisa. pagtutuwid ng kama- 

Ejeeucióm. Paggawa. lian. 

Elegancia. Kskisigan. Enseñanza. Turo; pag- 

Elevación. Pagtataas. tuturo; aral. 

Embriaguez. Pagia- Entrada. Pasukan; 

lango, piítuan, 

Enclavación, Pagpa- Envidia. Kainggitan. Epidemia. Sakit ng ba- 

yan. 
Equivocación. Pagka- 

kamali; kamalian. . 

Escalera; Hagdanan. • 
Escama. Kaliskis 
Escasez. Kasalatan; tu- 

yot. 

Esclavitud , K a a 1 i p i- 
n%n; pagkaalipin. 

Espía. Bahaying tik- 

tik 
Espina. Tiuik. • 

Espuma. Baia. 
Estipulación. K/isun- 
duan. ^49 — 

Excelencia. Kataasao; 

k ala khan. 
Excusa. Dahiían. 
Exhibición. Pagtatang- 

hal; tanghal. 
Exhorte clon. Payo; pa- 
ngara!. 
Explicación. Palíwa- 

nag. ■ 
Explosión. Pagsabog. 
Expresión, Pagsasay- 

say. 
Extirpación. P &g b u- 

not. 
Extra ñeza. Pagtatala; 

■panggigilalás. Nombren adjeticos. 
Míja rif/alang tunmluring. 

Económico, económica. Matipid. 
Eficaz. Mabisa.- 

E.ástico, elástica. Sunudsunuran. 
Embustero, embustera. Sinungaiieg. 
Enamorado, eaamorada. Nangingibig. 
Encarnado, encarnada. Mamulamula; mapula. 
Encogido, encogida. Nangingimot; takót. 
Eafadoso, enfadosa. Nekagagalit. 
Enfermizo, eofermiz*. Masasaktin. 
Enfermo, enferma. Maysakit; may karamdt- 

man. 

4 — 50 — 
Engañoso, engaños?. Magdaraya. 
Enojcso, enojosa» Nskagagalit; nakayayamofc. 
Enorme. Walang sukat 
Entero, entera. Bao. 
Entremetido, entremetida. Fekialamin. 
Envidiable. Nakaiicggit. 
Envidioso, envidiosa, Mainggiíin* 
Equivalente, Kaisa; kamukha; kepareho. 
Errado, errada. N&mamali. 
Error eo, errónea. Mali; sinsay. 
Escabroso, escabrosa, BakilbükiL 
Escamoso, escamosa. Makaligkig. 
Escaso, escfsa, Maikli; kapós. 
Escrupuloso, escrupulosa. Aliníangan; mapag- 

alinlangan. 
Esforzado, esforzada, Matapang. 
Espantoso, espantosa. Nfckagugulat, nakesisin- 

d&k, 
Espeso, espega. Malapot. 
Espinoso, espinosa. Matinik, 
Espléndido, espléndida, Maalindog. 
Espontáneo, espontáiea Kusa. 
Espumoso, espumosa. Mabuia, 
Estimable, Mahalaga. 

Estrambótico, estrambótica, Walang kaayusan 
Estrecho, estrecha, M*k¡pot. 
Estudioso, estudiosa, Palaara!; masikap sapag- 

aaral. 
Estúpido, estúpida. Mabagaí lumining. 
Eter>;o, eterna. Walang hanggaE; walang ka- 

. tepusan, — 51 — 
Evitable. Maiiwasan . 
Eventual, Sa pagkakataon; di sinas&dya. 
Evidente, Tutoo; tunay. 
Exacto, exacta, Walang kulang ni labie. 
Excelso, excelsa. Kataastaasan. 
Excesivo, excesiva, Lumalabig. 
Exclusivo, exclusiva. Di kasali; Jabas, 
Exento, exenta. Ligias. 
Exterior, Sa labas. 
Extranjero, extranjera, Taga ibang lupain ó 

bansa. 
Exuierante. Lnbbsng masagana. 

Verbos 

Economizar. Magtipid; rihin. 

magsimpao* Embarcar, Isskay, ilu- 

Bcfaar. Itapon; ihagis. lan. 

Echarse. Matapoc;raa- Embarcarse» Sumakay; 

bagis. lumulao, 

Edificar, Magtayo. Embeber. Pahiranjpu- 

Eduear. Tornan; ara- nasan, 

lan . Emfc estir , Awayin ; ba~ 

Ejecutar. G u m a w a ; bagiu . 

gawin, Embolsar. Ihulsa. 

Ejercitar. Sanayin. Embriagar. Languhin. 

Ejercitarse. Magsanay, Embriagarse. Malango, 

Eligir. Maghalal; iha- Empalagar. Makasuya. 

lal. Empezar. Simulan; 

Elevar. Itaas; ang&tin. magsimula. 

Elogiar. Magpur'; pu- Empujar. ItuUk. 52 Enamorar, ümibig; lu- 

migaw. 
Encadenar. Pagkawi- 

ngin. 
E neaminar. 1 1 u g p a ; 

llandas. 
Encaminarse. Tamuga 

pa; yumao. 
E ncanecer, P umuti 

aBg buhok. 
Encargar. Ipagbllin; 

magbílin. 
E acamar. Magiaxnsn ; 
E ncender. Paliogasin ; 

sindihan, 
E neenderse. M a g 1 i ■ 

ngas; magliyab. 
Encerrar, Ikulong. 
Encerrarse Magkulong. 
Enclavar , Pakuan; 

ipsko. 
Encoger. Pa k ayuna pi- 

sin. 
Encogerse. Manga- 

yumpis. 
Encomendar. Ihabilin. 
Encorvar, Baluktutin; 

hubugin. 
E acorvarse. Mabaluk- 

to!; mamaluktot. 
Encubrir. Pagtakpan. Enderezar. Tuwirin; 

unatin. 
Enderezarse. Maunat; 

tumuwid. 
Endosar. I^alin. 
Endulzar. Matamisan. 
Endulzarle. Tumamis, 
E ndurecer. Pátigasin. 
Endurecerse. Tamígas. 
Enfadar. Pagalitin. 
Enfadarse. Magaiit. 
Enfermar. Mag kasa- 

ktt; magkaranidam. 
Enflaquecer. Papaya- 
tin; pangayayatin. 
Enflaquecerse. Manga- 

yayat. 
Enganchar. Kawitan; 

magsingkaw. 
Engancharse. Mak ,wlt. 
E ngañar , Dayaio ; mag- 

daya. 
Enlazar. P a g d u g t u- 

ngin; pagkabitin. 
Enloquecer. Sirain ang 

isip. 
Enloquecerse. Masira 

ang isip; maulo!. 
Eniegrecer. Paitimin; 

tinain ng itim. 
Ennegrecerse. Umitim. E aojar. Pagalítln. 
E aojarse» M&galit. 
Enriquecer. Payarna- 

' manió. 
Enriquecerse. Ynma- 

mau. 
Enrojecer. Papuiahin . 
E aro jeeerse. Mamula ; 

pínnula. 
Ensanchar. Paluangin ; 

palaparin . 
Enseñar. Temían; ara» 

lan. 
Ensuciar. Dungisan, 
Ensuciarse, Maduogi- 

sau; marumihan. 
Enterrar, Ibaon; ili- 

bing. 
E aterra rse . M a b a o n ; 

malibinsr. 
Entrar. Pumasok. 
Entregar. Ibigay. 
Entretener, Libangin , 
E ntrete n e r g e . M ai i - 

bang; maglibang. 
Entristecer. Lungku- 

tin; palungkutin. 
Entristecerse. Malung- 

kot. 
Enturbiar. Labuin. 
Envenenar. Lasunin. 53 — 

Envenenarse. Uminom 

ng lason. 
Eiviar. Ipadala. 
Eivolver. Balutin. 

Equivocarse. Magká- 

mali; mamau. 
Erigir, Magtayo, 
Escalar. Hag dañan; 

maghagdan. 
Escamar. Kaliskisan. 
Escapar. Uigtas sa ka- 

pangyarihan; itakas. 
Escaparse. Tamakas. 
Esclavizar. Alipinin; 

alilain. 
Escoger, Mamili. 
Esconder» lkubli;itago, 
Esconderse. Magtago ; 

raagkubli. 
Escribir. Sumulat; tu- 

mit;k. 
Escuchar, Makinxg. 
Escupir, Lumura. 
Esf o r z ar . Pa 1 a k a s i d ; 

patapangin. 
Esforzarse, Lumakas: 

tumapang. 
Espantar. G ulatin ; sin - 

dakio. 
Esperar. Anta yin ; 

maganta?; umasa. — 54 Espesar. Falaputin, 

Espiar, Tiktikan; man- 
manaD ; magmanman . 

Espumar, Sagapan ng 
bula. 

Establecer, Magtatag. 

Estafar, Magdaya; su- 
mirá ng salapí. 

Estallar. Sumabog; 
magputok. 

Estrangular. Sakalin. 

Estrechar. Pakiputin. 

Estrujar. Pigain. 

Estudiar. Magaral 

Evitar. llagan; iwa- 
-san. 

Examinar. Sulitin; su~ nm. 
Examinarse, Magsulit. 
Exceder. Lumabis, 
Exhibir. Itanghal. 
Exigir. Hingan; pag- 

hanapan» 
Explicar. Ipatalastas; 

ipaliwanag. 
Exponer, I p a h a y ag; 

itanghal. 
Extender. Palapario; 

palawigin. 
Extenderse. Lumawig; 

kumalat 
Exterminar. Lipulio, 
Extraviar. Iligaw. 
Extraviarse, Maligaw. 55 — Nombres sustantivos que empiezan por la sép- 
tima letra del alfabeto castellano. 

Mga pandiivang n y alan na nagsisimula sa 
pangpitong titik ng abakadang kastila. Pertenecen al género masculino. 
Nauukol sa kiyas na ikinakapü sa panga- 
ngahulugang kilaki. 

(riña gamitan ng articulo Ei 6 Un. 

Fantasma. Guniguni. Fracaso. Pagk asirá; 

Fastidio. Yamot. pagkabigo. 

Favor. Liogap;tulong, Frasco. Maiakingbote, 

Féretro. Kabaong. Fruncimieato. Pangu- 

Fervor. Sigabo; alab, ngunot ng noo. 

ES?' T o Í f" Fruto. Bunga. 

Filtro. Saiaan. m , „ A to 

Fin. Wakte; kaíapu- l ae * ' A ^> 

san Fulgor. Liwanag; 

Fogón. KalaiL ninguing. 

Folio. Dahon ng akiat. Fundamento. Muía. 

Follaje. Kalaguan ng Furor, Galit. 

dahon. 

Fondo. Ilaüío. _ 56 — 

Pertenecen al (/enero femenino. 
- Nannhol sa h'¡n<ts na ¡kin<tktt¡>i1 su ¡ñinga* 
ngaJinlugang haba ye. 

Ginaganiitan ng artículo La ó Una. 

Fábula. Hakahaka; Ferocidad. Kalupitan; 

kathakatha. kabgtogisan . 

Facilidad. Kadalian. Fertilidad, K alu gu - 

Faena. Gawaing kina- „ g f r ; . katabaaii . 

katawan. Festividad, K as aya- 
Falda. Saya. ^ Fetidez, Kabahuan. 
Falsedad. Kasmunga- Wimm Lmk 

MngaB; walang katc- Mde lidad, Katapatang tobarían. locb. Falta. Kakuiaagan. Fiebre. Lagnat. 

Fama. Kabantugan; Fiereza. Kabangisan; 

bunyi. kalupitan. 

Familia. Kasambahay. Fineza. Kapinuhan. 

Fatalidad . Kapghama- Firmeza. Kapanatili- 

kan. han. 

Fatuidad . Kaungasan . Flaqueza. Kapay atan , 

Faz Mukha. Flecha. Busog. 

Fe. Sampalataya.- Flotación. Paglutang. 

Fealdad, Kapangitan. Fogosidad. Ka pus ti- 
Fecundidad/ Kasaga- kan, 

naan. Forma. Hugis. 

Felicidad, Kaligaya- Fortaleza. Kálakasan, 

han. Fortuna. Kapalaraih — 57 — Fosa, Libingang; hu~ 
kay, 

Fragancia. S&niyo. 

Fragilidad, K a r u p u - 
kan. 

Franqueza. Ka t a pa- 
tán; katotofaanan, 

Frescura. Katatagang 
lamig, 

Fraternidad. Pagkaka- 
patiran. 

Frialdad . Kalamigan .• Frontera, Hanggahan : 

Frotación . Pagkuskos. 
paghagod. 

Fructificación . Pamu- 
munga. 

Fruta. Bungang pitas, 

Fuente. Bukal. 

Faga. Pagtakas. 

Fundación. Fagtata- 
tag. 

Fundición. Pag tu tu- 
na w ng bakal. Nombren (uljetirox. 
Mga iif/alaiifj tunuduriiuj, 

Fácil, Madaií. 

Falaz, Sinungaling; magdaraya. 

Falible, Mamamali. 

Fastidioso, fastidiosa. Nakayayamof. 

Fatigoso, fatigosa. Nakapapagod. 

Fatuo, fatua, üngas. 

Favorito, favorita. Mínamaha). 

Fecundo, fecunda, Masagana. 

Feliz. Malí gaya. 

Feo, fea. Pangit. 

Feroz. M&bsngig; malupit. 

Fértil. Malusog; matabp. 

Fervoroso, fervorosa, Maalab. 

Fie!. Sumasampalataya ; matapat. 

Fij?. fija. Walang tigatig; pirmé. — 58 — 

Fino, fina. Pino. 

Firme, Hindi nagbabago; wjJang nialiw. 

Flaco, flaca. Payat, 

Flexible, Matitiklop. 

Flojo, floja. Maluag* 

Flotable. Lu mulutang. 

Fogoso, fogosa. Bagasok; pusok. 

Fortuito, fortuita. Nagkataon; di smasadya. 

Forzudo, forzada. Malakás. 

Fragante, Masamyó. 

Franco, franca, Matapat. 

Frió, íria. Malamig; maginaw, 

Fuerte, Malakás, 

Fumoso, famosa. Maasó. 

Futuro, futura. Darating. 

Verbos 

Facilitar. Padalíin. Fatigar. Pagurio. 

Falsificar. Da y ai n; Fatigarse. Mapagod. 

haluan. Fertilizar. Palusugin; 
Faltar. Magkulang. patabain ang lupa. 

Fallecer. Mamatay. Fe rtej ar. Ipagsayá; 
Familiarizar. Pamiha» ipagpistá. 

sahin; kasambahayin. Fij ar, Idikit. 

Familiarizarse. Mami- Fijarse. Unawain; 

basa; makisambahay. masdan. 

Fastidiar. Yamutin; Filtrar. Salain. 

muhiin; gíiluhin. Florecer. Mamulaklak. 

.Fastidiarse. Mayamot; Flotar. Lumutang. 

mamufai. Fracasar. Madurog; — 59 — 

mabigo. Fundar. Magtatag. 

Fregar. Kuskusin; pu- Fundir. Magtunawng 

nasan. bakaL 

Freir. Magniantika. Fundirse. Matunaw. 

Frotar. Hagurin; hu- Fusilar. Barilin. 

magod. Fustigar. Paluin; ham 
Fugarse. Tumakas. pasln. 

Fumar. Humitit. 

Nombres smtant-ivos que empiezan por la oe- 
tava letra del alfabeto castellano. 

Mfja pandiwang ngalan na nagsishnula 8a 
pangwalong tltik ng abakadang kastüa, Pertenecen al género masruh'iio. 

Nauukol .sa kigan na ¡kinakapít m panga- 

ngahalngang lalaki. 

(Una-gamitan ng artículo El ó Un. 

Gasto. GugoL Golpe. Dagck; guipé. 

Gemido. Hib k. Gozo. Tawa. 

Genio, flilig; talino; Grado. Baytang. 

isip. Grandor. Laki. 

Gesto. Galaw ng Grano. Butü. 

mukhá. Grito. Sigaw. 

Giro. Pagiikit; ikit. Grosor. Kapal. 

Gobierno. Pamaha- Grupo. Kulupon; pag- 

laan. kakapisanpisan. — 60 ~~ 

Guarda. Lalaking ta- pamatnubay. 

nod. Gusto. Lasa; pita. 

Guía. Lalaking taga- 

Perteneeen al género femenino. 
Nav.v'kol sa h'yas na ikinahapit so panga - 
ngahidugang ktbm/e, 

Ginag omitan ng artículo La 6 Una. 

Gabarra. Bangkang ni- Golosina. Kakanin. 

lululanan ng mga Gordura. Katabaan. 

mabibigat. O-ota. Patak. 

Gaceta, Pahayagan na Q im \ B Bi ?a?a 

kinatetaiaaii Bg mga — 

kahatulan ng hukn- ^ ? \ w , s it 

mm Grandeza. Kalakhan, 

Gana. Pita. Grasa. Taba, 

Ganancia. Pakina- Gratificación. Pabuya. 

bang; paDanalo; pa- Gratitud, Pasalamat. 

nahinan. Grieta, Siwang; la- Garra. Knko Bg ha hang. Generosidad. Kabuti- ? aap f B - ^ a f Ddah ? 

hang ugali. Guarda. Babayiug te- 
Gente. Mga tao. nod - 
Gimnasia. Pagpapak- Guerra. Digma. 

kas. Guía. Babaymg tsga- 

Gloria. Luwalhat?. pamatnubay. 61 - Nombres adjetivos . 
Mga nyalang tiinmf iiring . 

Garboso, garbosa. Makisig; mahangiE. 

General. PangkalahataE. 

Generoso, generosa. Mahal na ugalí. 

Genuino, genuina. Panay; walang halo. 

(ligante. Mayabong; malski't mataas?. 

Glorioso, gloriosa. Malwalhati. 

■Glotón, glotona. Gañid. 

Goloso, golosa. Mata ka w. 

Gordo, gorda. Mataba. 

Gozoso, gozosa. Matuwá. 

Grande. Malaki. 

Graso, grasa. Mataba; mamautika. 

■Gratuito, gratuita. 'Walang bayad. 

Grave, Malubha. 

Gris. Kulay abó. 

Grueso, gruesa. Makapa 7 ; mataba. 

Guapo; guapa. Maganda. 

Guerrero, guerrera. Mahilig sa digma. 

Gustoso, gustosa. Masarap. 

Verbos 

Ganar. Manalo; niaki- Germinar. Magnaw- 

nabang. naw. 

Gastar. Maggugol; gu- Girar. Umikit; umi~ 

mugol. nog. 

Gemir. Humibik. Glorificar. Paluwalha- 62 — tÜD. 

Glorificarse, Lumu- 
walhati Gratificar, Bigyang pa 

buya. 
Gritar. Sumigaw, Gobernar. Mamabais: Guardar. Itago; inga- mamuno, 
Golpear, DagijkaD;du~ 

magok, 
Gotear, Pamatik. 
Gozar. Matuwa. tan. 
Guerrear, Dumigma. 
Guiar. Patnubayan . 
Gustar, Lasa pie; pi- 

tafair; gustuhin. Nombres sustantivos que empiezan por Im 
novena letra del alfabeto castellano, 

liga pandiwang ngalan na nagsisimulá s& 
pangsiyam na tiiik ng ábakadang kastilá. 

H 

Pertenecen al género masculino. 
Nauukol sa kiyas na ikinakapü sa pan ga- 
nga h ulugang ¡ala ki. 

Ginagamitan ng artículo E! ó Ua. 

Kabayani- Hábito. AsaJ; ugali: 
damit ng parí. 

Hálito. Hiningá. 

Hallt zgo. Pa| kakatu- 
klas; pagkatagpo. Heroísmo. 

han . 
Hervor. Pagkulo; su- 

h k. 
Hierro. Bakal. Hermano. Kapatid na Hijo. Aruk na lakkL labkl 
Héroe. Baya&i. Hilo. Sinulid. 
Hipo. Sinok. _ 03 — 

Hipódromo. Takbuhan ng salanta't ulila. 

ng kabayo. Hospital. Pagamutan,. 

Hogar, Ku&inr; tehíi Hoyo. Hukay; lubfk. 

nan. Huevo. Itlog. 

Hombre. Lakkl; táo. Humo. Asó. 

Homicidio. Pagpatay Hundimiento. P&glu 

Bg kapwá. faog. 

Honor. Puri; danga!. Hunkán. Mal* kás na 

Horno. Hurnó. hangin. 

Horror. Sindtk; tíkot. Hurto. Panguumit; 

.Hospicio. Ampunan umit. 

Pertenecen al género femenino. 
Naimkol su kitjas na ihinahapit sa panga- 
ngáhulugang babaye. 

íHnagmnüan na artículo La ó Una. 

Habilidad, K aparaa- Hermandad. Pagkaka- 

nán; kaya. patiran. 

Habitación. Tühanan. Hermane. Kapatid na 

Hamaca. Duyan. babaye, 

Harina. Harena. Hermosura. Kariktan.. 

Hebra. Hiblá. Herradura, Bhkal ng 

Hecatombe. Patay an. kabayo. 

Hediondez, Kabahuar; Hez, Latak, 

baho. Hierbe, Damó, 

Hembra. Hayop na Hija, Amk na babaye. 

babaye. Hiuchi zoo , Pamimin- 

Herencia. Mana. tog; pamamaga. 

Herida. Sugat Hipocresía- Pagku _ 64 — 

kunwari. Horca, Bibitayan, 

Historia. Pinagdaanan Huelga. Pagpapahi- 

bnhay. nga; aklasan. 

Hoguera. Siga, Huella, Bakág; laudas. 

Holgazanería, K ata- Humanidad. Katau- 

maran, faaü. 

Honra, Puri; dangal. Humildad Kapakum- 

Honradez. Kara nga- babaac. 

lan, Nonibres adjetivos, 
Mga n galán g tumuturing. 

Hábil, Maykays; marapaf. 

Hacedero, hacedera, Magagawa; madaling ga- 

WiD, 

Halagüeño, halagüeña. Nakagagalak. 
.Harto, harta, L*bis; malabis. 
Hecho, hecha. Yari. 
Hediondo, hedionda/ Mabaho. 
Herboso, herbosa, Madamó 
Heredero, heredera. Magmamana. 
Hermético; hermética, Lapat. 
Hermoso, hermosa. Mainam. 
Hojoso, hojosa. Madahoo. 
Holgazán, holgazana. Tamad. 
Homicida. Nakamatáy ng kapwá. 
Hondo, honda. Malalim. 
Honesto, honesto. Marangal; mahinhin. 
Horadable. Mabubutasan . — 65 — 
Hueco, hueca. Hungkag. 
Huérfano, huérfana, ülila. 
Huesoso, huesosa. Mabutó. 
Humilde. Mapagpakumbaba, 
Humoso, humosa, Maaso, 
Hundible. Mangyayaiing lumubog, 

Verbos Habitar. M a m a h a y ; 

tumahaD. 
Habituar. P&mihssa- 

hin. 
Habituarse. Manúhasa, 
Hablar, Magsalita. 
Hacer. Gumawa, 
Hache%r. MagpalakoL 
Hallar. Masumpu- 

Bgan. 
Heredar. Magmaua. 
Herir. Sumugat; su- 

gatao. 
Herirse. Masugatan. 
Hermosear, P&inamin; 

Pagandahin. 
Herrar. Magbakal ng 

kabayo. Hervir, Pakuluiü; ka- 

mulo; sumulak. 
Hinchar. Pamagain. 
Hincharse. Mamaga. 
Hondear. Tarukin. 
Honrar, Igalang; pa- 

purihap. 
Huir, Lumayas; tu™ 

makas. 
Humear, ümasó. 
Humillar, Gumalang; 

yumukod. 
Humillarle, Magpa- 

kumbaba. 
Hundir. Palubugin, 
Hundirse. Lumubog. 
Hurtar. Mangumit; 

umitin. 66 Nombres sustantivos qtie empiezan por la dé- 
cima letra del alfabeto castellano. 

Mga pandiwang n y alan na nagsisinmla sa- 
pangsamptmg titih ng ahakadang kastüa> 

I 

Pertenecen al género masculino. 
Namihol sa kiyas na ilmia'kapit sa panga- 
ngahiüugang lala'IH. 

(iinagamitan ng artículo El ó Un, 

Imán. Batubalani, bag na lalaki, 

Indulto, Btyaya ó ka- Impuesto. Bawis, 

patawaraag iginaga- latente, K usa; h a 

wad sa isang napi- ngad. 

piit. Interés. Tubo; hangad» 

Iofierno, Parusahang lotéryalo. Patlang; 

walang hanggan. agwat. 

Importe, Halaga. lüvierno, Tiglamig. 

Insulto, Pagíait; lait. Incendio, Sunog. 

Impresor. Manlüirn- lodieio. Tanda, 

Pertenecen al género femenino. 
NauuJcol sa kiyas na ildnakapü sa panga- 
ngahulugang habaye. 

Ginagamüan ng artículo La o Uüb. 

Idea, Diwa. Idoneidad, Kasapatan, — 07 

Iglesia, Simbahan. 
IgD ici ón , Pagbabaga . 
Ignominia, Paghaíay, 

pagdnsta. 
Ignorancia. Kamang- 

rnangan. 
Igualdad . Pag kakapa- 

reho. 
Iluminación. Pag pa- 
pau wanag. 
Ilusión. Malikmata. 
Imagen , Larawan . 
Imitado o . P a g p a r i s ; 

pagtulad , 
Impaciencia , Pag k a- 

inip. 
Imparcialidad . K&wa- 

lan ng timtingh 
Impiedad . Kalupitan ; 

kawalang awa. 
Imploración, Pagina- - 

makaamo. 
Impotencia, Kahiaaan. 
Imprenta, Limbagan , 
Imprevisión , K&walan 

ng impok ó ingat. 
Imprudencia, Ka wa- 

lan ng bait 
Impunidad, Kawalan 

ng paras». 
Impureza. Karumifaar; kawalan ng linis ó 

linang. 
Inacción , K atamaran , 
Incapacidad. Kawalan 

ng kaya ó karapatan, 
Incertidunibre. Kawa- 
lan ng katotohanan; 

kabulaanan, 
Incitación. Pagbubu- 

yo; pagupat. 
Inclinación. Hüig. 
Inclusión. Paglalaktp, 
Inconfidencia , .Kawa- 
lang tiwala. 
Incorrupción. v K,wa- 

lan ng pagkabuíok. 
Indagación. Pag suri; 

pagkilala. 
Independencia. Kala- 

yaan. 
Indiferencia. Pagaala- 

ngani-D. 
Indignación. Pag k a- 

muhi; pagkagalit. 
Indocilidad. K.asuwa- 

ilan, 
Ineptitud, K a wal a n 
ng kaya, 
II falibilidad. Kawalan 

Eg pagkadaya ó ka- 

malian. — (• 
Infamia. Kaslraang 

puri ó dangaL 
Inferioridad. Ka* 

babaao. 
Inflamación. Pagliliyab; 

paniamagá. 
Infracción, Paglabag 

sa kan tusan. 
Injuria, paghalay; pag- 

mura. 
Injusticia, Kawaian 

ng hustisya. 
Inmortalidad. Kawa- 

lan ng kamatavan, 
Inmundicia. Yagit; 

dumi, 
I q mutabilidad, K%wa- 
lan ng pagmamaliw. 
Inocencia. Kawalang 

malay. 
Inquietud, Kawalan 

ng katahimikan. 
Insignia. Tanda, 
Insipidez, Kawaiang 

lasa; katabamgao. 
Instrucción. Pagtuturc; 

turo. 

Nombres )5 — 

Insurrección. Pagaalsa. 
Inl elige acia. Kaisipan ; 

katal uuhan. 
Intención. Hangarin; 

kusa. 
Intercesión. Pamama- 

gitan. 
Interpretación. Paka- 

huiugan. 
Intriga. Pakaná; kagu- 

sutan. 
Inundación. Pag la k i 

ng tubig. 
Inutilidad. Kawalan g 

saysay ó kabuluhao. 
Invención. P^gk^katu- 

klas; pBgkatulae. 
Inversión. Pagbabalig- 

tad; pagbabago ng 

katayuan. 
Investigación Pagsusuri 
Invitación, Pagaanyaya. 
Ira. Galit. 
Irresponsabilidad . Ka- 

walau ng sagutin. 
Isla, Pulo. 

adjetivos. Mga ngalang tumuturing. Idéntico, idéntica. Katulad; kapareho. — 69 — 

ígneo, ígnea, Nagbabaga, nagaapoy. 
Ignominioso, ignominiosa. Kahalay balay; ka- 

dostadusta. 
Ignorante. Mangmang. 
Ignoto, ignota. Di kiíala. 
Igual. Kaisa, pareho. 
Ilegible. Hindi mabasa. 
Ileso, ilesa, Hindi nasakkao. 
Ilícito, ilícita, Laban sa matuwid. 
Iluminado, iluminada. Maliwanag; -maningning. 
Ilustre, Marangal, bantog. 
Imaginable. Mahahaka. 
Injaginario, imaginaria. Hakahaká. 
Imitable. Matutularan. 
Impaciente. Balisá; inip. 
Impalpable. Hindi madama ó masalang. 
ImparciaL Walang kinikilingan. 
Imperativo, imperativa. Naguutos. 
Imperdible. Di mawawalá. 
Impermeable. Hindi tinatagusan. 
Impío, impía. Walang awa; malupit. 
Importante, Kailangan; makabuluhan. 
Imposible. Hindi mangyayari. 
Impotente. Walang lakas. 
Impregnable Matitigmak. 
Improbo, improba. Masamá. 
Impropio, impropia. Hindi natutungkol. 
Imprudente. Walang bait. 
Impune. Walang parusa. 
Impulsivo, impulsiva. Naguudyok. 
Impuro, impura. Mayhaló. Inactivo, inactiva. Tamad. 

Inadmisible. Hindi matatanggap. 

Inalterable. Walang pagbab&go* 

Inaplicable. Hindi maibabaki. 

Inapreciable. Walang halaga. 

Inaudito, inaudita. Kailan may di pa napapa- 

kinggan. 
Incalculable. Hindi matataya. 
Incansable. Walang kapaguran* 
Incapaz. Walang kaya; di marapat. 
Incierto, incierta. Walang katotohanan. 
Inclinado, inclinada. Nahihiiig. 
Inclusivo, inclusiva. Kalakip. 
Incógnito, incógnita. Di kilalá. 
Incólume. Mabuting kalagayan. 
Incompasivo, incompasiva. Walang awa ó 

faabag. 
Incompleto, incompleta. Kulang;*hindi busto! 
Incomprensible, Hindi mawatasan. 
Inconexo, inconexa. Hiw&lay; patid, 
íncomensurable. Walang sukat; malawak. 
Inconservable. Hindi maitatago ó maiingatan. 
Inconstante. Ligalig, salawahan; pabagobago. 
Incontable. Walang bilang. 
Inconveniente. Hindi marapat. 
Incorpóreo, incorpórea. Walang katawan. 
Incorregible. Hindi maaayds; matigas ang ulo. 
Incorruptible. Walang pagkabulok; hindi ma- 

bubulok. 
Incrédulo, incrédula. Walang paniwala. 
Increíble. Hindi mapaniniwalaan. — 71 — 

Inculto, inculta, Walang tanim; mangmang. 
Incurable, Hindi magagamot; w<dang pagga- 

ling. 
Indebido, indebida. Hindi nararapat. 
Indecente. Bastos, 
indecible. Hindi maipagsasaysay. 
Indeleble, Hindi mabubura ó makakatkat. 
Indemne. Ligtas sa k%panganiban, 
Indemostrable. Hindi maituturo ó maipaki- 

kilala. 
Indiferente Alanganin. 
Indigente. Walang pagkunan» 
Indigerible. Hindi matutunaw. 
Indigesto, indigesta. Hindi natutunaw. 
Indigno, indigna. Hindi marapat. 
Indivisible, Hindi mafaahatL 
indócil. SuwaiJ; walang payo. 
Indomable, Hindi mapaaamo. 
Indómito, indómita. Mailap, 
Indudable. Hindi mapagaalinlanganan. 
Inefable. Híndi snkat maipagsaysay. 
Ineficaz Walang bisa. 
Inepto, inepta, Walang kaya. 
Inevitable Hindi maiiwasan. 
Inexperto, inexperta, Hindi sanay; kdlang sa 

taimo. 
I af alible Hindi mamamali. 
Infame. Walang dang&l ó puri. 
Infanticida. Nakamatay ng bata. 
Infeliz, Sawíag palad: kaawáawá. 
Inferior. M ababa. — 72 — 
Infiel T&ksil; hindi matapat. 
Infinito, infinita. Walang katapusan. 
Inflexible, Hindi matiklop ó mahutck. 
Informe, Walang anijo, 

Ingenioso, ingeniosa. Mátalas ang isip; matalino... 
Ingenuo, ingenua. Matapaí; tunay. 
Ingrato, ingrata. Walang ntang na loob. 
Injurioso, injuriosa. Nak*susugat ng puso; 

umaalimur*. 
Injusto, injusta. Walang katwiran. 
Inmaterial Walang katawan. 
Inmediato, inmediata. Malapit. 
Inmenso; inmensa. Malawck. 
Inmortal. Walang kamatayan. 
Inmundo, inmunda. Nakaririmarim; marumL 
Inmutable. Hindi magmamaliw, 
Inumerable. Hindi mabilang. 
Inocente, Walang malay. 
Inodoro, inodora. Walang amo?. 
Inquieto, inquieta. Ligalig. 
Insaciable. Walang kasiyahan. 
Insensible. Walang pakiramdam. 
Inseparable. Walang pagkahiwalay. 
Insistente. Maulit. 

Insolente. Palalo; walanghiva; suwail. 
Insondable, Hindi matatarók. 
Instructivo, instructiva. Nagtutuió. 
Instruido, instruida. Maalain; sanay. 
Insufrible. Hindi matitiis ó maaatim. 
Intacto, intacta. Hindi nagagalaw ó nahihipo, 
Inteligente. Matalino. — 73 — 
Inteligible. Madaling mawatas, 
Intenso; intensa. Matindi, 
Interior. Napapaloob. 
Intermedio, intermedia. Napapagitna. 
Interminable. Walang pa^katapos. 
Intranquilo, intranquila. Walaiig kapanatagan, 
Intrépido, intrépida' Walang tekot sa kapa- 

nganibai<; biglábigiá. 
Invariable. Walang pagbabago. 
Invencible, flindi magagapi. 
Iracundo, iracunda. Magagalitln. 
Irracional. Walang pagiisip; walang katwiran. 
Irremisible, Hindi mapatatawad. 
Irresistible. Hindí makatatagal. 
Irresponsable. Walang sagutro. 
Izquierdo, izquierda. Kaliwa. 

Verbos 

Identificar. Pagpari- amo. 

síb; pagtularin. Imprimir. Lumimb&g: 

Iluminar. Hawai); li- limbagin. 

wanagan; magilaw. Impugnar. Kalabanin; 

Ilustrar, Liwanagan tutulan. 

ang kaisipan; turnan. Incendiar. Sulsulan: 

Imaginar. 'Hakain.. sunugio. 

Imitar. Tularan; tu- Incendiarse. Masunog; 

mulad. magliyab. 

Impedir, Sansalain. Incitar, ülukan; ud~ 

Impeler. Itubk yukan. 

Implorar. Ipagmaka- Inclinar. Ihilig. 74 Inclinarse, Humüig. 
Incluir. Ipisan; ilahok. 
Incomodarse, M ay a- 

moí; magalít. 
Incomodar, Yamutin; 

magalit. 
Indagar. Siyasatio; 

magsiyasat. 
Indicar. Ituro. 
Inducir. XJdyukan; 

sulsulan. 
Indultar. Patawarin. 
Inflamar, Pagliyabia. 
Inflamarse; Magliyab. 
Informar, Ibalita; ipag- 

bigay sabi. 
Ingresar. Pumasok 
Inhabilitar. Pigiün sa 

tuagkoL 
Inquietar, Ligaligin . 
I aquietarse. M áligalíg. 
Insalivar, Lawayan. 
Inscribir. Isulat. 
I asinuar . I pahiwatig. 
Insistir. M-*gmaulit. Insultar. Murahin, 
magniiira; tnngaya- 

WÍIL 

Intentar. Nasain. 
Intercalar, Pagsalit- 

salitin. 
Interceder. Mamagi- 

tan; mamagitna. 
Interpretar. Bigyang- 

kahulugan. 
Intervenir. Makllahok, 
Introducir. Isoot; ipa- 

sok; ipakilalá. 
Introducirse. M a k i- 

alara. 
Invadir. Saiakayin; pa- 

sukin. 
Inventar. Tumuklas; 

tuklasiD. 
Invertir. Pagbaligtarin. 
Ir. Yumao; pumaroon. 
Irritar. Pag'alitin; ya- 
mutin. 
Irritarle. Magalit; 

magngitngit. ib Nomhres sustantivos que- empiezan por la un- 
■déeima letra del alfabeto castellano. 

Mga peindiwang 11 galán na nagsisinmla sa 

ptuiglohingi-song Htik ng ahafaidang hastila. .Pertenecen- al cprnero masculino. 
Naimkol sa higas na ildnahapit sa panga- 
ngahidagang lalaki. 

(finagamitan ng articulo El ó Un. Jabón. Sabóo. 
Jadeo, Hingal. 
Jardín . Ef alamanan 
Jarro. Basong lupa, 
Jefe. Pángalo. 
Jornal , Safaod sa ara w 

araw. 
Júbilo. Katu waan . 
Juego. Laró; palaró. Juez. Hukom, 
Juguete, L^ruan. 
Juicio. Kaisipan. 
Juramento. Pagsum- 

pá; sumpá. 
Justiprecio, wastong 

halaga. 

Juzgado. Hukuman. Pertenecen al genero femenino. 
Xaunkol sa higas na ¡hinalatpil sa- pangar 
nfpdndugang India ge, 

(lina-gamitan ng artículo La ó Una. 

Jabonera. Lalagyan ng Jactancia. Pagpuri sa 
sabon. sarili. — 76 — 
Jaqueca. Matinding Junta. Pulong. 

Joya. Hijas. Juventud. Kabinataaxr. 

Nombres adjetivos, 
Mfja nyálang tumuturing. 

Jactancioso, jactanciosa. Puripuri. 
Joven, Mura; bata. 
Jubiloso, jubilosa. Maligaya. 
Junto, junta. Magkasama. 
Justo, justa. Banal; w^stó. 

Verbos 

Jabonar. Sabunin; paglakipio. 

magsabon. Jurar. Manumpa; 

Jactarse. Purihin sumumpá, 

ang sarilL Justipreciar, Halaga- 

Jadear. Humingal. han ng wastó 

Juntar, Pagsamahin; Juzjar, Humatol. — 77 — JSomhres sustantivos que empiezan por la 
duodécima letra del alfabeto castellano. 

Mga pandiwang ngalan na nagsisimuld sa 
panlahirtgdalairang titik ng abakadang kastüá. 

K 

Pertenecen al género masculino. 

Nauukol sa Ingas na ikinakapü sa panga- 

■mgafadugang lalaki. 

Ginagamitan ng artículo El ó Uü. 

Kaiser. Ngalan ng hari sa Alemania. 
Kilo. Buhat sa wikaog griego na ang kümlu- 

ga'y bilang isang libo. 
Küógromo. Bigat na may isang libong gramo. 
Kilómetro.. P^oiik^t na may isang libong metro. 
Kio-sko. Tmdahang munti. 
Kodak. Panglarawan. "#" 78 — Nombres sustantivos qne empiezan por la 
décimo tercera letra del alfabeto castellano. 

Mga pandiwang n gafan na nagsisimula m 
panlcthingkitlong titik ng abalcadang fías/Ha, Pertenecen al género masculino. 

Namihol sa higa* na ih'¡naka¡>il *a ¡tané/a- 
ngaJmlugang lalaM. 

(xiñagamitan ng artículo El ó Un. 

Lado. Gilid; tabi. gamít sa paghihila- 

Ladrón. Lalaking moa ó paghuhugas. 

magnanakaw. Leeho. Hihigan. 

Lamento. Hinagpis; Levantamiento. Pag 

hibík. tataas; pagaalsa. 

Largor, Haba. Linaje. Angkan. 

Latido. Tibok. Lodo. Putik. 

Latigazo. Palu ng Lugar, Pook. 

latiko. Lustre. Kinang; kin~ 

Látigo. Latiko. tab. 

Layabo. Mesang gina- Luto. Lnks«i. _ 79 — 

Pertenecen al género femenino. 
Nanukoi m kigas na ikinakopU sa panga 
ngahulugang hahaye. 

(Ihiagamüan ng artícnlo La ó Una. 

Labor. Gawa; dibuja. hang ugali. 

Labranza. Pagtatanim. Libertad. Kalayaan. 

Lágrima. Luha. Licencia. Pahintulot. 

Lámpara, li&w&n. Liga, Tali; bigkis. 

Languidez Panghihina Ligereza. Kahksihan; 
Lastima, Hinayang; liksi. 

awa. Limosna. Limos. 

Latitud, Luai)g; lapad. Lisonja. Labis na pa 
Lealtad. Ivatapatun. purí. 

Lectura. Pagbasa. Liviandad. Kagaanar*. 

Leche. Gates. Lividez. Pamumutlá. 

Lentitud. Kabagalan; Longitud. Kahabaan: 

kabaoayaran. haba. 

Lefia. Panggatong: Lucha. Away. 

gatong. Lujuria, Kalibugan. 

Letra. Titik. Lumbre, Bagá-, 

Ley, Batas; kautusan. Luna. Buan (salangit). 

Liberalidad. Kabuti- Luz. líaw; liwanag. 

Nvnthre* adjetivos. 
M'ga n ¡Jalan ff fnmufuring, 

Laborioso, laboriosa. Masipag. 
Lagrimoso, lagrimosa. Luháan. — 80 — 

Lamentable. Kahioahinagpis. 

Lamentoso, lamentosa. Nakahihinagpis. 

Largo, larga. Mahaba. 

Lastimoso, lastimosa. Nakahihinayang. 

Laudable. Kapuripuri. 

Leal. Matapat. 

Legal. Ayon sa batas ó matuwid. 

Lejano, lejana. Malayo. 

Lento, lenta. Banayad; mabaga). 

Levadizo, levadiza. Naitataas. 

Leve. Magaan. 

Libre. Malaya, 

Lícito, licita. Wastó. 

Ligero, ligera, Magaan. 

Limpio, limpia. Malinis. 

Lindo, linda. Marikit; maalindog. 

Liso, lisa. Palas; patag. 

Liviano, liviana. Magaan. 

Loco, loca. UloL 

Locuaz. Masalita. 

Lodoso, lodosa. Maputik. 

Lúgubre. Malungkot 

Lujurioso, Id j ariosa, Malibog. 

Lunático, lunática. BubuwMÜD. 

Lustroso, lustrosa. Makinang; makintab. 

Verbos 

Lagrimar. Lumuhá; pis. 

umiyak. L^mer. Himurin; hu- 

Lamentar. Maghinag- mimod. — «1 — 

Lastimar. Sugatan; Librar. Iligtas; msg~ 

sumugat. ligtas. 

Latir. Tamibok. Librarse. Maligtas, 

Lavar. Labhan; mag- Licenciar. PahinMii- 

laba. tan. 

Lavarse. Maghugas. Liga?. Talian; gapusie* 

Leer. B amasa. Limitar. Hangganan. 

Levantar. Itayo; itin- Limpiar. Linisin; mag- 

dig. linis. 

Levantarse. Tamayó; Lustrar. Paktnangiii; 

tumindig. pakintabin. 

Nombres sustantivos que empiezan por la 
decimocuarta letra del alfabeto castellano. 

Mga pandiwang ngalan na nagsimnnM m 
panglabingapat na titih ng abakadang haMila. 

L! 

- Pertenecen al género masculino. 
Nmiukol sa higas na ikinakapU sa panga- 
ngahidugetng laJahi. 

(Hnagamitan ng artículo Ei o Uo. 

Llamamiento. Pagta- ingat ng suse. 

LlanIo gÍ Palluhá. Lloro ' Pungís; P«fr 

Llavero. Lilaking may luhá. 6 H2- Pertenecen al género femenino. 
Nauukol sa kiyas na ikinakapit sa panga- 
ngahulugang bábaye. 

Oinagamitan ng artículo La o Una, 

Llaga. Sugai Llavera Babaying 
Llama. Liyab; liegas, may ingat ng Susé. 

Llamarada. Sklab. Llegada. Pagdating. 

Llanura. Kapatagan. Llovizna. Ambón. 

Llave. Suse. Lluvia. UJán. 

Nombre* adjetivos. 
Mga ngalang tumutming. 

Llano, llana. Patag; kalulufaá; mkaíiyak. 

Lleno^ilana. Puno. Lluvioso > llüv: ° sa - Ta " 
Lloroso, llorosa. Na- guian. 

Verbjos 

Llamar. Tumawag; Llevar. Dalhin doon. 

tawagin. Llorar. Umiyak; lu~ 

Llegar. Dumating. mubá. 

Llenar. Punuin. Llover. Umuian. 

Llenarse. Mapuno. Lloviznar. Umambon. na Nombres sustantivos que empiezan por la 
decimoquinta letra del alfabeto castellano. 

Mga pandrwang ngalan na nagsisimula sa 
panglahinglimang títik ni) abakadang hastila. , 

!VI 

Pertenecen al género masculino. 
Nawukol sa hiyas na ihinahapü sa panga- 
ngahiúugang lalaki. 

Gina gamitan ng artículo El ó Un. 

Hayop na Macho. 

lalaki. 
Magullamiento, P a g- 

kabugbog. 
Maltrato. P a g a y o p; 

pagpalo. 
Mandato. Utos. 
Mango. Puluhan. 
Manjar. Pagkain lalaki 
Meneo. Panginginig 

ng kat&wan. 
Mensaje. Padala. 
Mercado. Pamilihan. 
Mérito. Gantingpalá. 
Mes. Birwan (sa lupa). 
Miedo, Takot. 
Miramiento. Pagti- 

ngin; galang. Manojo. Likaw; bi&kas. 

Manto. Lambong; ba- Misterio. Hrwagá. 

labal. Moco. Uhog. 

Mareo. Hilo; lula. Modelo. Paparisan. 

Maricón. Binabaye. Modo. Ayos. 

Mecate. Lubed. Moho. Amag; kala- 
Medicamento. Gamot. wang. 

Mendigo. Pulubing Mojón. Hanggahan; muson. 
Molino. GHlingan. 
Momento. SandalL 
Monarca, fiari. 
Monte. Bundck, 
Montón. Bimtón, 
Mortero. Lusong, 
Mosquitero. Kulambo. 
Movimiento, (la i a w ; 

paggalaw. 84 _ 

Mundo. Sansinukob. 
Murmullo. Haging- 

ging; bulong. 
Muro. Pader; tabing 

na bato. 

Museo. Tanghalan ng 
mga sarisaring bagay 
na kinatututuhan. 

Mus¿o. Lumot I J crlei((rrií al ijnwro femenino. 
Xa nafro/ sa higas na ¡k¡ nafra ¡ni m ponga- 
ngahuhigang baba ge. 

Ginagmnilíti' ng urtienlo La ó Una. Madera. Kahoy. 
Madre. Iná. 
Madrina. Iniioá, * 
Madurez Kahinugáo; 

pagkahinóg. 
Majestad. Salitáng gi- 

nagamit sa paggaiang 

sa Diyos ó hari. 
Maldición, Sumpá. 
Malevolencia. *M a s a- 

máng kaloobao. 
Mancha. Mansa. 
Manifestación. Pagpa- 

patalasiás. Manquedad. Kákima- 

wao; kawalan ng 

isang bisig. 
Mansión. Tahanan. 
Manta. Kumot. 
Manteca. M&ntiká. 
Marca. Taták; bahid. 
Marcha. Lakad; pa- 

dyak. 
Marea. Alón. 
Máscara. Takip sa 

mukhá; maskara. 
Masticación . Pagngu- 

yá; nguyá. — S5 
Matacza. Pagpatay; 

patay an. 
Mayoría. Karamihan. 
Mecha. MitSa. 
Medicina. G-amot. 
Medida. Sukatjpanükat. 
Meditación. Pagnini- 

lay; pagmumuni. 
Médula. Uta k sa butó. 
Memoria. Ala- ala; 

pantandá. 
Mendiguez. Paghiogi 

ng limos. 
Mente. Isipan. 
Mentira. Kasinungali- 

ngan. 
Merced. Ganting pala; 

kaloob. 
Merienda. MinandaL 
Mesa. Lamesa. 
Meta. Hanggahan. 
Metamorfosis. Pagba- 

bago ó paghahalili 

ng itsura. 
Mezcla, Paghahalo; 

halo. 
Mezquindad. Kahira- 

pan. 
Miel Pulót. Mierda. Dumi ng tao 

ó hayop. 
Mímica. Kilos; kum~ 

pas. 
Miseria. Kapahamakan. 
Misericordia. Kaawaan. 
Mitad. Kalahati. 
Moción. Paggalaw. 
Moderación. K atam- 

taman. 
Modestia. Kahinhinan; 

hinhin. 
Molestia. Gambalá. 
Monarquía . K ahar ian . 
Moneda. Salapi. 
Montan a. K abunda* 

kan. 
Morada. Tahanan. 
Moralidad. Maayos na 

kaugalian. 
Mordedura. Kagat. 
Morisqueta. Kanin. 
Mortalidad. P a g k a - 

matay. 
Mortandad. Pag ka ka- 

matay. 
Muchedumbre. Kawan; 

pulutong. 
Mudanza. Pagbabago. 
Mudez. Pagkapipi. 
Muerte. Kamatayan . — 86 — 

Muestra. Paparisan. Multiplicación. Pag- 
Mujer, Babaye. papalago; pagdami. 

Nombres adjetivos. . 
Mga ngalang tumuturing. 

Macizo, maciza. Batibot; siksik. 
Maduro, madura. Hinog. 
Manchado, manchada. Nadungisan. 
Maldito, maldita. Tampalasan; sinumpá. 
Malévolo, malévola. Mahiligin sa paggawa ng 

masamá. 
Malo, mala. Masamá. 
Malvado, malvado. Napakasamá. 
Manco, manca. Kimaw; komang. 
Manso, mansa. Maamó 
Maravilloso, maravillosa, Nakapagtataka; na- 

kagigikla. 
Matador, matadora. Mamamatay. 
Material May katawan. 
Mayor. Lalong malakL 
Medianero, medianera. Tagapamagitan. 
Mediano, mediana. Katatagan. 
Medio, media. Kalahati. 
Meditabundo, meditabunda. Mapagnilay; ma- 

pagmuni. 
Medroso, medrosa. Matatakatin. 
Mejor. Lalong mabuti. 
Mensual. Buwanan. 
Mentiroso, mentirosa. Sinungaling. 
Mezquino, mezquina. Mahirap. _ 87 — 
Miserable. Kaawaawá. 
Misericordioso, misericordiosa. Maawain. 
Mixto, mixta. Haló-halo. 
Moderado, moderada. Katamtaman. 
Modesto, modesta. Mahinhin, 
Mojado, moj ada. Bagá. 
Montañoso, montañosa. Mabundok. 
Morado, morada. Murado. 
Moribundo, moribunda. Mamamatay. 
'Mortal. Mamamatay; mav kamatayan. 
Mortífero, mortífera. Nakamamatay, 
Movible. Magalaw. 
Mudable. Madaling magbago. 
Muerto, muerta. Patay. 
Musgoso, musgosa. Malumot. 

Verbos 

Machacar. Bayuhin, Mandar. Magutos. 

durugin; basagio; Manifestar. Ipakilala; 

Madrugar Gumising ipatalastas. 

na maaga. Marchar. Lumakad; 

Madurar. Pahinugin; yumao. 

mahinog. Marearse. M ahilo; 

Maldecir. Sumpain; malulá. 

manumpá. Martillar. Pukpukin 

Maltratar Ayupin. ng martilyo. 

Mamar. Sumuso. Martirizir. Pahirapan. 

Manchar. Dungisan; Mascar, Nguyain; 

mamansahan, ngumuyá. 88 Matar. Patayin, 
Matarse, Magpaka- 
matay. 

Medir. Sukatin; su- 
mí) kat. 
Meditar. M a g m u n i ; 

Mendigar. M a g p a - 

limos. 
Mentir. Magsinunga- 

Mng. 
Mercar. Mamili. 
Merecer. '. Magkamil; 

Kaxntan. 
Merendar» Megminan- 

dah 
Meter. Iscoí; ipasok, 
Meterse . M a k i a 1 a n ; 

makiiahck. 
Mezclar. Paghaluín . 
Mezclarse. Ma| kahalo. 
Mirar. Malasii ; mag~ 

inasid. Moderar. Gfawing ka- 

tamtaraan 
Mojar. B&s&in. 
Mojarse. Mabasá. 
Moler, Gumiling; gilí* 

ngin. 
Morder. Mangagat; 

kagatio. 
Morir. Mamatay. 
Mover. *Gala\vin. 
Moverse. Gumakw, 
Mudar. Bgguhio. 
Mudarse. Magbifais. 
Multiplicar. Paramitun» 
Multiplicarse. Luma- 

ganap. 
Murmurar. Magbubu- 

loag. 
Mutilar. Pagputulpu- 

tulin, R9 ~~ Nombres sustantivos que empiezan por la 
decimosexta letra del alfabeto castellano. . 

Mga panfUwang nfpdan na nagsisimula sa 
pcmglahingahíM raí titila ng abakadeuig keistila. 

N 

J^erlciwa'H al genero masculino. 
Xaunkol 'sa hiñas aa ¡kinakopit sa panga- 
ngaliuiugung luluki. 

(iinagamitan ng articulo El o Un.. 

Nacimiento. Pag si- Nido. Pagad. 

tan?; kapaBgantkfin. Nieto. Apong laltki.. 

Naufragio. Paglubog; Niño. Batan g lalak?. 

pegkalubog. Norte. JEilaga. 

Negocio, KabkaL Núcleo, übod. 

Nexo. Buhól. Nudo, Buhól, bukó. 

Pertenecen al genero femenino. 
Namikol sa higas na ikinahtpü sa panga- 
ngaJiulugang babage. 

(iinagamitaii ng articulo La ó Un». . 

Naciór?. Bansá; nasi- anyo ó kalagayan; 

yon. kaasalan. 

Natación. Paglangoy. Navaja. Labasa. 

Naturaleza. Sariíing Nave. Daong. Navegación. P a g 1 a - 

layag. 
Navidad. Pagsilang; 

k*panganakan. 
Negación. Pagtutol; 

tutol. 
Negligencia» K a p a b a- 

yaan. 
Negociación. Panga- 

ngalakal. 
Negrura. Kaitiman . 
Nieta. Apong babaye. 90 — , ■ 

Ninfa. Diwatá. 
Niñez Kabataan. 
Nobleza. Kamahalan. 
Noche. GabL 
Nodriza. Sisiwa. 
Norma. Tuntunin; 
simula 

Noticia, Balita. 
Novena. Siyam. 
Nuera. Manugang na 
babaje. Nombres adjetivos. 
Mga nyalany tumuturing. 

Nacional. Pang bansá. 

Nativo, nativa. Tubo sa isang lugar. 

Natural. Taga ó tubo sa isang bayan. 

Nauseabundo, nauseabunda. Nak«usuka. 

Navegable. Maglalayaí?. 

Necesario, necesaria. Kailangan. 

Necio, necia. Mangmang. 

Negativo, negativa. Tumututol. 

Negligente, Pabayá. 

Negociable . M *k akalak al . 

Negro, negra. Maitim. 

Neto, neta. M^linis at walang halo. 

Ninguno, ninguna. Wala ni isa. 

Noble. Mahal na aniyó. 

Nocivo, nociva. Nakapipinsalá. — 91 — 

Nocturno, nocturna. Sa gabi- 
Normal.» Sa dating küagayan. 
Notable, Katangitangi. 
Novato, novata. Baguhan. 
Noveno, novena. Siyam. 
Nubloso, nublosa. Maulap. 
Nudoso, nudosa. Mabuhol; mabukó. 
Nuevo, nueva. Bago. 
Nulo, nula. Walang kabuluhan. 

Verbos Nacer. Sumilang; ipa- 

nganak, 
N adar . Luman goy . 
Narrar. Magsalaysay 

ng nakaraan. 
Naufragar. Lumubog 

ang sasakyan. 
N avegar . Maglay ag. Negar. Tumutol; tu 

tulan. 
Negociar. Mangalakal. 
Nombrar. N g a 1 a nan ; 

pangalanan. 
Noticiar. Ibalita; mag- 

balita. 
Numerar. Bilangin. 92 Nombres sustantivos que empiezan* por ¡w 
decimoséptima letra del alfabeto castellano. 

Mga pandiwang .n<Jalan na nagmsímtüa m 
panglabing pitón g titik ng abahadaug hastila. 

Ñ 

Pertenecen al género masculino. 
Nauuhol sa higas na ikinakapit sa panga- 
ngahutugang lalaki. 

Gina gamitan ng articulo El ó Un. 

Naque. Bunton ng Ñiquiñaque. Bagay na 
mga bagay na wa- lubhang alipustá. 
lang kabuluhan. Ñudo. Buho]; bukó. 

Pertenecen al género femenino. 
Nciuuhol sa higas na ihinahapit sa panga- 
ngahutugang baba-ge. 

Ginagamitan ng articulo La o Una, 

Ñoña. Dumí; suka. pangigib ng tubigsa 

Ñora. Aparatong balón. — 93 — 

Nombres sustantivos que empiezan por la 
éécimooetava letra del alfabeto castellano. 

Mga pand/lwang ngalan na nagsisimiüa sa 
pangwalong Útil- ng aba-ka dang k asi ¡la. Pertenecen al género masculino. 
Nauukol sa higas na ikinakapü sa panga* 
ngaJndugang talaki. Ginagamitan ng artículo Un Objeto. Baga?. 
Obsequio. K a 1 o ob ; 

réjalo. 
Obstáculo. S ag wil. 
Occidente. Kalunuran. 
Océano. Karagatan. 
Odio. Mufaí; poot. 
G-awain, 
Pandinig. 
Langis. 

Pangamoy. 
Amo?; samyo. 
Limot. Oficio. 
Oído. 

Oieo. 
Olfato. 
Olor. 
Olvido Operario. Mangga- gawa. 
Orbe. Sangsinukob. 
Orgullo. Pagmamalaki; 

k&taasan. 
Orie ate. Silanganañ. 
Orificio. Batas. 
Origen. Muía; plnang- 

gaiingao. 
Orín. K%lawmg. 
Oraameato. Palamuti; 

kagayakan. 

Oro. Gintd. 
Ósculo. Halik. 94 Pertenecen al género femenino. 
Nmmli'ol sa kiyas na iMnaJwpit sa panga- 
ngahulugang baba ge. 

Ginagamitan ng artknüo h% o Una, 

Obsecación. Pag di- Ofensa. Pagmura; 

dilim ng isip. paglait. 

Obediencia. Pagsu- Ola. Alón. 

nod; kasunuran. Omnipotencia. Kapang- 
Objeción. Tutol; yaribang lubos. 

katutulan. Oportunidad. Mabu- 
Obligación. Katung- ting pagkakataon. 

kulan. Oposición. Pagtutok 
Obra. Gawa. tutol. 

Obscuridad. Kadili- Oración. Panalangin. 

man. Orfandad. Pangungu- 
Ociosidad. Katamaran. lila. 

Ocultación. Pagkuku- Orificación. Pagbubu- 

bll; pagtatsgo. tas. 

Ocurrencia. Pangya- Orina. Ihi. 

yari. Osadía. Kapangahasan 

Nombres adjetivos. 
Mr] a ngalang inmuturing, 

Obediente. Masunurin. 
Obscuro, obscura. Madilim. 
Ocioso, ociosa. Tamad; usyoso. 
Oculto, oculta. Tagó; kubli. _ 95 — 

Odioso; odiosa. Nakamumuhi; nakapopoot. 
Ofensivo, ofensiva. Nakagagalit; nakalalait; 

m kaiinis. 
Oloroso, olorosa. Mabango; masamyó. 
Olvidadizo, olvidadiza. Malilimutin. 
Omnímodo, omnimoda. Sumasakl&w sa lahat. 
Oportuno, oportuna. Nababagay. 
Opresivo, opresiva. Na kaiinis. 
Opuesto, opuesta. Alit; laban. 
Ordinario, ordinaria. Knraniwan. 
Orgulloso, orgullosa. Mapagmalaki; mataas. 
Osado, osada. Pangabas. 

Verbos Obedecer. 
Objetar. 

mutol. 
Obligar, 

tupad. 
Obscurecer, 

limin. 
Obscurecerse. 

dilim. 
Obsequiar. Pag k alo- 

oban ; pagr egaluhan . 
Obstruir, Sarhan. 
Obstruirse. Magsará. 
Obtener. Magkamit; 

kamtan. 
Ocultar, Icubli; itago. Sumunod. 
Tatulan; tu- 

lutos; ipa- Pagdi- 
Mag- Ocultarse. Magkubli; 

magtago. 
Ocurrir. M angy a r i ; 

magkataon. 
Odiar. Itakwil. 
Ofender. Sumakit: 

laitin; pagalitin. 
Ofrecer. Ihandog: 

ipagkaloob. 
Oir. Dinggin; marinig. 
Oler. Amuyin; urna- 

moy. 
Olvidar. Limutin, 
Olvidarse. Makalimot. 
Oponer. Tutulan. 
Oponerse. Tumutol. 96 Oprimir. Iaisto. 
Orar. Manalangin. 
Orinar, ümihi. Oxe*r. Bumngaw; 
bugawin. Nombres sustantivos que empiezan por la 
decimonona letra del alfabeto castellano. 

Mga pandiwang ngalan na nagsisimula sa 
panlahingsiyam na titik ng abakadang kastila. Ptrlenecen al género masculino. 
Nauukol sa higas na ikinakapií sa panga- 
ngalnüiigang lalaki. 

Ginaqamiian ng articulo El ó Un Pacto. KiBUüdtxan. 
Padre. Ama. 
Padrino. Inaania. 
Pago. Bayad, 
Pais* Bayan, 
Pájaro. Ibón. 
Palacio. Tahanan ng 

hari. 
Pan. Tinapay, lagyan sa kay Adán 
at kiy Eva. 

Parto. Pangan gansk. 

Pase ;>. Pagpapasy al, 

Paso. BLakbang. 

Pastor. Lalaklng pas- 
to!. 

Patíbulo. Bibitayan. 

Patró a. Tagatanggol. 

Pavor. Takot; sindak, Pantano. Lubak. 

Paradero. Hintuan; Peeado. Sala. 

hantungan. Pedazo. Piraso. 

Paraíso. Halamanang Peine. Suklay. 

k%ayaaya na pinag- Peldaño. Baytang Peligro. Kapangani- 

ban. 
Peluquero. M a n g g u- 

gupit ng buhok 
Pellizco, P a g k u r o t ; 

kurot. 
Peasamiento. Pagiisip. 
Peón. Naglalakad. 
Perdón. Kapatawaran. 
Perfame. Pabango; 

bango. 
Per j ario. Panunumpa 

ng kasinungalingan. 
Pesebre, S&bsaban. 
Peso. Bi|at; piso. 
Pez. Isdá 
Picotazo. . Taká. 
Pirata. Tulisang 

dagat. 
Placer. Galak; tuwA. 
Plato. Pinggan. 
Plazo, Palugít. 
Pleito. üsapin. 
Polvo. Puibos; alika- 

bok. 97 — 

Pozo. Balón. 
Prado. Damuhao. 
Precepto. Utos; bilin. 
Precio. Halaga, 
Precipicio. Balong 

malalim; bulusok. 
Premio. Gantingpala. 
Primo. Piüsang lalaki. 
Principio. Simula 
Progreso. Pagsulong. 
Prólogo. Paunang 

salitá. 
Propósito. Balak. 
Provecho» Kapaklna- 

bangan. 
Pulimento, Pagpapa- 

kiatab; pagbuli. 
Pulso. Palsó. 
Puntapié. Sipa; tad- 

yak. 
Puñado. Dakot. 
Pañal. Panarak. 98 — Pertenecen al género femenino. 
Ncmukol m kiyas na ikinakapit sa panga- 
ngakiüiigang baba ye. 

(Hnayahutan ng articulo La ó Una. Paciencia. Pagtitiis. 
Palabra. Pangungusap. 
Palidez. Pamumutlá. 
Palpitación. Pagíibok. 
Panadería. Gawaan ng 

tinapay. 
Parada. Paghinto. 
Pared. Pader. 
Parej a. Pagsasabay . 
Parte. BahagL 
Participación , Pagpa- 

patalastas. 
Pasión. Pagdurusa. 
Patria. Bayang tinu- 

buan. 
Pavesa. Alipato, 
Paz. Kapayapaan. 
Pegad ura. Panini kit . 
Pelea. Away. 
Pena. Kaparusahan . 
Pequenez. Kaliitan. 
Perdición. Pagkawalá, 
Pereza Katamar an. 
Perfección, P a g b uo ; pagkabuo. 
Perfidia. Kataksilan. 
Permanencia. Pama- 

malagL 
Permisión, P a g p a pa- 

hintulot. 
Persecución, Pagsiga- 

sig; paghaboL 
Perseverancia. P a g- 

tataman. 
Persona» Tac. 
Pertinacia. Kaulitan ; 

katigasan ng ulo. 
Perturbación. Kagusu- 

tan; kaguluhan. 
Pesadez. Kabigatan . 
Peste. Sálot; pagka- 

kamatay. 
Picadura; Tuka; sun« 

dot. 
Piedad. Kaawaan. 
Pimienta. Paminta. 
Pisada. Yapak. 
Plata. Pilak Plaza, Liwasan. 
Pluma. Panitik, 
Pluralidad. K ar am i- 

han. 
Población. Sambaya- 

nan; namamayan. 
Pobreza. Kahirapan. 
Polea. Kaló. 
Pólvora, Pulbura. (ang 

pulburá ay binubuo 

ng salitre ó nitrato 

de potasa, azufre at 

uling ng kahoy.) 
Ponzoña. Kamandag; 

lason. 
Posada, Tafaanan. 
Postración . Pagluhod ; 

pagyukod. 
Práctica. Kasanayan , 
Prenda. Sanglá. 
Preñez, Pagbubuntis. 
Preparación, Pagha- 

kanda. 
Presencia. P&gharap. 
Pretensión. B alak; 

nasa. 
Prevención. Pagha- 

handa; pagpapasu- 

mala. 
Prima. Pinsang babaye. 99 Procedencia. Pi n a g- 

muían; pinanggali- 

ngan. 
Prodigalidad. P a g b u~ 

bulagsak; kasaga- 

naan. 
Profanación. Pá gl a- 

pastangan. 
Profecía. Panphuhulá. 
Profundidad. Kalali- 

man; lalim, 
Prohibición. P a g b a - 

bawal. 
Promesa. Pangako. 
Pronunciación . P a g - 

bigkas. 
Propagación. Pagpa- 

pakalat. 
Prosperidad. Kasaga- 

naan. 
Protección, Kalingá. 
Provincia. Lalawigan. 
Prueba. Subck; pag- 

subok. 
Puerta. Pintuan. 
Punta. Dulo; tulis. 
Purificación. Paglüi* 

nis. kalinisan. 
Putrefacción. Pag ka- 

bulok. — 100 — 

Nombres arlje/iros. 
Mfja nfiahuiii titiivituring. 

Pacífico, pacífica. Tahimik. 
Pálido, pálida. Namumutlá, 
Palpable. Nadadama; nahihipó. 
Pantanoso, pantanosa Malubak. 
Parecido, parecida. Kawangis. 
Parlero, parlera. Masalita. 
Particular. Natatangi; tangí. 
Partitivo; partitiva. Mahahati. 
Párvulo; párvula. Maliit; bata. 
Patéate, Hayag; malíwanag. 
Patriótico, patriótica. Mskabayan. 
Pavoroso, pavorosa. Nskasisindí-k: kttekotbkot 
Pedregoso, pedregosa. Mabato. 
Peg8joso, pegajosa. Naninikit. 
Peligroso; peligrosa, Paoganib. 
Pellizeador, pellizeadora, Nangungurot, 
Pendiente, Nabibitin. 
Pensativo, pensativa. Palaisip. 
Peor. Lalong masamá. 
Pequeño, pequeña. Maliit. 
Perdonable. Marapat patawarln; mapatatawad. 
Perdurable. Walang katapusao; matagal. 
Perezoso; perezosa. Tamad. 
Pérfido, pérfida. Taksil. 
Perjudicial. Nakababalam; nakapeperhuwisyo. 
Perjuro, perjura. Nanunumpa sa di katoto- 

hanan — 101 — 
Permanente. Lagi; walang tigatig. 
Permisible. Mapahihintulutan. 
Perplejo, perpleja. Alinlangan; alapaap» 
Pertinaz. Matigas ang ulo; maulit. 
Perverso, perversa. Masamá. 
Pesldo, pesada. Mabigat. 
Piadoso, piadosa. Maawain; makabagin. 
Pingüe. Mataba; mahisog. 
Piojoso, piojosa, makuto. 
Plegadizo, plegadiza. Kumukulubot 
Pleno, plena. Puno, 
Pobre. Mahirap; kaawaawá. 
Poco, poBa. Kaunti. 
Poderoso, poderosa. Makapangyarihan, 
Polígamo, polígama. Mangbababaye. 
Polvoriento, polvorienta. Paño ng alikabck; 

maalikabok. 
Ponzoñoso, ponzoñosa. Mskamandag; lason. 
Poroso; porosa. Tumatagas, 
Posible. Mangyayari. 
Posterior. Hulí. 
Potente, Maylakas. 
Precavido, precavida. Maagap. 
Precioso, preciosa. Mahaiaga. 
Prematuro, prematura. Mura. 
Presto, presta. Madalí; dalidali, 
Prevenido, prevenida. Han de; laan. 
Principal. Dakila. 
Privado, privada. Bawal. 
Pródigo, pródiga. Bulagsak; lagalag. 
Profundo, profunda. Malalim. — 102 — 

Progresivo, progresiva. Sumusuiong. 
Pronto, pronta. Matulin; madali. 
Prorrogable Mapalulugit. 
Provechoso, provechosa. MakabuluhaD; mapa- 

kikinabacgan. 
Publico, pública. Hayag sa Mad:á. 
Punible. Marapat parusahan. 
Puntiagudo, puntiaguda. Matulis; mahayap. 
Puro, pura. Walang halo; Malims. 

Verbos Padecer, Magdusa. 
Pagar. Magbayad; ba- 

yaran. 
Palidecer. Mamutlá. 
Palmotear. Pamalak- 

pak 
Palpar, llipuiB; salatin. 
Palpitar, Tumibok 
Parar. Huminto. 
Parir, Mangana k. 
Parlar, Magsalitá. 
Participar, Ipagbigay- 

alam. 
Partir. Hatiin. 
Pasar, magdaan. 
Pavonear. Magpalalo. 
Pedir. Huomgi. 
Pegar. Idikit; ham- 

pasin. Pegarse. Manikit. 
Preguntar. Magtanong; 

itanong. 
Peinar. Su k layan; mag~ 

suklay. 
Peligrar. Suma pan ga- 
ñil). 
Pellizcar. Kurutin; 

mangurot. 
Penetrar. Isoot; ma 

tahó. 
"Penetrarse, Tumagor; 

maglagos. 
Pensar. Isipiü; mag- 

isip. 
Perder. IwaJá 
Perderse. Mawalá; 

maligaw. 
Perdonar. Magpata- — 108 — Wad; patawarin, 
Perecer. Pamatay, 
Perfumar. Pabanguhan, 
Perjudicar, Grambalain. 
Permanecer. Mámala- 

gi; manatili. 
Permitir. Pahintulu- 

tan; magtulot. 
Perseguir, H a b u 1 i n, 

humabol. 
Pertenecer. Maukol , 
Perturbar. G- u 1 u h i n ; 

ligaligiü. 
Pesar. Bumigat; tim- 

bangin. 
Pescar. Mangisda. 
Picar, Sundutin; tukdn 
Picotear, Tu mu ka; 

tukain. 
Pintar. Pintahan; pu- 

minta. 
Pisar, Tuntungan; pi» 

sain. 
Pisotea r . Y a p a k a n ; 

yundakin. 
Poner. Iiagay, 
Ponerse. Lumagay. 
Preceder, Ipagpauna, 
Premiar. Big yang 

gantingpalá. 
Preparar. Maghandá, Principiar. Pasimulan. 

magpasimula. 
Probar, Subukin. 
Procurar. Si ka pin; 

magsumikap. 
Prodigar, M a g b u 1 ak- 

sak; maglagalag. 
Prohibir. Pagbawalan; 

magbawal 
Prometer. Manga ko* 
Pronunciar. Big kasin 

bumigaks. 
Propagar, Isiwalat 

ipagkalat, 
Propagarse. Kumialat 

mahayag. 
Proponer. Ipalagay 

magpalagay. 
Prorrogar, Palugitan 

magpalugit, 
Proseguir. Ipagpatu- 

loy; ituloy. 
Proteger. Kalingain; 

kupkupin. 
Provocar. Humamon; 

hamunin. 
Publicar. Ihayag, 
Publicarse. Mahayag. 
Pudrir. Bulukin. 
Pudrirse, Mabulok. - 104 - 
Pulir. Balihic; mag- Purificar. Lrnisin. 

PiSSr. Sundatin. P^ifiearse. Maguáis. 

Nombres sustantivos que empiezan por Ja 
vigésima letra del alfabeto castellano 

Mg a pandiwang w y alan na nagsisimula m 
pándala wangpung titile ng abahadang kastüa Pertenecen al género masculino. 
Naunhol sa ¡ayas na ihinahapit sa panga- 
ngahulugang lalaki. 

Gi na gamitan ng articulo El ó Un. 

Quejido. Tíalinghing. Quiquiriquí . Tinig na 

Querer. Pag ibig. kapara ng tilaok ng 

Queso. Keso. manok. 
Quinqué. Kingke. 

Pertenecen al género femenino. 
Nauukol sa higas na ikinahapit sa panga 
ngahulugang babaye. 

(J i naga mitán ng articulo La ó Una. 

Quebradura. Básag Quimera. ( * uniguni . 
Queja. Daing. Quinta. Fooknapinag* 

Quemadura. Faso. lilibangan sa parang. — 106 - 

Nombres adjetivos. 
Mjja ngalang tumnturiny. 

Quebradizo, quebradiza, Marupok. 
Quebrado, quebrada. Baság; balí. 
Quieto, quieta. Tahimik. 
Quincenal. Panglabingliina, 
Quinto, quinta. I kalium > 

Verbos 

Quebrar. Basagin; ba- Quemar. Sunugin. 

_ , n * _ _ _ Quemarse. Masunog; 

Quebrar ne. Mabasag; mapaso 

mabali. ... T1 , . 

Quedar. Maiwan. Querer. Ibigm. 

Quejarse. Dumaing. Quitar. Alisin. w JOfi JSomhres sustantivos que empiezan por la 
vigésimoprimera letra del alfabeto castellano, 

Mga pandiivang ngalan na nagsisimulá sa 
pandalawangpuHimng tüik ng abakadang kastilá. Pertenecen al género masculino. 
Nauuhol sa higas na ihinakapit sa panga- 
ngahtdugang lalaki, 

Ginagamitan ng artículo El ó Un. Rabo. Buntot. 
Racimo, Buvrig. 
Raciocinio. Pagkukuro. 
Rasguño. Kamot; galos. 
Rasgo Bakas. 
Rayo, Lintik. 
Rebaño. Kawan ng 

alagang hayop. 
Recelo. ^Takot. 
Recodo, Liko. 
Reconocimiento, Pag- 

suri; pagkilala; kauta- 

ngang loob 
Recuerdo. Ala ala, 
Reemplazo . Pag h a - 

halili. án. Salawikain, 
Ref ugi o , A m p u n a n ; 

tanggulan 
Regalo Kaloob. 
Regateo. Tawad. 
Regazo . Kan dungan . 
Regoei j o . Katu waan . * 
Regreso Pagbalik . 
Reino. Kaharian 
Relámpago. Kidlat. 
Reloj. Grasan. 
Remedo . P a g g a g a d ; 

panggagagad. 
Remo. Gaod. 
Remolí no, Ipoipo. 
Renacimiento Muling- 10? pagsüang. 
Renacuajo. Kiti kiti. 
Rencor. Pagkakaalit. 
Rendimiento. P ago d ; 

pagsuko. 
Repartimiento, P a g- 

iimmudmod. 
Reposo. Pagpapahinga; 

katabimikan, 
Rescate, Tubos Resto, Kalabísan . 
R etrato Lara wan . 
Rey, Hail 
Rezo. DasaL 
Riel Daang bakal. 
Rigor Bagsik. 
Rincón. Suiok, 
Robo. Nakawan. Rocío Hamog. 
Resguardo. Sisilungan, Roll °- Balumbom 
Respaldo, Likuran Rompimiento, Pagk* 

Respeto. Gfalang. s * ra 

Resplandor. Liwanag, Rubor Pamumula. Pertenecen al genero femenino. 
Nattukol m kiyas na ikinakapit m panga- 
ngahulugang balaye-, 

Ginagamiian nfj artículo La ó Una. 

Raíz. Ugat ng kaboy. Recaída. Binat 

Rama, Ranga Recepción Pagtang- 
Ramiíicaeión. Pagsa- gap 

sanga, Reclam ación Katut u- 
Rapidez, Katulinan, lan 

Raya G uliit . R e c o 1 e e c i ón . Pagli 1 i - 
Razón , Katuwi ran . kom 

Realidad. Katotoh a- Recompensa. Kaganti- 

nan. ban. i 08 Red. Lambat 
Redención . Pagtubos . 
Redondez % Kabilugan 
Regla. Alituntunin. 
Reina. Asawa ng hari; 

babaying hari 
Remisión . P a g p a p a- 

dala; pagpapatawad 
R enova c i ó n . Pagba- 

bago. 
Renuncia. Pagtanggi 
Repetición . Pagulit . 
República Bansa na 

pin amam al lalaan n g 

bayan. 
Repugnancia P a g k a- 

kaalit. 
Reputación. Bunyí; 

kabantugan 
Residencia. Pook na 

tinatahanan 
Resolución. Kapasya 

han. 
Re s pirac ion . Paghi 

nga. Responsabili dad . Sagú 

tin. 
Respuesta; Sagot; ka 

tugunan 
Restauración P a g k a - 

bawi; pagkasauli 
Restitución . Pagsasa- 

uli 
Retención . Pagpigil . 
Retribución Ka b a y a 

ran. 
Reunión . Pagsasama 

sama. 
Revelación . Pagt.atan- 

yag; paghahayag 
Reverencia, Gralang. 
Rivera Baybayin 
Riqueza Kayamanan 
Roca Batong napaka 

ligas 
Ropa Damit. 
Ropería Taguan ng 

damit 
Rueda (luióng 
Ruina Pagkaguho 
Ruptura Pagkasirá — 109 — 

Nombres adjetivos. 
Mfja vft(tlan<i tumiiturin-fl. 

Racional Maykatuwiran. 

Rapaz Maguanakaw; mandaragit. 

Raro, rara Bihirá. 

Ratero, ratera Mangungumit; mangungulimbat. 

Real Tunay. , 

Recto, recta. Matuwid. 

Redondo, redonda. Mabilog 

Relleno, rellena Punungpunó 

Requemado, requemada Tupók. 

Resbaladizo, resbaladiza M adulas 

Resistente. Matibay. 

Respetable. Kagalanggalang 

Respetuoso, respetuosa Magalang 

Responsable Nananagot 

Rico, rica Mayaman. 

Rigoroso, rigorosa. Mabagsik 

Risible Nakatatawa 

Rojo, roja. Mapula 

Ronco, ronca. Namamalat. 

Ruidoso, ruidosa, Maingay. 

Ruin Masama ng asal . - 110 — Verbos Raciocinar, Magkuro. 
Rascar. Kamutin; 

magkamot. 
Rasgar Punitin; pila- 

sin. 
Raspar. Katkatin. 
Razonar, Mangatuwi 

ran. 
Realizar. Isagawa, 
Recibir, Tanggapin , 

tumanggap. 
Recobrar. Bawiin; nía- 

bawi, 
Recoger, Likumin, 
Recomendar, 1 habili u ; 
Reconciliar. Papagka- 

sunduin ; maki pag 

kasundo. 
Reconciliarse. Magka- 

sunclo. 
Reconocer. Kilanlin . 
Recordar. Alalaliaain, 
Recorrer . Libuti n , 
Redimir. Tubusin . 
Reducir, Paliitin. • 
Regalar, Pagkaloo Dan ; 

magregalo. 
Rega ñ ar " Magalit =. Regatear . T u m a wad ; 

tawaran 
Registrar. Halughugin; 

maghalughog. 
Regresar . U m u wi . 
Reinar. Maghari . 
Reir Tuniawa. 
Remedar Manggagad; 

gagarin. 
Remendar . T a g p i a n ; 

magtagpi. 
Remitir. Ipadala; pa 

tawarin. 
Remover. Ilipat. 
Renovar Baguhin. 
Renunciar Tumanggi. 
Repartir. Magín udmod; 

imudmod, 
Repeler, Itaboy; itulak. 
Repetir. Ulitin. 
Resbalar. Magdulas, 
Resistir. Tumagal. 
Respetar. Gumalang; 

igalang. 
Respirar . H um inga . 
Responder, Tumugon; 

tugunin. 
Restituir. Isauli. Retener. Pigilin. 
Retirar. íurong* 
Retirarse, Umuwi 
Retroceder. Bumal i k ; 

bumalikwas. 
Revelar. Itanyag; ipa 

hayag. 111 — 

Rizar. Pusuran; mag- 

pusod. 
Robar. Magnakaw. 
Rogar Magmakaamo . 
Romper Sirain. 
Roncar. Mamalat. Nombren sustantivos qne empiezan por la 
cigésimosegunda letra del alfabeto castellano. 

Mga pandiivaug ngalan na nagsisimiüa sa 
pandíüawangptt't dalawang tiük ni] abakadang 
kaslüa, Pertenecen al género masculino, 
Namikol sa higas na ikiuakapit sa panga* 
ngaludugang lalaki. 

GinagamMau ng artículo El o Un. Lasa 
Lalagyan ng Sabor 
Salero. 

asin 

Salto Pagtalon; lukso 
Secreto Libim 
Sentimiento . I) a m d a 

min. 
Servicio Pagliliugkod 
Sequedad Katny uan . Seso Utak sa ulo. 
Signo Tanda 
Sitnbulo Sagisag. 
Socorro Saldólo. 
Sol Araw (sa langit) 
Soldado. Kawal, 
Sonido Tunog. 
Soplo. Hihip. 
Sudor Pawis, _ 112 - 

Sueldo. Sahod pagpapatiwakal 

Suelo Sabig; ibabaw Suplemento Dagdag 

ng lupa ' m ir 

Sueño. Panaginip;pa bureo Tudlmg. 

ngarap; antok Suspiro Hibik 
Suicidio. Pagbibigti; 

Pertenecen al género femenino, 
Namüiúl sa higas na íkínakapü sa panga 
ngaliulugang hahaye, 

Ginagamitan ng artículo h% ó Uua, 

Sábana, Kumot. Sensibilidad Pandam 

Sabi d u r i a . K a r u n u dam . 

ngan. Señal, Tanda, pala- 
Sal Asin. tandaan. 
Salida . Paglabas . Separación . P a g h i h i- 
Salud. Ginhawa. walay. 
Saliva . La way . Sepultura. Li b i ngan . 
Salvación Pagliligtas ; Severidad . K a b a g s i 

kaligtasan, kan ; bagsik. 

Sarna. Galis; nana. Silla. Likmuan. 

Satisfacción . K a s i y a * Si ncer i dad . K a t u n a 

han. yan. 

Sed. Uliaw. Sirga, Serga, 

Sedición. Pagaalsa Situación. Katayuan. 

Semejanza. Pagkaka - Soberbia. Kasuwail an . 

wangki. Sobra. Kalabisan. 

Senda. Laudas , Sociedad , Samaban . - 113 - 

Soledad. Pagiisa. Suerte Kapalaran. 

Solidez. Katigasan. Suficiencia Ka hustu- 
Sombra. Lilim; aniño. han; kasiyahan 

Sordera, Kabingihan. Superioridad K a t a- 
Subida, Pagakyat. asan 

Substitueió n . Pa g h a 8ú plica. Pakiusap. 

halili . Suposición Palagay 

Suciedad. Karumihan. Suspensión Pagpigil. 

Nombres adjetiros, 
Mf/a ngnlang tumnturing. 

Sabio, sabia Maalam; marunong 
Sabroso sabrosa M asara p. 
Sagrado, sagrada Kagalanggalang. 
Salado, salada Maalat. 
Salivoso, salivosa ¡VI alaway. 
Saludable Maginhawa; magaling. 
Salvador, salvadora. M angliligtas 
Salvo, salva Ligtas 
Sangriento, sangrienta Madugo 
Sanguíneo, sanguínea Alaydugo. 
Sano, sana Magaling; walang damdam. 
Santo, santa Banal 
Seco, seca. Tuyo 
Sediento, sedienta. Nauuhaw. 
Seguidor, seguidora. Sumusunod. 
Seguro, segura. Siguro 
Semanal. Lingguhan. 
Semejante. Kawangis. 

Sensible. Nakararamdam; may pakiramdam . 
Separable. Makapaghihiwalay ; m apaghihiwalay. 

8 _ 114 - 
Severo, severa. Mabagsik 
Simple. Walang bahagi; walang líalo 
Sincero, sincera Tunay; tapat. 
Singular. Nagiisa. 
Soberbio , soberbia . Su w ail . 
Solícito, solícita. Masipag; masiyasat 
Sólido, sólida Matigas 
Solo, sola. lisa; nagiisa, 
Sombroso, sombrosa Malilim. 
Sonoro, sonora. Matunog. 
Sordo, sorda. Bingi 
Soso, sosa Matabang. 
Suave l£atamtaman . 
Sublime. Di matingkalá. 
Sucio, sucia Marumi 

Suculento, suculenta. Malinamnam; masarap 
Sudoroso, sudorosa Nagpapawis. 
Suficiente. Kahustuhan 
Sumiso, sumisa. Masunurin. 
Superior. Lalong mataas. 

Verbos 

Saber. Malaman . Satis f a c e r . Bay aran ; 

Saborear. Sarapan; su- magbayad 

marap Satisf a c e r s e Masiya- 

Sacar. Kunin lian; mabusog. 

Salir. Lumabas. Secar Patuyuin 

Saltar Tumalon. Seducir Humibo, hi~ 

Saludar. Magpugay. buan 

Salvar. Iligtas Segar (fumapas. ~ 11 
Seguir Sumunod 
Sembrar Magtani m . 
Sentar lupo 
Sentarse Umn po . 
Sentir. Damdamin; du 

mamdam 
Señalar Tandaan 
Separar I hiwalay . 
Separarse. Humiwalay. 
Sepultar. Ibaon, i 1 i - 

biug. 
Servir. Maglinkod. 
Silvar. Sunmtsot 
Sobar Humilot. 
S o b r e p o n e r . ípaiba- 

baw. 
Sopreponerse. Purnai- 

babaw 
Soltar. Bi ti waii , kala 

gan 
Soltarse. Makabitiw; 

makakalag. 
Soñar. Mangarap; ma- 

naginip. 
Soplar. Hipan; kumi- 

bip. ó — 
Sosegar. Payapain; pa- 

tahimikin. 
Sosegarse Pumayapa: 

tumahimik. 
Sospechar. Maugh i- 

nuha. 
Sosten er. £ ubaybay an 
Subir Punían hi k; 

umakyat 
S u b s i s t ir. Mamalagi ; 

magtagal. 
S u c e d e r II u ni a 1 i 1 i ; 

magkataon 
Sudar Magpawis; pa 

wisan 
Sufrir. Magtiis; alin- 

tanahin; niagdusa. 
Suicidarse Magb i gt í ; 

magpatiwakal. 
Suplicar Makiusap . 
Suponer. Ipalagay. 
Suprimir. Sansalain . 
Suspender. P i g i 1 i n ; 

ibitin. 
Suspirar. Magbuntong 

hiningá. lio Nombres msfanficos que empiezan por la 
vigésimotercera letra del alfabeto castellano. 

Mga pandiwang ngalan na nagsisimula ya, 
pandalauamgpu't tatlong tilik ng abakadang kastila. Pertenecen al géner 
Nauulcol m higas 
figahu/ugong látala. o masculino. 

na ikinakapif sa panga- Ginagamitan ng articulo El ó Cn. Tacto, Pandamdam . 

Tamaño. Bikas; hugis. 

Tambor. Tambol. 

Temor. Takot. 

Termino. Wakás; pa- 
rí gungusap 

Terremoto. M a 1 a k a s 
na lindol. 

Terror. Sindak; takot. 

Tesoro . T a g n a n g • 
yaman 

Tiempo. Panahou. 

Tintero. Lalagyan ng 
tinta. Tipo. Paparisan; titik. 

na pangümbag. 
Tío. Amain 
Tiro. Pagpukol; putok. 
Tizón. Dupong 
Tosigo. Lason 
Trabajo. Gawain. 
Trago. 
Trapo. 
Triunfo. T wagi. Trono. 
Trueno. I jago k. 
Pa muñas 
Pagwawagi; 

Luklukan. 
Kulog. 11" Pertenecen al género femenino. 
Natttfkol so kíya.s na ikinaka/tif xa ¡mafia 
nf/ühuhffjang baba ¡fe. 

(rina</anrifan nf¡ articulo La ó Una, 

Tempestad . Sania ng Tiniebla Kadil i m a o 

patiahon . Tinta. Tinta. 

Ten taeión Tu k so . To r peza . Kaba galán . 

Ternura Kalambutan; Trampa Lalang; daya 

lumanay . Traición . Kataksilan 

Terquedad . Katigasan Transferencia. Pagli 

ng ulo liban; paglilipat. 

Tía ¿\li. Transformación. Pag 
Tienda. Tindahati. babago ng aniyo. 

Tierra Lupa. Trenza, Tilintas. 

Timidez. Pagkam a t a- Trinchera. Kanlungan . 

taku ti n . Tri z teza . Kalun gku tan 

Tinaja. Tapayan. Tusa Busal. 

Nombre* adjetiros. 
Mí/a ní/alang tnmiititring, 

Tácito, tácita, Tagó; nakukubli 

Tembloroso, temblorosa Nanginginig; nanga- 

ngatog. 
Temeroso, temerosa. Matatakutin 
Temible, Nakatatakot 
Temprano, temprana Maaga, 
Tenue. M ahina; manipis - 118 - 
Terco, terca. Matigas áng ulo 
Terrible. Katakot-takot. 
Tierno, tierna M alambot; malumanay . 
Todo, toda. Lahat 
Tonto, tonta. Ungas; walang malay 
Torpe. Mabagal; kulang sa taimo 
Traidor, traidora Taksil. 
Tramposo, tramposa. Magdaraya, 
Trasero, trasera. Likuran; hulihan. 
Travieso, traviesa. M alikot 
Trémulo, trémula. Nanginginig 
Triste. Malungkot. 
Truhán, truhana Walang hiyá na nabubuhay 

sa pagdarayá 
Tuerto, tuerta, Bulag ang isang mata, 
Turbio, turbia Labo 

Verbos 

Tantear. Tantiyahin. Terminar. . Tapusin; 
Tapar. Takpan. wakasan 

Tardar Magluat. Terraplenar. Patagin 

Tasar. Tasaban ; raag Testificar. S a k s i h a n ; 

tasa. sumaksi. 

Tejer. Humabi Tirar Ihagis; ipukol; 
Temblar. Manginig humila. 

Temer. Matakot; ta- Tocar. Humipo; sala- 

kutin ngin. 

Tener Magkaroon. Tomar Kunin; sung- 
Teñir. Tinain; mag gabán. 

tina Torcer . Baluktutin . — m> — 

Tostar Tustahin. Trasladar. Ilipat. 

Traer Dalhin dito. Trasladaíse. Lumipat. 

Tragar. Lulunin; la Trastornar Pagbalig- 

gukin • tario; guluhin. 

Transferir. 1 pagpali Trenzar. Magtirintas 

ban. Trepar Uroakyat ng 
Tran sf orinar . íbahin pakapit; magiikyabit. 

ang aniyo Triunfar. Magwagi. 

Transformarse Mag Tropezar. Matalisod. 

bago ng aniyo. Tumbar Itumba. 

Nombres sustantivos que empiezan por la vi- 
: gésimocuarta letra del alfabeto castellano. 

Mga pandiwang n galán fia nagsutmula sa 
pang ialawangpuHapat na tiiik ng abakadang 
Ji"istüa- X 

U 

Pertenecen al género masculino, 
Naimkol sa higas na ihinahapit sa panga- 
mgaiml'ugang lalaki. 

(Jinagamüan ng artículo El ó Un, 

Ultraje Uyam. pagpatubo ng labis. 

uso. Paggamit Utensilio. Kasangka- 

Usurero. I'jalaking mu- pan sa paggawá 120 Pertenecen al género femenino. 
Natmkol s : t kiyas na ¡kinakapü $a panfpt 
ngahulugang baba ye 

Ginagamitan ng articulo La ó Una. 

Uniformidad Pagkaka- ng labia. 

parepareho ng aniyó Usurera. Babaying 

Unión Pagkakaisa. nagpapatubó ng labis . 

Urgencia Kadalian. Utilidad, Kapakinaba 

Usura. Pagpapatubo. ngan; kabuluhan. 

Nombres adjetivos. 
Mga n galán g tumuhtring Uniforme. íisang hugis 

Untuoso, untuosa. Mataba; naninikit. 

Urgente M adalían ; biglaán 

Usado, usada. Gamit. 

Útil. Makabuluban. 

Verbos 

Ultrajar. Uyamin; Unir. Pagkabitiri; pag- 

umuyam. ^ dugtungin 
Uniformar. Pagisa- 

hing hugis. lsar - <*amitm. 

Untar Pahiran ng Utilizar. Pakinába- 

mantika ngan ; niakinabang. 121 Nombren sustantivos que empiezan por la 
vigcsimoquinta letra del alfabeto castellano. 

Mga pandhrang ni/alau na uagsisimida sa 
pandalaivangpiét liman g titik ng ohaUadang kastüa. Pertenecen al genero masad ¿no. 

Nauuhol na higas na iktnakapü sa panga 
ngalt u I ng a ng lataki. 

(tina-gamitan ng articnlo VA ó Uu 

Valor Tapang; halaga. Viento. Hangin 

Varón Lalaki, Vigor. Lakas. 

Vaso Inuman; baso. v^n.n.n <„k,\ 

Vehículo, basakvan T7 , \ rn -,* 
x 7 , J Vinculo lali. 

Veneno. Lason. 

Verano Tagaraw. Vmo - Alak - 

Vestigio Bakas Volcán. Bulkán. 

Viaje. Paglalakbay. Vómito Suka; pagsuka 

Vicio. Masamang hilig. Vuelo. Lipad. #~ 122 Pertenecen al género femenino. 
Natmkol sa higas na ikinokapü sa panga- 
ngahiüitgang baba ye 

Ginagamitan ng artículo La ó Una. 

Vacilación. Pagaagam- Vergüenza. Hiyá 

a gam. via" Daan; laudas 

Variedad. Pagkaka- vianda. Pagkain 

ibaiba. T7 . . . .^ 

Vejez Katandaan Victoria. Pagwawagí; 

Velocidad Katulinan. P ananal ° 

Veneración. Pa gga - v * da - Buhay. 

lang. Violencia. Lakas 

Venganza. Higanti Virtud Kabanalan. 

Venida, Pagdating Viruela. Bulutong. 

Venta PagbibilL Vista. Paningin. 

Ventura. Kaligayahan. Viudez. Kabauhan; 
Veracidad Katunayan. pagkabao 

Verdad. Katotohanan. Voluntad. íarili; kusa. 

Nombres adjetivos, 
Mga ngalaug tu m iriuring 

Vacío, vacía Walang laman 

Vagabundo, vagabunda. Hampaslupá, 

Vago, vaga. Palakadlakad. 

Valiente Matapang 

Vano, vana. Walang kabuluhan ó katunayan 

"Variable. Pabago-bago - 123 — 
Vasto, vasta. Malawak. 
Vecino, vecino. Kapitbaliay. 
Veloz. Matulin; maliksi. 
Vencible. Magagapi. 
Vendible. Maipagbibili; mabili. 
Venenoso, venenosa. Lason 
Venerable Kagalang-galang. 
Vengativo, vengativa. Mapaghiganti. 
Venturoso, venturosa. Maligaya; mapalad. 
Veraz. Tunay; tutoo. 
Verde. Lungtian. 

Vergonzoso, vergonzosa Mahihiyain. 
Victorioso, victoriosa, Mapagwagi; mananalo. 
Vil. . Dustá. 

Virtuoso, virtuosa Banal 
Virulento, virulenta. Bulutungin 
Visible Kita; nakikita. 
A'iudo, viuda Bao. 
Vivo, viva Buháy, 
Volátil. Lumilipad. 
Voluble Magalaw; salawahan. 
Voluntario, voluntaria, Kusá, 
Vomitivo, vomitiva Nakasilsuka. 
Vulgar, Hayág. 

Verbos 

Vacar. Magbakasiyon. Variar, Pagbagubagu- 

' Vadear. Tumawid. , . 

Vagar, (xumalagalá. 

Valer. Magkahalaga. Velar. Magpuyat. Vencer. Grapiin; tala- 
nin. 

Vencerse. Magapi; má- 
talo. 

Vender. Magbili; ipag 
bili 

Venerar Gumalang. 

Vengar. Paghiganti 
han; maghigantí. 

Venir. Pumarito. 

Ver Tingnan ; t u i n i 124 ~ 

Vestir Bihisan 

Vestirse. Magbihis. 

Viajar. Maglayag, 
-magbiahe. 

Visitar. Dalawin; dn- 
malaw 
- Vivir. Mabnhay 

V ocear . iSii migaw 

Volar. Lnmipad. 

Volver. Bumalik. 

Vomitar , Simmka . 125 — Nombres sustantivos que empiezan por la vigé» 
M'tiosrxta Mr a del alfabeto castellano. 

Mga ptmdiw tng ngalan na nagsisimula sa 
pan lalaw mgpivtanim na titik ng abik tdang kastila Pertenecen al género femenino. 
Nauuk'fl sa kigas na ikinakapit sa panga- 
ngah alugang haba ge. 

Ciinagamitan ng articulo La ó Una 

Xara. Batas ng mga mgahayopnamaliliit 

moro. Xi. Ikalabingapat na 

Xercjuería. Bakas na titik ng abakadang 

pinagpapatayan ng griego. 

Nombres sustantivos que empiezan por la 
vigésimoséptirna tetra del alfabeto castellano. 

Y 

Pertenecen al género masculino 
Nauukol sa kigas na ikinakapit sa panga- 
jigah ulugang lalaki. 

Ginagamitan ng artíulo El o Un. 

Yerno. Manugang na Yugo Pamatok. 

lalaki. T ^ n ti 

Yerro. Kamalian. lun « ue - Pahhan ' 126 Pertenecen al género femenino, 
Naimkol sa luyas na ikinaJiapit sa panga- 
ngah u/ugang baba ge 

Ginugamitan ng artículo La ó Una. 

Ye^ua. Kabayong ba- Yema -. , Kibo1 ; burok 
, ^ ^ ng ítlog. 

m J e - Yunta, Balansang 

Verbos 

Yacer. Kumandong; Yuxtaponer. Uapit. 
. _ Yuxtaponerse. Mag- 

lumagak. lapit 

Nombres sustantivos que empiezan por la 
vigésimoocUvva letra del alfabeto castellano. 

Mfpt pa-ndiwang n galán na ndgmmmda sa 
pandahwangpu'twalong titik ng abaJiarlang kastüa % Pertenecen al género tnascuíino. 
Naunkol sa higas na iJdnahapU sa panga- 
ngahulugang lalaki. 

Ginagamiian ng artículo El o Un 

Zapato. Sapatos; sapin. Zueco. Bakyá. 
Zipizape* Away; labo- Zumo. Katas 
labo. [27 ~- Perteneen al género femenino, 
Nauíikol $a hit/as no Urina ka pit sa panga- 
ngahidugang baba ye. 

Ginagam'dan ng artículo La ó Una. 

Zanja. Kanal; lubak. ng loob; himaymay 
Zozobra, Si ledo; kaba Zurcidura. ¡Suké. 

Xombres aditivos. 
Jigo ngrdang tumuturing. 

Zaguero, zaguera. Sumusunod sa likuran. 
Zumoso zumosa. Makatas 
Zureidor, zurcidora Nanunulsé. 

Verbos 

Zapear. Bumugaw ng Zurcir. Magsulsé 

pusá Zurrar. Magkulte ng: 

Zozobrar. Kumaba- balat 
kaba an^ loob. — i 28 

Nombres sustantivos que pertenecen al género 
román 

Mga pandiivang ngalan na nauukol sa faifas 
na sumasakJaw sa pangangahiilugany luíala at 
• baba-ye na muy isang paugungusap lamong nyuni't 
maghikaihang artílaüo na taglay, 

Kl mártir. Ang lalaking mártir. 

La mártir,. Ang babaying -mártir. 

El joven. Ang binatá. 

La joven. Ang d alaga. 

El reo Ang lalaking maysala 

La reo, Ang babaying maysala. 

El testigo. Ang lalaking saksi. 

La testigo, Ang babayeng saksi 

El artista Ang lalaking artista. 

La artista Ang babaying artista 

Nombres sustantivos que pertenecen al género 
ambiguo. 

Mga pandvvang nyáJan na naimkol sa layas na 
i/anakapit sa mga ba</aybagay na ginagamitan ng 
dalawaug artículo El o La na gayón nuvy di 
nugbahago ang penigangaliulugang tinataglay. 

Análisis Análisis ó pagsusuri. 
Anatema, Sumpá, 
Arte. Arte ó gawá sa kamay 
Mar. Dagat. 
Margeu Pangpángin. 
Puente. Tulay. 
"Tizne Mansang uling. — ISO Pmiíjftlan vf¡ mga bqhagi ng fattcmem njj Im La cabeza. Ang ulo 
La cara ó el rostro. Ang 

nmkhá. 
La frente. 
La mejilla 
La boca Ang noo. La 
La 
La 
La 
La oreja, 
barba. Ang pisngi. 
Ang bibig. 
Ang tainga. 
Ang baba, 
nariz. Ang ilong. 
ceja. Ang kilay. 
pupila ó el niño 
del ojo. Ang balin- 
tataw. La pestaña. 

likmata. 
La muela. Ang pi- 
Ang ba- gang 
La lengua Ang dilá. 
La garganta. Ang la- lamuoaii. 
La encía. Ang gilagid. 
El ojo. Ang mata, 
La sien Ang pilipisan.. 
El labio superior. Ang 

nguso. 
El labio inferior. Ang 

labi. 
El pelo ó eabeilo. Ang 

buhok. 
El diente. Ang ngipin. 
El paladar. Ang nga- 

langala. 
El seso ó eeíebra. Ang 

utak sa tilo. 
El párpado. Ang talu- 

kap ng mata 
El nervio. Ang litid. II El cuello ó pescuezo El pecho ó tórax Ang 

Ang liig, dibdib. 

El hombro. Ang ba El pezón. Ang utóng 

likat. ng suso 

9 M vientre ó la barriga. 

Ang tiyan. 
El abdomen. Ang pli- 
sen. 
El ombligo. Angpusod. 
El costado. Ang tagi- 

Mran. 
El espinazo , Ang gu- 

lugod. 
El culo Ang puwit. 
El ano. Ang butas ng 

pnwii 
El estómago. Ang 

sikmura. 
El intestino Ang bi- 

tuka 
La clavícula Ang ba- 

lagat. 
El corazón, Ang puso. 
El hígado. %ng atay. 
El riñon. Ang bato. 
El pulmón. Ang bagá. 
El pene. Ang pagaari 

ng lalakL 
La laringe. Ang gu~ im — 

lungguhtngan. 
La cerviz. A ng batok. 
La espalda. Ang likod. 
La mama ó teta, ilng 

suso. 
La cintura, Ang bay- 

wang. 
La ingle. Ang singit 
La vena, Ang ugat 
La sangre, Ang dugo 
La piel. Ang balat. 
La membrana. Ang 

lamacl 
La hiél. Ang apdo. 
La carne. Ang laman.. 
La vejiga. Ang pantog. 
La turma ó testículo 

Ang bayag, 
La cadera. Ang ba« 

lakang. 
La nalga Ang pigí. 
La matriz. Ang babay 

bata 
La vulva, Ang pag> 

aari ng babay e. III El brazo. Ang bisig. 


kilikili. 


El dedo. Ang daliri 


El codo. Ang siko. 


El sobaco ó axila. Ang 


El pie, Ang paa. — 131 — 

El muslo Ang hitó. El tobillo. Ang bu 

El talón ó calcañar. kongbukong. 

Ang sakong. La espinilla Anglulod. 

La mano. Ang kamay. El dedo pulgar. Ang 

La muñeca Ang ga- hinlalaki. 

langgalangan. E1 dedo ¡ d - A 

La palma. Ang palad. ,. . . te 

La planta. Ang talam- m m ?" tm '° 

pakan dedo mayor o cor- 
La pantorrilla ó pierna ^ diaL An £ panggitna. 
Ang binti. ^ dedo anular. Ang 
La rodilla, Ang tuhod. palasinsingan. 
La corva. Ang alak-ala- El dedo meñique, Ang 
kan. * kalingkingan. 

Ib&t ibang n galán ng mga bufo ng hatawan ng tuo» 

El Esqueleto. Kalansay. 

El cráneo. Ang bungo, 

Lá mandíbula. Ang panga; sihaug. 

El vómer. Ang butó sa balingusan. 

La vértebra. Ang butó ng gulugod. 

La costilla Ang tadyang 

El omoplato. Ang butó sa magabot agawin. 

La clavícula. Aug buto sa balikat. 

El esternón. Ang buto sa gitna ng dibdib. 

La pelvis. Ang butó sa balakang. 

La columna vertebral. Ang sugpong-supong 

na butó ng gulugod na nagmu ínula sa 

kokote hanggang sa puwit. 
El húmero. Ang butó sa dagadagaan. 
El radio y cubito. Ang dalawang butó sa bisig, - 1S2 
El carpo. Ang butó sa galang-galangan. 
El metacarpo. Ang butó sa bubóng ng kamay 
La falange Ang butó sa punong daliri. 
La falangina Ang pang-gitnang butó ng daliri. 
La falangeta. Ang butó sa dulo ng daliri. 
El fémur. Ang butó sa hita. 
La rótula. Ang butó sa tuhod. 
La tibia y peroné. Ang dalawang butó sa binte 
El tarso. Ang butó sa bukong bukong 
El metatarso Ang butó sa bubóng ng paa, 

. Mjja n galán g ng iba't ibang hayo-p na may 
apai na paa. Ang baka. Ang Kam El perro. Ang aso. 

El gato, Ang pusa. 

El caballo A ng kabayo. 

El carabao Ang ka- 
labaw. 

El buey 

La cabra 
bing. 

El asno. 

El carnero 

El puerco. 

El camello, 
melyo, 

El león. Ang lialimaw. 

El tigre Ang tigre 

El leopardo. Ang leo- 
pardo. Ang asno, 

Ang tupa. 
Ang baboy, 
Ang ka- El lince, Ang linse. 
El jaguar. Ang ha- 

guwar. 
El jabalí. Ang baboy 

bundok. 
La pantera, Ang pan 

tera. 
El oso. Ang oso. 
El lobo, Ang lobo 
* La zorra Ang sor£ 
El conejo. Ang koneh< 
El elefante. Ang el 

pante. 
El ratón. Ang dag 
La musaraña. Ang b 

buwit. - 133 - 

Mga ngalan ng mga hai/op na malüiit 
na may pakpuk. 

El escarabajo Ang uwang. 
La libélula. Ang tutubi 
La cigarra. Ang kuliglig. 
La abeja. Ang pukyutan. 
El chinche. Ang surot, 
La mariposa, Ang paroparo. 
La pulga. Ang pulgas. 
La luciérnaga Ang alitaptap. 
La hormiga. Ang ianggam. 
La cucaracha. Ang ipis. 
La carcoma. Ang anay. 
La mosca, Ang langaw; 
El mosquito. Ang lamók 
La avispa. Ang putakti. 
La langosta. Ang balang. 
La araña Ang gagamba 
El gusano, Ang uod. 
El abejorro. Ang bubnyog. 

Mga ngalan ng hagop na fumafahtfl nff 
pagapang ó animales reptiles] 

El cocodrilo. Ang buwaya. 
La boa. Ang sawa. 
El lagarto. Ang bayawak 
La lagartija. Ang butiki. 
La tortuga. Ang pagóng. 
La rana. Ang palaká. 134 Mga ngalan ng hayop na walang Imto af ang 
hatawan ay parang hiikkxl. 

La lombriz. Ang bulati 
La sanguijuela. Ang lintá. 
La escolopendra. Ang alupihan. 
El alacrán Ang alakdan 

Mga ni) rilan ng i ¡ang hayop m ríagat at ilog. 

El tiburón. Ang pating 
La ballena. Ang balyena 
El calamar. Ang pusit. 
La jibia, Ang baksat. 
El pulpo. Ang borsadebala 
La lamprea. Ang malabanos. 
La anguila. Ang igat 
El eangrejon. Ang alimango. 
El cangrejo. Ang alimasag. 
El camarón Ang hipon 
El caracol. Ang suso. 
La ostra. Ang talaba. 

Mga ngalan ng kasangkapan sa pagaaluagi. 

La sierra. Ang lagari. 
La azuela. Ang darás. 
El nivel. Ang nibel. 
La escuadra. Ang eskuwala. 
El compás Ang kumpas. — 135 — 
El cepillo. Ang katám. 
La barrena. Ang barena. 
El escoplo. Ang pait. 
La gubia Ang lukób. 
El martillo. Ang pamukpok. 
El metro. Á ug panukat. 
El hacha. Ang palako] 
El gramil. Ang garanel. 
El cincel. Ang sisel. 
La lezna, Ang balibol. 

Mga tHjalüH ng viga balmgi ng ImhimmM-., 

La raiz. Ang ugat. 

El tronco. Ang puno ó katawan. 

La corteza. Ang balát. 

La rama. Ang sanga. 

El ramo. Ang maliit na sanga. 

La hoja. Ang dahon. 

El capullo. Ang buko. 

La ttor Ang bulaklak. 

El pótalo. Ang talulot 

El fruto Ang bunga. 

La semilla. Ang buto. 

El jugo. Ang katas 

La savia. Ang dagtá. - 136 — 

CONVERSACIONES 

M(1A SALITÁAN Buenos «lías tenga V. Asi tenga V también Pase V. adentro 

Siéntese V aqui 

Muchas gracias. 

¿Cual es la causa de su 
venida^ 

La earnsa de mi venida 
es, que mi padre me 
ha mandado decirle 
que, si no sería algún 
perjuicio para V. y él 
necesita de su persona 
eon el fin de tra- 
tarla sobre un nego- 
cio muy importante ¿Asi? 
fci señor. Bigyan pó kayo ng ma- 
gandang araw. 

Gayón din pó ñaman 
kayo 

Masok pó kayo sa loob. 

Maupu pó kayo dito 

Marami pong salamát. 

Ano ang sanhi ng in- 
yong pagparito? 

Ang dahilan po ng aking 
pagparito ay sa utos 
ng aking ama na sa- 
bihin sa inyo, kung 
sakali't di magiging 
pagkabalam n i n y o f 
na kinakailangan 
niya ang kamahalan 
mo pó upang paki- 
pagusapan tungkol sa 
isang kalakal na lub- 
hang makabuluhan 

Gayón pu ba? 

Opó. 137 Entóneos, vaya V. ya 
en adelante y diga 
á su padre que no 
tardaré en llegar allí, 
porque sólo voy á 
desayunarme Kung gayón, ay yümao 
na kayong mauna at 
sabihin ninyo sa in- 
yong ama na ako'y 
di matatagalan ng 
pagdating doon, sa- 
pagka,t magaalmusal 
laman g ako II ¿Es verdad que te has 

casado? 
Sí. ¿Cuando? En la semana pasada, 
¿Con quien te has ca- 
sado 
Con una de Balintawak 

Pero, ¿porque no me 
has invitado, no de- 
cías tú que cuando 
te cases me invita- 
rías? 

Sí, es verdad; pero, 
sabes tii que mi boda 
era de improviso, 
porque tampoco sa- 
bía que iba de casar- Tunay nga bang napa 

kasal ka na? 
Oo. 

Kailan? 

Ng linggong nakaraan 
Kangino ka napakasal?' ea isang taga Balin- tawak 

Nguni% bakithindi mo 
ako inanyayahan di 
baga sinasabi mo na 
kapag ikaw ay nag- 
asawa ay ako'y aan- 
yayahan mo? 

Oo, tunay nga; nguni't 
dapat mong alamin 
na ang aking kasal 
ay biglaan, sapagka't 
di ko ñaman nalala- 138 nie en aquel momento, 
puesto que no esta- 
ba yo dispuesto á 
aquella mujer; si, no 
porque aquella me 
había forzado, y su 
padre trató de ame- 
nazarme, no me ha- 
bía casado tampoco. No puedo creer tanto 
en ti, porque, si no 
quieres á aquella 
mujer .. que suceda 
lo que sucediere r jAh! ¿de modo que no 
te convences? En 
prueba de ello, pre- 
gúntala cuantos pun- 
tapiés y bofetada re- 
cibe cada día ;Si es así, es una cruel- 
dad man ña ako'y mag- 

v aasawa ng mga ga- 
yong sandali, yaya- 
mang hindi ako na- 
ta ahanda sa babaying 
yaon; kung dilamang 
sa ako 4 y kaniyang 
pinilit, at ang ama 
niya'y ako'y binan- 
taan, hindi ako pa- 
kakasal 

Hindi ako lubos na 
makapaniniwala sa 
iyo, sapagka't kung 
hindi mo ibig ang 
babaying yaon. . . 
mangyari na ang 
mangyayári 

A¡ samakatuwid ay di 
ka naniniwala? Ang 
katunayan ay ita- 
nong mo sa kaniya 

• kung ilang mga sipa 
at mga tampal ang 
t in a t a n g g a p niya 
araw araw 

Kung magkakagayo'y 
isang kaíupitan. ~*&~ — 139 — . 

III 

¿Como se llama tu pa- Ano ang ngalan ng 

dre? ama mo? 

Mi padre se llama An Ang ngalan ng ama ko 

tonio. ay si Antonio 

¿Que oficio tiene tu pa- Ano ang gawain ng 

dre iyong ama? 

Hacendero Maglulupa. 

¿Cuantos hermanos tie Ilang kapatid na lalaki 

nes tú? . mayroong ka. 

Ocho Walo pó 

¿Vives tu con ellos? Kapisan ka baga nila? 

No señor, porque ellos Hindi pó, sapagka't sila 

están casados y tie ay may kanikanilang 

nen sus respectivas tahanan 

habitaciones. 

¿Y tienes tú hermanas? At mayroong ka bang 

inga kapatid na ba- 
baye? 

Si señor, tengo una Opó, mayroong isa. 

¿Tu hermana no está Hindi pa baga naga 

casada aún? asawa ang kapatid 

mong babaye? 

Todavía. Hindi pa pó 

¿Con ella vive tú? Magkapisan baga ka- 

yong dalawa? 

Sí señor. Opó 

|Tu padre vive también Kapisan din baga ninyo 

con vosotros? ang inyong ama? ?v 140 — Algunas veces; porque 
el tiene otra casa con 
su segunda mujer. ¿Es buena tu tía? 

Sumamente buena. 
¿Cuantos hijos tiene tu 

padre con su segunda 

mujer? 

Todavía; porque hace 
poco que se casaron. Manakanaká pó; sapa^~ 
ka't siya at ang kan- 
yang pangalawang 
asawa ay may ibang 
baliay 

Mabiiti baga ang iyong 
ali? 

Napakabuti po 

May ilang anak ang 
iyong ama sa kan- 
yang ikalawatig asa- 
wa? * 

Wala pa po, sapagka't 
di pa sila natataga lang ikinakasal IV ¿Donde has comprado 

esa sortija? 
¿De donde has venido? 
¿Donde estabas el Do 

mingo pasado? 
¿Á donde vas ahora? 

Un chino fué mordido 
por un caballo. 

Dos pájaros se caza- 
ron por Juan. 

Los perros mansos no 
dan mordiscos. Saan mo binilí iyang 

singsing? 
Saang ka nanggaling? 
Saang ka naroroon ng 

linggóng nakaraan? 
Saang ka paroroon 

ngayon? c 
Isáng insik ay kinagát 

ng kabayo. 
Ang dalawáng ibón ay 

bináril ni Juan 
Áñg mga maaamong aso 

ay hindí nangangagat. 141 Las hormigas aunque 
son muy pequeñas 
pican dolorosamente 

¿Cuantos litros de agua 
bebe V en un día? 

Yo puedo beber un 
cántaro cuando hace 
mucho sol. Ang mga langgam ka- 
hit na lubhang ma 
liliit ay masakít ma- 
ngagat. 

lláng litrong tubig ang 
naiinóm ninyó sa 
isang araw. 

Naiinóm ko ang isáng 
bangá kapag mainit 
ang araw. ¿Ha traído V. el libro? 

Lleva esta carta 
"Vuelva V. pronto á 

casa, 
¿Has caleqtado ya la 

morisqueta fría? 
&í, desde antes todavía 
¿Cuándo vendrás á mi 

casa? 
¿Porqué se riñeron los 

hombres? 
¿Cuándo devolverás mi 

cortaplumas? 
¿Quieres tú seguirme? 

¿Cuantas veces te lavas Díñala baga ninyo dito 

ang aklát? 
Dalhin mo itong liham. 
Bumalík kayong ma- 

dalí sa bahay. 
N akapagsangag na baga 

ikaw ng kaning lamig? 
Ranina pa.- 
Kailang ka paparito sa 

aking. bahay? 
Bakit nangagbabag ang 

mga táo? 
Kailan mo isasaulí ang 

kortapluma? 
Ibig mong sumunod sa 

akin? 
Makailang kang nag- — 142 — 
la cara en im día? híhilamos sa isang* 

araw? 
Yo me lavo dos veces. Ako'y makalawang 

naghihiiamos. 
¿Has oido misa? Nakinig ka baga ng 

misa? 
¿Quién dirá misa ma- Sino ang magminiisa 
nana? bukas? 

. VI 

¿Quieres tomar vino? Ibig uiong uminom ng; 

alak? 
No señor. Ayoko po. 

¿Qué está haciendo Luis Ano ang ginagawá ni 
en la mar? Luis sa dagat? 

Está pescando Nangingisdá, 

¿Donde está el monte Saan naroroon ang pi- 
ntas elevado en el nakamataas na bun 
mundo? % dók sa sangsinukob? 

Está en China. Nasa sa China. 

¿Cómo se ílama? Ano ang ngalan? 

Se llama Everest Ang n galán ay Everest. 

¿Cuántos metros de al- Gaanong metro ang taa& 
tura tiene ese monte? ng bundók na iyan? 

Tiene 8840 metros de Mayroong 8840 metro 
altura, ang taás. 

¿Cuando llegará el Gkv Kailan darating sa Pili- 
bernador General á pinas ang Guberna- 
Filipinas? dor Heneral? — 143 — 
¿De quién es ese pa Kangino iyang payong: 

raguas negro? na itim? 

De mi hermana Sa aking kapatid na 

babaye. 
¿Porque arañan los Bakit uangangamot ang 

gatos? mga pusá? 

¿Quiere V. tocar piano Ibig ba ninyong tu- 

mugtog ng piano? 

• Vil. 

¡Hola Pepe! ¿que tal? ¡Ola Pepe, kumusta ka. 
¿Adonde vas ahora? Saang ka paroroon 

ngayon? 
Voy a la escuela Ako'y paroroon sa pa- 

aralau. 

¿Donde esta tu libro? Nasaan angiyongaklat? 

Mi libro está enísima Ang aking akíat ay 

de la mesa nasa i ba ba w ng mesa . 

¿Puedes tu dejarme por Mangyayari mo bang 

prestado tu abanico? ipahiram sa akin ang 

iyong pamaypay? 
Mi abanico me pidió Ang pamaypay ko ay 

por prestado Juan hiniram ni Juan. 

¿Quien rasgó la camisa Sino ang pumunit ng 
del niño? ba.ro ng batang la- 

laki? 
El perro está ladrando Ang asong lalaki'y tu- 

matahol" 
Sube los plátanos á casa. Ipanhik nio ang mga 

saging sa bahay. 144 - VIII «¿Qnien lia roto los pía- Sino ang bumasag ng 
tos inga pinggan? 

.¿Porque se derramaron Bakit nangatapon ang 
las aguas* inga tubig? 

¿Donde cantan la ranas? Saan n ag k a k a n t a han 

ang mga pilaka? 

¿Cuando murió su ma Kailan namatay ang 
má v nana y mo? 

¿Quien esta gritando? Sino ang sumisigaw? El niño malo 

.¿Está llu viendo? 
¿Está lloviznando 9 
¿De donde eres tú? 
Soy de Na votas Ang batang lalaking 

masamá 
Umuulan baga? 
Umaambon baga? 
Tagasaang ka? 
A ko'y taga Nabutas ,^De donde son esas Tagasaang iyang mga mujeres? 
¿Tienes hambre? 
No, estoy satisfeelu 
.¿Tienes dinero? 

Sí, tengo babaye? 
Nagugutom ka bá? 
Hindi, ako'y busog. 
Mayroong ka bang sa- 

lapi? 
Oo, mayroon. 145 — IX ¿Que estas cociendo? 

Morisqueta. 

¿Quieres bañarte? 

No, porque hace mu- 
cho frío. 

¿A que hora te levantas 
por la mañana? 

¿Quien te ha dado esos 
libros? 

Mi padre 

¿Y donde los ha sacado? 

Los ha comprado en 
Manila. 

¿Que quieres merendar? 

Cualesquiera. 
¿Quien ha ganado en el 
juego? Ano ang niluluto mo? 

Kanin. 

Ibig mong maligo? 

Ayoko, sapagka't ma- 

maginaw. 
Anong oras ka buma- 

bangon sa umaga? 
Sino ang nagbigay sa 

iyo niyang mga aklat? 
Ang ama ko 
At saan niya kinuha? 
Binili niya sa Maynilá 

Ano ang ibig mong mi- 

nandalin? 
Kahit na ano. 
Sino ang nanálo salaro? 

(ó sugal) ¿Por que tambalea ese 

hombre. 
Por que está borracho 
¿Hay fuego en la co- 
cina? Bakit susuraysuray 

iyang tao? 
Sapagka't lango. 
May apoy baga sa ku- 

sina? ¿Quien ha dicho que yo Sino ang may sabi na 
estaba enfermo? ako'y may sakít? 

10 — 146 - 
Ti amigo. Ang kaibigau mong fa 

laki. 
¿Cuanto rale ese pes- Magkaano iyang isdá? 

cado? 
Vale una peseta. Nagkakahalaga ng isang: 

piseta. 
¿A cuantos estamos Ikailáti tayo n gayón? 

ahora? 
Estarnos á ocho. Ika Avalo. 

¿Tienes asco? Nandidiri ka ba? 

No. Hindí. 

¿Has recibido la carta? Natanggap ni o baga ang 

liham? 
¿Has comido bastante? Nakakaing ka bang 

mabuti? 
Si señor. Opo. 

¿Le gusta fumar? Ibig ninyong humitit? 

Muchas gracias. Marami pong salamat. "#" — 147 — 

Clave No. 1 

¿Quien fundó la ciudad de Roma? — Ró- 
mulo,— ¿Qiúen era Rómulo? — Rómulo era hijo 
de Rea Silvia sobrina de Numitor y Amulio, — 
¿De quien eran hijos estos dos? — De Procas rey 
de Alba Longa. — ¿Cuantos hermanos tiene Ró« 
mulo^ — Rómulo tiene un solo hermano llamado 
Remo. — Como murió Remo? — Remo murió á 
manos de su hermano Rómulo quien fué en- 
tonces proclamado rey de Roma. Después del 
reinado de Rómulo ¿quienes fueron los suce- 
sores? — Numa Pompilio, Tulo Hastilio, Anco 
Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tar- 
quino el Soberbio. 

Clave No. 8 

¿Quienes fueron los primeros pobladores 
de las Islas Filipinas?— Todos generalmente 
opinan que fueron los llamados por los espa- 
ñoles negritos y por los tagalos itm. — ¿Quienes 
son los llamados negritos ó aetas? — Se cree que 
son oriundos de Nueva Guinea ó Australia. 
¿Quien descubrió á Filipinas? ~ D. Hernando de 
Magallanes en 31 de Marzo del año 1521. — 
¿Donde murió Magallanes? Magallanes murió 
en la Isla de Mactan — ¿Donde se derivó el 
nombre de Filipinas? - Del Rey de España Fe- 
lipe II. — 148 — 

Clave No. 3 

• 

¿Quien está llamando á la puerta? — El señor 
maestro.— ¿Que desea el señor maestro?— El señor 
maestro desea hablarle un momento.— Manda 
tú entraren la sala —¿Quieres tomar dulce? — 
No, porque me empalaga — ¿Quieres tomar con- 
migo el café? — No porque el médico me {>ro- 
liibe =?Donde se retiras por la mañana? — A la 
casa de mi suegra —¿Sientes frío? — No, siento 
mucho calor —¿Donde has comprado esa na- 
ranja? En el mercado de Malabón.— ¿Por que 
da gritos el niño?— Porque siente mucha ham- 
bre. —¿Que te lo ha dicho tu papá? Nada. 

Clave Ho. 4 

¿Esta V. con sueño?— No —¿Porque está V. 
bostezando?— Porque es mi costumbre - ¿Tiene 
V. miedo? Si señor. ¿Porque? Porque he 
perdido en el juego — ¿Estaba V. en casa ayer? — 
No señor; estaba en la sementera. — ¿Cuantas ga- 
llinas tiene V, en casa?— Solamente pocas. — 
¿Quien enseña á su hija de V? — El Sr Don 
Vicente. — Que le enseña á su hija? — La gra- 
mática castellana =Sabe por ventura enseñar 
el Sr. D. Vicente la gramática castellana?— Yo 
creo que si — Me¡ parece que no — ¿Como? ¿Quiere 
V. que lo pruebe que ese señor no $abe la 
gramática castellana?— He aquí, lea V. la carta • — 149 — 

que él me dirigió anteayer — ¡Oh! si, efectiva* 
mente que no sabe y tiene V.- ra&ón, porque 
he leido y de ningttn modo he podido com- 
prender. — ¿Quiere V. que le explique los errores? 
— Me parece que no es necesario porque aún 
cuando un niño podía reírse de él. 

Clave Me. 5 

¿Porque esta V. muy pálido? — Porque me 
ataca el enemigo. — Entonces, v r aya V. á ocul- 
tarse.— ¿A quien busca V? — A Pepa, — mi criada. 
— ¿Quien era el primer hombre? — Adán, — ¿Don- 
de colocó Dio¡í á Adán?- En un jardín deli 
cioso llamado paraíso. - ¿Que hizo Dios cuando 
Adán estaba solo y triste por no tener quien 
le consuele?- Creó á Eva la primera mujer, 
quien entonces le dio por compañera en el 
paraíso.— ¿Donde está el ladrón? Esta corrien- 
do.— ¿Es verdad que el pasado viento derribó 
su casa? - Si señor. 

Clave Me. O 

¿Estabais vosotros en el cinematógrafo, 
cuando se inició un gran incendio? — No, está- 
bamos ya para entrar en la puerta de nuestra 
casa, — ¿No habéis tenido miedo? — ¿Como no? 
estuvimos muy pálidos. - ¿A que hora pudisteis 
descansar? - A las tres de la madrugada, una 
hora después del incendio, - ¿Quien estaba en '.. ,-160 — 
vuestra casa cuando llegasteis? = Solo nuestra 
criada y los dos perros. == -¿Qué hacían vuestra 
criada y los dos perros, = Nuestra criada estaba 
muy alarmada y los* dos pgr ros ladrando. 

Clave No. 7 

¿Tardará tu cuñado de venir? No sé de- 
cirle, me parece que no tardará tanto. ¿Es esa 
tu esposa?— No señor; esa es mi cuñada.— ¿Está 
aquí tu nuera? — Si, esta en la alcoba durmien- 
do. —¿Hay agua en la tinaja?— Si, hay poca, 

Clave No. 8* 

Pase V. antes.— Gracias, -¿A donde se va 
V?— Voy á oir misa. — ¿Volverá V, después de 
la misa?- Si señor, -¿Con quien va V. á la 
misa?- Con mi hijo, -¿Porque corre el gato? — 
Porque el perro le persigue. - ¿Cuando será la 
fiesta de su pueblo?— Al mes venidero. ¿Habrá 
muchas bandas de mxisica? - Tal vez habrá 
pocas, no como el año pasado # 151 Frases 

Mga piling pangungmap. 

Un verdadero amigo es Isang timaynakaibigan un tesoro; pero un 
mal compañero es el 
peor enemigo. Dime con quien andas 
y te diré quien eres. 

El niño perezoso y el 
, hombre avaro son 

despreciados 
Nadie se basta á si pro 
pie; lo mismo -el niño 
que el anciano, la 
mujer que el hombre, 
el pobre que el rico 
necesitan auxilios 
ajenos. 

Toda persona enferma 
debe tomar sin resis- 
tencia los medica- 
mentos que se le man- 
den y hacer cuanto 
<el. Médico le ordene. ay isang taguangya- 
man, nguni't isang 
masamang kasama 
ay ang napakasamang 
kaaway. 

Sabihin mo sa akin ang 
iyong kasama at s&sa- 
bihin kokungsino ka 

Ang batang tamad at 
taong masakim ay 
mga alipustá. 

Walang nagkakasiya 
sa kaniyang sarili 
rnaging bata at ma- 
tan da, babaye at la- 
laki, mahirap at ma- 
yaman ay nanganga- 
ilangan ng tulong 
ng kapwá. 

Ang lahat ng mayka- 
ramdaman ay nara 
rapat uminom n|; wa- 
lang tuto! ng mga ga- 
mot na inihahatol at 
gawing ang anomang 
ipinaguutos ng sa k&- 
niya'y gnmagamotw — 152 - 

Virtuosa es la persona Mapalad yaong tao na, que, no siendo rica, 
divide su pan, su 
abrigo -y su casa con 
el indigente, y la" que, 
por salvar á otra de 
un peligro, expone 
hasta su propia vida Si otra vez. te ocurriere 
la mala tentación de 
burlarte de los ancia 
nos, piensa que otro 
niño malvado podrá 
también burlarse de 
tu mismo padre No hay en el mundo per- 
sona mas digna de 
cariño ni que merezca 
mas obediencia que 
los pudres. 

lia obediencia, la vene- 
ración y la* gratitud 
que los hijos deben 
á los padres la deben kahima £ t di maya- 
man, ay hinahati ang 
kanyang tinapay, 
balabal at tahanan, 
doon sa walang pag- 
kunan, at yaong sa 
pagliligtas lamang sa 
kapuwa sa kapanga- 
niban, ay sumasapa 
nganib sampu ng sa- 
riling buhay 

Kung mulimuling sa~ 
sagi sa iyo ang ma~ 
samang tuksó na li 
bakin ang mga ma- 
tatandá, isipin mo na 
ibang napakasamang 
bata ay mangyayari 
ringlibakin angiyong 
magulang. 

Walang alin mang tao 
sa ibabaw ng lupa 
na marapat ibigin at 
magkamit ng kasunu- 
ran na gaya ng mga 
magulang, 

Ang kasunuran, ang 
paggalang, at kagan- 
tihang loob na kau- 
tangan ng mga anak 153 tanbien á los maes- 
tros que hacen las 
veces de aquellos en 
la escuela. Desdichado el niño que 
no se acostumbra á 
obSfiecer, á respetar 
y á ser agradecido á 
su maestro 

Todas las personas de- 
ben ayudarse y pro- 
tejerse, pero debe- 
mos gratitud á quien 
nos hace cualquier 
beneficio. Conviene á todos saber 

Lo que en el mundo 

han ele hacer, 
-ama y proteje á tu 

hermano 
Que esa es la ley del 

cris'iano. sa kanikanilang mga 
magulang, ay kauta- 
ngan din ñaman sa 
kanikanilang mga ta- 
gapagturó, na guma- 
ganap ng tungkuling 
ama sa paaralan. 

Kahabaghabag ang ba- 
tang di mamihasang 
sumunod, gumalang 
at gumanti ng utang 
na loob sa kanyang 
tagapagturo 

Á ng lahat ng mga tao 
ay nararapat rnagtu- 
lungan at magda- 
mayan; % nguni't nara- 
rapat tayong kumi- 
lala ng utang na loob 
doon sa ati'y gu- 
mawa ng anomang 
kapakinabangan . 

Marapat maalaman ng 
madlá. 

Ang mga gagawin sa 
lupa, 

Ibigin at kalingain ang 
kapatid mo 

Na iyan ang kautusan 
ng kristiyano. '•' - 154 — 

Si no guardas respeto fiung di mo iginaga- 
á tus mayores. lang ang sa iyo'y na- 

katatanda. 
No lo esperes jamás de Kaitan ma'y . huwag 
tus menores kang umasa na iga- 

galang ka ng sa iyo'y 
nakababatá. 
Amar la patria es de- Tungkulin ang umibig 

ber. sa sariling bayan. 

Que adquirimos aLna- Na sa pagsilang natiy 

eer, kinakamtan • 

Niño que juega dinero, Ang batang naglalaro 
Riñe con su compañero, ng kuwarta, ay kina- 

kaaway ang kanyang 
kasama 
Yo estoy alegre, por- Ako ay masaya, sapag- 
que txi estas contento ka £ t ikaw ay nasisi- 

yalian 
Ayer estaba triste, por Kahapo'y malungkot 
que no estuviste á mi ako sapagka't walá 
lado, ka sa aking pi- 

ling 
El hombre malo vive Ang taong masama ay 
siempre intranquilo. laging nabubuhay ng 

ligalíg. 
El vicio es el peor ve- Ang bisyo ó masamang 
neno de la vida. hiligayangnapakasa- 

mang lason sa búhay . 

El que no ama á su patria Ang di uiniibig sa kanyang 

no son buenos hijos. tinubuang bayan ay hindi 

mabubuting anak. 155 — Adverbios Sí. Oo . 

Ciertamente Tuiiay. 

Verdaderamente. Tu- 
teo. 

No. Hindi. 

Jamás Magpakailan 
man 

Tampoco. Di 

Quizás Marahil; tila 

Tal vez Wari; marahil. 

Cuando. Kailan. 

Ayer. * Kahapon 

Anteayer. K a m a k a - 
lawa. 

Hoy. Ngayon 

Mañana Bukas. 

Después. Matapos. 

Nunca. Kailan man. 

Aún. Di pa 

Siempre . Lagi. 

Aprisa Dalí; madali. 

Bien Mabuti 

Mal. Masama 

Así. Ganito. 

Como Gaya; paano. 

Mejor. Lalong mabuti 

Peor Lalong masama. 

Más Higit Menos. Kulang. 
Tan Lalo; lufohá. 
Primeramente. Ujaang- 

una 
Sucesivamente. Sa. su- 

sunod 
Mucho. Marami. 
Bastante Sapat. 
Poco. Kauntí 
Demasiado Malabis 
Aquí. Dito 
Ahí Diyan. 
Allí. Doon 
Donde Saan. 
Cerca Malapit 
Lejos Malayo 
Arriba Sa itaas 
Abajo Sa ibabá. 
Fuera Sa labas 
Dentro. Sa loob. 
Tarde. Huli; hapon. 
Encima Sa i baba w. 
Además Bukod pa. 
También Gayón din. 
Debajo Sa ilalim 
Muy. lubhá. 
Ahora. Ngayon. — 156 — 
Anoche. Kagabi Luego Mamaya 

Entonces. Kung gayón Pronto. M acial! 

Conjunciones 

Y, ó At. ma't. 

Que. Na. No obstante. Anopa'fc. 

Aunque. Kahit. Pero Nguni't 

Antes Bago; muña Porque Bakit. 

Sino Kundi Para que, Sa ano. 

A no ser que. Baka Por lo tanto Kaya ngá. 

Sin embargo. Datapwá Por eso, Kaya ngá. 

Con tal ciue. Yamang Por consiguiente. Sa 

Siempre que. Kailan makatuwid. 

Pronombres 

Quien Sino 
Que. Na; ano 
Cual Alin 

Cualquiera. Alinman; anoman. 
Mío, mía, míos, mías, mí Akin; ko 
Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. lyo; mo. 
Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, Atin; natin 
Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Niniyo;iniy' 
El, ella, ello Siyá; ñiya. 
Ellos, ellas. Sila; nila. 
/Este, esta, esto, estos, estas. Ito. 
Ese, esa, eso, esos esas lyan. 
Aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas Yaoj 
Yo Ako. 
Tú. Ikaw. 

Nosotros, nosotras Tayo ó kami. 
Vosotros, vosotras. Kayó. Vocabulario Bilingüe 

EspaM-Tagalo-Tagalo-Español — 159 — 

Nombres sustantivos. 
Mf/a pandiirang ni) alan. Abala. Molestia. 

Abay na lalaki. Com- 

' pañero 

Abay na babaye. Com- 
pañera, 

Abó. Ceniza 

Abubot Agüero 

Abuloy Contribución 

Akalá. parecer ' 

Aklát Libro. 

Aklatan . Biblioteca, 

Adhiká Deseo; aspi- 
ración 

A gap. Prevención . 

A gam-agam . I) u d a ; 
perplejidad. 

Agos. Corriente de agua. 

Ah as Culebra , s e r - 
píente. 

Ala-ala. R e e u e r d o , 
memoria. 

Alab, Llamarada, 

Alak. Vino. 

Alapaap. Nube. 

Alay. Ofrecimiento. Ali Tía. 

Alikabok Polvo 

Alilang lalaki. Criado: 
fámulo 

Alilang babaye, Criada; 
fámula 

A lingawngaw. Re s o - 
naneia; eco. 

A li mango. C a ngre j o 
grande. 

Alimasag Cangrejo. 

A lipato Pavesa. 

Aliping lalaki. Esclavo. 

Aliping babaye. Es- 
clava 

Aliw Consuelo; alivio. 

i Ion. Ola. 

Ama. Padre, 

Amaín. Tío 

Amag Moho. 

Ambón. Llovizna. 

Amoy. Olor; fragancia. 

Ampunan. Hospicio; 
asilo. 

Anak na lalaki* Hijo. Anak na babaye. Hija 
A,nay. Carcoma. 
A ni Cosecha 
Aninag. Trasluz 
Aniño Sombra. 
Angkan. Tribu; linaje 
Anyó Forma 
Antayan Espera 
Antok* Sueño 
Apog. Cal. 
Apóng lalaki. Nieto 
Apóng babaye. Nieta 
Apóy. fuego. 
Aral Consejo; ense 

fianza 
Araw sa lupa Día. 160 -r 

. Araw sa langit. Sol 

A sal, Costumbre, hábito 

Asarol. Azadón. 

Asawang lalaki. Espo- 
so; marido 
. Asawang babaye. Es- 
posa; mujer. 

Asin. Sal. 

Asó Humo. 

Asong lalaki Perro. 

Asong babaye Perra 
. Azukal. Azúcar. 

Ataol. Ataúd. 

Atas, mandato 

Atay. Hígado. 

Ati. Hermana mayor. Nombres adjetivos, 
Mga ngalang ttimuturing. 

Aba. Miserable; desdichado, desdichada. 
Agad Agotado; agotada 
Alam. Sabido, sabida. 
A 1 anganin . Indif er e nte . 
Alimura. Despreciable. 
Alinlangan. Dudoso; dudosa. 
Alít. Contrario; contraria. 
Alipustá. Despreciado; despreciada. 
Ampat Impedido; impedida. 
Ampón. Amparado, amparada, 
Anináw. Corta vista. 
Api. Agraviado, agraviada. 161 Verbos A k apiri. 
Agarin. Abahin, Citar. 
Abalahin . Molestar, 
Abuluyan Contribuir; 

socorrer. 
A butin . A lcanzar . 
A kay in . Guiar ; adiestrar 
Akalain Parecer, 
Abrazar. 
Agotar; con- 

sumir. 
Ágawm 
Alalahaniu 

acordar. 
Alagaau. Cuidar. 
A larniu Averiguar. 
A layan Ofrecer, 
A limurahin . Insultar 

despreciar 
Alintanahin. A guau 

tar; sufrir. 
Alipinin. Esclavizar. 
Alipustain . D e s p r e 

ciar. Alisin. Quitar. 
Aliwm. Consolar; ali- Arrebatar. 
Recordar; Impedir; ce- vi ar 

A mpatin 
sar. 

Ampunin . Amparar; 
proteger. 

Amuvin Oler; olfatear. 

An ta y in . E sper.ar; 
aguardar 

Angatin Alzar, elevar. 

Apihin. Agraviar. 

Aralan. Enseñar; acon- 
sejar. 

Araruhin Arar 

Ariin. Apropiar. 

Asaban Esperar. 

Asikasuhin Atender; 
hacer caso. 

Atasan. Mandar. 

Awayin. Reñir; pelear. 

Awitin. Trinar. 11 — 162 — 

Nombres sustantivos. 
Mga panñiirang n galán. 

B Baba. Barba. 
Babasahin Lectura. 
Babaye Mujer. 
Babág. Riña; pelea. 
Baboy. Puerco; cerdo. 
Bakal. Hierro 
Bakás. Huella 
Bakod Cerco 
Bakol. Cesto 
Bakuran. Solar; huerto 
Baga. Lumbre; brasa. 
Bagá. Pulmón 
Bagal. Tardanza; len 

titud 
Bagay. Objeto. 
Bahay. Casa. 
Bahid. Mancha. 
Balaba!. Abrigo; manta. 
Balang Langosta. 
Balatkay o . Disfraz . 
Balón Pozo. 
Balong lalaki Viudo; 
Balong babaye. Viuda. 
Bálong. Manantial 
Banaag. Alba; crepús- culo. 

Bandilá Bandera. 

Bangká Banca. 

Bansá. Nación. 

Bangá Cántaro. 

Bango. .Olor; fragancia, 

Banig Petate 

Bantá. Amenaza 

Bantay. Guardian. 

Baró Camisa. 

Básag. Q u e b r a d ura. 

Bato. Piedra 

Batobalani. Imán. 

Batang lalaki. Niño. 

Batang babaye. Niña. 

Batik. Jaspe. 

Batas. Ley. 

Bawas Descuento; dis- 
minución. 

Bawang. Ajo. 

Bayad. Pago; compen- 
sación. 

Bayan. Pueblo. 

Bayani. Héroe. 163 Bigás Bayág. Testículo; tur- 
ma 

Bayáw na lalaki Cu- 
ñado. 

Bayáw na babaye. Cu- 
ñada. 

Bay awak . Lagarto 

Binatá. Señorito; joven. 

Binibini Señorita; joven 

Bibig. Boca. 

Bibitayán. Cadalso. 

Bikas. Talle; forma. 
Arroz. 
. Peso. 

Bigó. Chasco; deses- 
peración 

Bigkis, Cinturon. 

Binhi. Semilla. 

Bintang Calumnia 

Binat. Recaída. 

Bilao. Cesta. 

Bilang Número. 

Bilás na lalaki. Con- 
cuño. 

Bilás na babaye. Con- 
cuña. 

Bilis. Velocidad 

Bilog. Redondez 

Biró. Broma. 

Bisa Eficacia. 

Bintí. Pierna; panto- rrilla. 

Bitinan. Colgadura. 

Bituin. Estrella; co- 
meta. 

Bisig. Brazo. 

Binabaye. Maricón . 

Biyayá, Gracia. 

Bubog. Cristal. 

Bubungan Techo. 

Bukal. Manantial; 
fuente. 

Bukid, Sementera 

Buko. Capullo. 

Bugbóg Contusión . 

Búhay. Vida. 

Buhók. Pelo; cabello. 

Buhos. Derrame. 

Bula. Espuma. 

Bulak. Algodón. 

Bulaklak. Flor. 

Bulabok Burbuja. 

Buhangin. Arena. 
Cráneo. 
Flecha. 

Butil. Grano. 

Bulutong. Viruela. 

Bulóng. Murmurio. 

Bungang pitas. Fruta, 

Bunga sa puno. Fruto. 

Bungangá, Boca. 

Bulati Lombriz, Bungo 
Búsog 164 .- 

Buwan sa langit. Luna. Bunton. Montón. 

Buwan sa lupa. Mes Butas. Agujero, 

Buwis Renta; im- Butó. Hueso. 

puesto. Buntot. Cola; rabo. 

Buwaya. Cocodrilo . Buntu nghi ñinga Sus 4 - 
Biindok.- Monte piro. 

Nombres adjetivos. 
Mga nyaktng tumittwriruj. 

Bakil-bakil. Escabroso; escabrosa, 
Bago. Nuevo, nueva 
Bal!. Quebrado; quebrada, 
Balikokaw Curvo, curva 
Baluktot. Torcido, torcida 
Banal. Justo, justa 
Banayad. Lento, lenta. 
Bantog. Famoso, famosa. 
Basa. Mojado, mojada, 
Baság. quebrado, quebrada. 
Bayad. Pagado, pagada. 
Bigla-biglá. Brusco, brusca. 
Bingi. Sordo, sorda 
Bihag Cautivo, cautiva, 
Bilanggó. Preso, presa. 
Bilóg. Redondo, redonda 
Bilót. Arrollado, arrollada. 
Bukás. Abierto, abierta, 
Bukód. Aislado, aislada, 
Bukót. Jorobado, jorobada. 
Buháy. Vivo, viva, - 165 ~~ 

Bulág. Ciego ciega. 

Bulók, Pudr rio, pudrirla. 

Busog Satisfecho, satisfecha, 

Buo, Entero, entera. 

Butás. Agujereado, agujereada. 

Verbos Babagi n - R e ñ i r ; pe 
lear. 

Bakahin. Guerrear; ba- 
tallar. 

Bakuran. Cercar. 

Baiabalan Abrí gar . 

Bal abagin . Apedrear. 

Balakin. Intentar; pro- 
poner 

Baluktutin. Encorvar 

B ali i o . Fr actu r ar . 

Balutin. Envolver. 

Bantayan. Velar; ha- 
cer guardia. 

Bantaan . Amenazar. 

Basagin. Komper; ma 
chacar. 

Basaln. Mojar. 

Basahin. Leer. 

Batakin, Estirar. Bajaran . 
Bihagin. 
Bigyan. 
Bihisan. 

tii\ 
Bilangin. 

merar. 
Bilugin, 
Bitayin. 
Bitiwan. 
Buhayin. 
Bulagin. 
Bulukin. 
Bumahin. 
Bumabá. 
Bumuwal 

balear; 
Busugin. 
Butasan. 

horadar Pagar. 
Cautivar. 
Dar. 

Mudar; ves- 
Contar; iiu- 

Redondear. 
Ahorcar 

Soltar. 

Resucitar. 

Cegar. 

Pudrir. 
Estornudar. 

Bajar. 

buwal, Tanv 
titubear. 

Satisfacer. 
Agujerear; _ 166 — 

Nombres sustantivos. 
Mga pandiwang ngalan. 

K Kabá. Presentimiento; 
vacilación. 

Kabán Cofre; baúl. 

Kabataan. Niñez. 

Kabangisan . Cruelda d . 

Kabantugan . Fama; 
popularidad. 

Kabayong lalaki. Ca 
bailo. 

Kabayong babaye. Ye 
gua. 

Kabatuhan. Peñasco. 

Kababalaghan. Mara- 
villa 

Kabundukan. Montaña. 

Kabingihan. Sordera. 

Kabaitan. Prudencia. 

Kabulagan. Ceguera. 

Kabulukan . Putrefac- 
ción. Kabilugan. Redondez. 

Kabagkabag. Murcié 
lago- 

Kabinataan. Juventud. 

Kaibhan . Diferencia. 

Kaibigang lalaki. Ami^ 
go. 

Kaibigang babaye. Ami- 
ga. 

Kabayuhan Caballería. 

Kabigatán . Gravedad . 

Kakiputan. Estrechez. 

Kadalahiraan . Locua- 
cidad. 

Kadakilaan . Especia- 
lidad; prominencia 

Kadiliman.. Oscuridad. 

Kagalitan. Furor; en- 
fado. 

Kagat. Mordedura. 167 — Kagaanan. Liviandad. 

Kagusutan . Enredo; 
intriga. 

Kahabaan . Largor; 
longitud 

Kahinaan . Debilidad 

Kahirapan. Pobreza. 

Kahinhinan, Modestia. 

Kambing Cabra. 

Kamangmangan, Igno- 
rancia. 

Kamalian Error. 

Kaasiman . Agrura 

Kaliskis. Escama. 

Kakisigan . Elegancia . 

Kamus musan Infan- 
cia. 

Kaugalian. 

Kautusán. 

Kaululán. 

Kaluluwa 

Kalusugan. 

Kaluangan. 

Kaapihan. 

Kapaguran. 

Kapuluan. 
piélago. 

Kaitiman. 

Kataasan. 

Kapalaran. 
suerte. Costumbre.. 
Ley. 
Locura. 
Alma. 
Fertilidad. 
Anchura. 
Agravio. 
Cansancio. 
Isla; archi- 

Negrura. 
Altura. 
Fortuna; Karumihan. Suciedad. 
Kalinisan Limpieza; 

pureza. 
Kaputian. Blancura. 
Kaalindugan. Espíen 

didez. 
Kayamuan. (zula. 
Kaliitan . Pequenez. 
Kanin. Morisqueta. 
Kalán. Fogón. 
Kaliksihan. Agilidad. 
Kanlungan. Trinchera. Kasakiman. 
Kaselangan. Avaricia. 
Delica 
deza. 

Kaligayahan. Felicidad. 

Karunungan. Sabidu- 
ría. 

Ka1uwii J an. Razón; rec- 
titud, 

Kasalan. Boda. 

Kasalatan . Escasez. 

Kawali. Carajay. 

Kawani. Empleado. 

Kalupitan Ferocidad ; 
crueldad. 

Katotohanan. Verdad. 

Kasinungalingan. Men- 
tira. 

Katalinuhan. I nteli- 
gencia. — 1 
Kasamaan . Maldad . 
Kariktan. Belleza 
Kapanganiban. Peligro. 
Kaduwagan. Cobardía. 
Kandungan. Regazo. 
Katahimikan. Calma; 

tranquilidad. 
Ivamuralian . Baratura. 
Karayom . Aguja. 
Cuerpo 68 Katawan, 
Kalawit. 

elio. 
Kamot. 
Kaligtasan. 
Karangalan. 
Kapangitan. 
Kasayahan Garfio; gan- 

Rasguño. 
Salvación. 
Honradez. 
Fealdad. 
Alegría. 
Kalabisan. Sobra; resto. 
Kalungkutan. Tristeza. 
Kalakhan. Grandeza. 
Kasalanan. Pecado. 
K ar n gton g. Continua eion, 
KabiMr aan . Rareza 
Kilikili Sobaco; axila 
Acción. 

Brillantez. 
Cosquillas. 
Poros de Kilos. 
Kislap. 
Kiliti, 
Kilabot 
piel. 
Kisig. 
Kidlat. 
Kiri. 
Kilay. 
Kulóg. 
Kumot. 
Kuró. 
Kurót. 
Kuko 
* Kulay, 
Kuskos. la Klegancia. Kuta. 
Kuto, Relámpago. 
Coquetería. 
Ceja. 
Trueno. 
Manta. 
Entendimiento, 
Pellizco. 
Uña. 
Color. 

Frotamiento 
Muralla. 
Piojo, Nomhres adjetivos 
Mga n galán g tumuturing, 

Kaaway. Enemigo; enemiga. 
Kaibigan. Amigo; amiga. 
Kaibig-ibig. Amable, 
Kakilakilabot. Terrible. 
Kalakip. Incluso, inclusa, 
Kagalakgalak. . Agradable. 
Kalág. Desatado, desatada. 
Kalunoslunos. Miserable 
Kalapít. Contiguo; contigua, 
Kasamasama. Compañero; compañera 
Kasindaksindak. Pavoroso, pavorosa, 
Kagulatgulat. Espantoso; espantosa, 
Katakataka . A dmirable. 
Ka tu wat u w á . Del eitable . 
Kagalang-galaüg. Venerable . 
Kapuripuri. Laudable, 
Kaliwa. Izquierdo; izquierda, 
Kaliwete Zurdo, zurda 
Kanan. Derecho; derecha, 
Kupkop. Amparado; amparada. 
Kimaw. Manco; manca, 
Kilihg, Inclinado; inclinada 
Kubli. Oculto, oculta. 
Kubkob Cercado, cercada, 
Kusá. Voluntario; voluntaria. 
Kubá, Jorobado, jorobada. 170 Verbos Kaaway in . Enemistar. 
Kagatin Morder, 
Kaibiganin. Amigar. 
Kaladkarin. A rrastrar. 
Kalagan. Desatar. 
Kalugin. Agitar 
Kamutin. Rascar. 
Kayagin. Convencer. 
Kilalanin Conocer 
Kilikin. Llevar á cues- 
tas. Kulay an , Colorar, 
Kulnngin . Encerrar. 
Kumain. Comer 
Kumanta. Cantar, 
Kumuló. Hervirse. 
Kunin, Sacar; tomar. 
Kupkupin. * mparar. 
Kurutin. Pellizcar 
Kuruin. Pensar; en- 
tender. 
Kuskusin. Pregar; fro 
tar. Nombres sustantivos 
Mga pandiwang n y alan 

D Daan. Calle; camino 
Dakót. Puñado, 
Dahon. Hoja. 
Dalí. Pulgada. 
Dalitá. Pobreza. 
D alaga Soltera. 
Daluyan. Canal; tubo. 
Dalandan. Naranjita. 
Daga Ratón 
Daíng, Queja. 
JDagat. Mar. Damdamin. Senti- 
miento. 

Daliri. Dedo. 

Dagat dagat an. La- 
guna. 

Dami. Muchedumbre. 

Dagok. Golpe. 

Damít Ropa; camisa. 

Dagundong. Estampido. 

Dalamhati Duelo; tris- 
teza. 171 Dagdag. Aumento. 

Dampá Cabana. 

Damó Hierba 

Dalampasigan Playa; 
margen 

Daluyan ng asó. Chi- 
menea 

Darás. Azuela. 

Dasál Rezo; devoción, 

Daóng. Nave, 

Dayá Engaño. 

Dikdikan. Almirez Digmá. Guerra, 
Dilíni: Oscuridad, 
Diwá. Idea. 
Dilág. Hermosura. 
Dugo Sangre. 
Dumí. Basura. 
Dulang. Mesa. 
Dulo. Extremo; punta. 
Dunong, Haber. 
Dupong, Tizón. 
Dusa. Pena. Nombres adjetivos. 
Mga ngalang tumuturing. 

Dakilá. Principal; grande 

Daíg. Vencido, vencida. 

Dalló p. Escaso, escasa. 

Dalahirá, Locuaz; hablador, habladora. 

Daluhong. Aproximado, aproximada. 

Dalisay. Puro, pura. 

Dayukdok. Hambriento, hambrienta. 

Dilaw. Amarillo, amarilla, 

Duling. Bizco, bizca. 

Dukhá. Pobre. — 172 Verbos Dakutin. Apuñar. 
Damdamin . Sentir 
Dalhin dito Traer, 
Daganan . Prensa >\ 
Dalhin doon. Llevar. 
Dagdagan . Aumentar 
Damtan. Vestir. 
Dagukan. Golpear. 
Dilaán Lamer, 
Dumating. Llegar. 
Dumalo. Acudir, Dumungaw. Asomar. 
Durugin . Machacar. 
1 ) umaing . Que j arsc . 
Dumaan. Pasar. 
Dumalangin. Orar, 
Dumapá Ponerse de 

boca abajo. 
Dumapó. Posar. 
Dumalaw. Visitar, 
taíu. Despreciar. Nombres sustantivos 
Mga pandiwang nyalan Gaan. Liviandad. 
Gabi. Noche 
Gaiák, Alegría. 
Galáw. Movimiento. 
Galís. Sarna. 
Galit. Enfado; ira; có- 
lera 
Galang. Respeto. 
Gamót. Medicamento. 
Gambalá Molestia . 
Ganti. Recompensa. Gantingpalá Premio. 
Gatang Chupa, 
Gatong. Leña 
Gawá. Trabajo; labor, 
Gawaán . Fábrica ; taller 
Gawi. Vicio; hábito. 
Gayak. Adorno 
Gagamba. Araña. 
Giklá Asombro. 
Gilid. Lado. 
Ginto. Oro. 173 Gilingan Molin* 


Giuoó. 


Señor. 


Ginang. 


Señora. 


Gubat 


Bosque. 


Gugol. 


Gasto. 


Guíang. 


Edad, 


Gulntf 


Raya 


Gulótlg. 


Rueda. Gulat Susto; espanto. 
Gunigum Fantasma. 
Gurtting. Tijera 
Guróng lalaki. Maestro. 
Guróng babaye Maes. 
tra 

Gutom, Hambre. Nombres adjetivos. 
Mi/a mjalang fumiifimng. 

Alegre. 
Enfadado, e^* <i . . ... 

Glotón, glotón 

Movido, movida. 
Destrozado, destrozada. Galák. 

Galít. 

Gañid. 

Galáw. 

Giba. 

Ginintuan. Áureo, áurea. Apretado, apretada. 
Gisíng. Despierto, despierta. 
Gitianting* pala, Premiado, premiada. 
Guió. Enredado, enredada. 
Gulát. Asustado, asustada. 
Gutóm. Hambriento, hambrienta. Verbos Gambalain . Molestar 
Gamutin. Curar. 
Gantihin Recompensar 
Gapusin Atar; ligar. Gayakan. Vestir; ador- 
nar. 

Gibain. Destruir; des- 
trozar. 174 Oiklahin 


Asombrar. 


llar. 
Gilingin, 


Moler. 


Gumawá 


Hacer. 


Gisingin. 


Despertar 


Gumapang. 


Andar á 


Guhitan.. 


Alinear; ra- 


gatas. 
yar. 
Gumugol. 


Gastar. 


Gulatin. 


Espantar. 


Gumalang. 


Respetar. 


Guluhin 


Enredar; in 


Gumulong 


Rodar. 


trigar, 
Gumabí Anochecer. - 


Gulungan 


. Rodar; arro- 


Gunitaia 


A eordar. Nombres s listan Uvas . 
Mf/a pandiwang ngalan H Haba. Longitud; lar 
gor. 

Habág. Compasión, 

Handog, Ofrecimiento; 
ofrenda, 

Haka. Imaginación. 

Hagod . Frotamiento . 

Halalan. Elección; vo- 
tación. 

Halaman. Planta. 

Halamanan. Jardín, 

Haligi Columna 

Halo Mezcla. 

Hanggá. Término; lí- 

• mite* 

Halakhak. Carcajada. Hampas Azote 

Harapán . Presencia. 

Hari. Rey. 

Hasang. Agalla. 

Hati. Parte; división. 

Hayop. Animal. 

Hibik Gemido; sus- 
piro. 

Hibó Seducción, 

Hikaw. Arete. 

Hihigan Cama; lecho. 

Hinhin Modestia; pu- 
dor. 

Hilíng. Petición. 

Himpilan . Cuartel. 

Hilo. Mareo; desmayo. — 17; 

Hilík. Modorra. 

Hilig Inclinación. 

Himagsikan , Revolu- 
ción. 

Him u to k Lamento; 
sollozo. 

Himalá. Milagro. 

Hihip. Soplo, 

Hiyá. Vergüenza. 

Hita. Muslo. 

Hiyas. -Toya; alhaja. Hiwagá Misterio. 

Hubog. Arco 

Hukay . Exc a v a c ion; 
fosa. 

Hukórn. Juez 
Hukuman Juzgado 
Huía. Profecía; adivi- 
nación. 
Hugis. Forma. 
Husay. Arreglo; orden. JS r ombres adjetivos. 
Mga ngálang tumuturiny 

Hakahaká. Imaginario, imaginaria, 
Hambóg. Fanfarión, fanfarrona. 
Hampaslupá, Vagabundo; vagabunda. 
Hibáng. Delirante 
Hikahos. Pobre, indigente. 
Hiláw. Crudo, cruda. 
Hinóg. Maduro, madura. 
Hiwalay. Separado, separada, 
Hubad Desnudo, desnuda, 
Hungkág. Cóncavo, cóncava. 
Huwad. Imitado, imitada. # 176 Verbos "Hakaiü, Imaginar. 

Hagurin, Estregar. 
Handugan. Ofrecer, 
H alinkan. Cambiar . 
Haluan. Mezclar. 
H am pasin . A z o t a r ; 

pegar 
Hatiin. Dividir; partir. 
Hilahin. Tirar de; arras 

trar. 
Hipan. Soplar. 
Hilingin. Pedir; rogar. 
Hubaran Desnud ar. 
Huinigá. Acostarse. B umaráp. Presentarse. 

B umanap. Buscar. 

Humitit. Fumar. 

H u m iy a . A vergonzar. 

Humibo. Seducir. 

H umilig . E eclinarse; 
recostarse. 

H usayin. A j u s t'a r ; 
arreglar. 

E u mu wad . Imitar . 

Humalili. Suceder; re- 
emplazar. 

Humilla. Prof e t iza r; 
adivinar. Nombres sustantivos. 
M(ja pandhrang nyaUw . \ Ibón. Pájaro, 
Ingay. Ruido. 
Igat. Angila. 
Ihi. Orina, 
Ilak. Contribución, 
Iiaw. Luz. 
Ilog. Río. 
Iná. Madre. 
Inaamá. Padrino, Iniiná. Madrina, 
Init. Calor. 
Inumin. Bebida. 
Isdang nasa tubig. Pez. 
Isdang huli. Pescado. 
Isip. Pensamiento. 
Iták. Bolo. 
Itlog, Huevo. — 167 — 

Nombres adjetivos. 
Mga nf/alang tumuturing . 

lláng Despoblado, despoblada. 

Irog Amado, amada 

Imbí. Desdichado, desdichada 

Iníp. Impaciente 

Verbos Ibabá. Bajar 
Ibangon Lievantar 
Ibagay. Adecuar; aco- 
modar 
Ibigay Dar; conceder. 
Ibitin. Colgar 
Ibukod. Aislar. 
Ibunton Amontonar 
Ibiihol Anudar 
Ibuhos. Derramar, ver- 
# ter. 
Ikabit. Unir 
Idikit Fijar; pegar. 
Idugtong. Enlazar. 
Igibá Derribar. 
Ingatan. Cuidar; con- 
« servar. 

Ihayág. Publicar. 
Ihasá. afilar. 
Ihiwalay. Separar Ihulog. Arrojar; echar 
abajo 

Ha wan Al timbrar . 

Ilagay Colocar 

Hayo Alejar 

Ilarawan, Pintar; re- 
tratar. 

Ilapit . Aproximar. 

Ilipat Trasladar. 

Ilibing. Enterrar; se- 
pultar. 

Iluhod. Arrodillar. 

Iluhog, Rogar; enca- 
recer. 

Ilupi doblar. 

Huían Embarcar. 

Ipakó. Clavar. 

Ipakiusap Suplicar. 

Ipagbigay alam. Par- 
ticipar. 

12 168 — Ipadala, Enviar. 

Ipasok. Meter. 

Ipagbili. Vender. 

Ipanhik. Subir. 

Ipalit. Trocar; cam- 
biar. 

Ipagbawal , Prohibí r . 

Ipahintulot. Permitir. 

ípahayag. De clarar; 
manifestar. 

Ipukol. tTirar. 

Isauli Devolver. 

Isiwalat. Propagar; 
exponer. 

Isoot, Meter. 

Isubo. Meter en la 
boca. 

Isulat. Escribir. 

Isusog, Adherir; ads- 
cribir. 

Isulok . Arincon&r . 

Itaboy. Arrojar; im- peler. 
Itali. Atar. 
Itago. Guardar; 
tar. oeul- Plantar; sem- Poner de lado,. 
Poner de boca 

Establecer; fun~ Itanim.. 
brar. 

Itagilid. 

Itaob. 
abajo. 

Itatag. 
,dar. 

ítala. Apuntar. 

Itayó. Levantar; erigir. 

Itiklop. Doblar; plegar. 

Itihayá, Poner de boca 
arriba. 

Itulak. Impujar. 

Ituró. Demostrar; en- 
señar. 

Itulad. Compa-ar. 

J tuwid . Rectificar ; 
poner recto. Nombres mstmitivon. 
Mga pwidiiVmig n (jalan. Labahan. Lavandería. Laíris. Sobra; resto. 
Labanan, Batalla, Lakás. Fuerza; vigor. 

Labi. Labio inferior. Lakí. Grandor. Lagari. Sierra. 
Lahi.. Raza; estirpe. 
Laláng. Fraude; e n 

gaño. 
Lalaki. Hombre; varón 
Lalamunan. Garganta 
Lamad. Membrana 

telilla. 
Laman. Carne. 
Lamíg. Frialdad. 
Lamók. Mosquito. 
Langgam. B ormiga. 
Lapian. Partido. 
Larawan. Imagen; re 

trato. 
Lar o. Juego. 
Lasa. Sabor; gusto. 
Lasáp. Gusto. 
Lason. Veneno. 
Laway, Saliva. 
Libák. Burla. 169 - 

Liban gan. Diversión. 

Libing. Entierro; se- 
pelio. 

Lindol. Temblor. 
. Lintik. Rayo. 
. Lilim. Sombra, 
; Liwanag. Claridad. 

Liway way . A urora . 

Luang, Anchura. 

Luad. Barro. 

Lubák, Zanja. 

Lubid. Mecate. 

Lugod. Consuelo; ale- 
gría, 

Lungaw. Caverna, 

Luhá, Lágrima. 

Luían . Cabida ; e o n- 
tenido. 

Lupa. Tierra. 

Lupaín. Terreno. 

Lupon. Junta; reunión. Nombres adjetivos . 
Mga ngalang tumutifring 

Laban. Contrario, contraria. 
Laganap. Extendido, extendida. 
Langó. Borracho, borracha. 
Lantá. Marchitado, marchitada. 
Lagót. Interrumpido, interrumpida. 
Lapat. Hermético, hermética. • 170 — 
Libíd. Rodeado, rodeado. 
Libót. Errante. 
Lingkod. Servidor, servidora. 
Ligíd. Rodeado; rodeada. 
Lilo. Infiel 

Linsad. Dislocado, dislocada. 
Desviado, desviada. 
Lleno, llena. 
Hundido, hundida. 
Ahogado, ahogada. 
Flotante. 
Cocido, cocida. Lisyá. 

Lipós. 

Lubóg. 

Lunód. 

Lutáng. 

Luto. Verbos Laanan. Preparar; 

Labanan. Impugnar. 

Lakhan. Hacer gran- 
de; engrandecer. 

Labhan, Lavar 

Lagariin. Aserrar. 

Lagutin Cortar el hilo; 
interrumpir 

Lagusin. Atravesar; 
penetrar. 

Languhin, Embriagar. 
Tragar,. 
Gustar; sa Lamunin 
Lasapin. 

borear. 
Lasahin. 

sabor. Probar el Lasunin. 

Libakin, 

Libangin, 

Libutin. 

Liningin. Envenenar. 
Burlar. 

Entretener. 
Recorrer. 
Distinguir, 
Liskubin Cercar; rodear 
Li wanagan . Alumbrar. 

aclarar. 
Lumaki. Crecer. 
Lumurá. Escupir. 
Luminsad. Dislocarse. 
Lumapit. Acercarge. 
Lumikhá. Crear; en- 
gendrar. 
Lumayó Alejarse; apar- 
tarse. . _ ni — 

Limiabas. Salir. Lumutang. Flotar,* 

Luinuhá. Llorar; la- -, . K1 

Lunurm. Ahogar, 
grimar to 

Lumubogr. Hundirse Lutuin Cocer. Nombres sustantivos. 
Mga panMwang ngalan. M 

Mamamaril na lalaki. Manika. Muñeca. 

Cazador. Manunulang lalaki, Po- 

Mamamaril na babaye. e ta 

Cazadora, ^ i i u - 

%/f , iii- Manunulang bao ave, 

Magnanakaw na lalaki. ^ .. & J 

T te n , Poetisa, 

Ladrón, 

Magnanakaw na baba Mithl Ideal. 

ye. Ladrona. Muni Discernimiento. 

Nombres adjetivos, 
Mga ngálang tumuturing. 

Maalam. Sabio, sabia. 
Maalat. Salado, salada. 
Maalindog. Espléndido, espléndida 
Maalikabok Polvoriento, polvorienta 
Maagap. Prevenido, prevenida 
Maasim. Agrio, agria. 
Maawain, Piadoso, piadosa. 
Mababá. Bajo, baja. 
Mabait. Prudente. Mabaho. 


Hediondo, hedionda . 


Mabangis 


Cruel 


Mabagsik 


. Severo, severa. 


Mabato. 


Pedregoso, pedregosa. 


Mabili. 


Vendible. 


Mabisá. 


Eficaz; activo, activa. 


Mabigat 


Pesado, pesada. 


Mabilog. 


Redondo, redonda. 


Mabilís 


Veloz. 


Mabukó. 


Nudoso, nudosa. 


Mabula 


Espumoso, espumosa. 


Masamá. 


Malo, mala. 


Mabuhangin. Arenoso, arenosa. 


Makatas 


Jugoso, jugosa. 


Makapal. 


Grueso, gruesa. 


Makisig, 


Elegante, 


Makintab. 


. Pulimentado, pulimentada 


Makinang 


;. Lustroso, lustrosa. 


Makislap. 


Brillante; 


JVfakipot. 


Estrecho, estrecha 


Makirot 


Doloroso, dolorosa 


Makiling 


Inclinado, inclinada. 


Makunat. 


Maleable. 


Madali. 


Pronto, pronta. 


Madiiim. 


Oscuro, oscura. 


Madulas. 


Resbaladizo, resbaladiza. 


Magaan. 


Liviano, liviana. 


Maganda. 


Guapo, guapa 


Magagalitín Iracundo, iracunda. 


Magalak. 


Alegre 


Magaling. 


(sa sakít) Sano, sana. — 173 — 
Magalaw. Movible 
Magaspang. Basto, basta. 
Hágalas. Áspero, áspera. 
Magiting. Heroico, heroica 
Magkalapit Contiguo, contigua 
Magiliw. Amoroso, amorosa. 
Magugol Costoso, costosa. 
Maguió. Confuso, confusa 
Magugulatin. Espantadizo, espantadiza. 
Mahaba, Largo, larga. 
Mahal Caro, cara 
Mahabagin. Compasivo, compasiva 
Mahambog Fanfarrón, fanfarrona. 
Mahinhin. Modesto, modesta 
Mahilig Ambicioso, ambiciosa 
Mahirap. Pobre; mezquino, mezquina. 
Mahigpit. Apretado, apretada. 
Mahiná, Débil; extenuado, extenuada. 
Maiklí. Corto, corta. 
.Mainggitin. Envidioso, envidiosa. 
Maingat Cuidadoso, cuidadosa 
Mainit. fang panahon) Caluroso, calurosa 
Mainit (ang bagaybagay) Caliente. 
Mainipin Impaciente. 
Maitim Negro, Negra 
Mainam «Hermoso, hermosa. 
Mangmang Ignorante. 
Malaki. Grande 
Malagkit. Viscoso, viscosa 
Malawak. Extenso, extensa — 174 — 
Malaya Libre. 
Malalim. Profundo, profunda. 
Malí Erróneo, errónea. 
MalikQt Travieso, traviesa 
Maliít Pequeño, pequeña. 
Malilimutin. Olvidadizo, olvidadiza, 
Malibog. Lujurioso, lujuriosa 
Maliksi Ágil 

Malukong Convexo, convexa 
Malungkot Triste 
Malupit Cruel. 

Mananalo Vencedor, vencedora. 
Manipis Delgado, delgada. 
Manunulat. Escritor, escritora. 
Mapait. Amargo, amarga. 
Mapalad. Venturoso, venturosa, 
Mapagmalaki Orgulloso, orgullosa 
Mapagnilay. Meditabundo, meditabunda. 
Maputí, Blanco, blanca. 
Mapula. Rojo, roja 
Maralitá Pobre. 
MarangaL Honrado, honrada. 
Marami. Mucho, mucha 
Marikit. Bello, bella 
Marumi. Sucio, sucia. 
Marunong. Sabio, sabia 
Masamá. Malo, mala. 
Masaya Alegre. - 175 - 
Masipag Diligente . 
Masiyasat. Solícito, solícita 
Masunurin Obediente. 
Mataba. Gordo, gorda. 
Matambok Abultado, abultada. 
Matalino. Inteligente. 
Matagal. Duradero, duradera. 
Matakaw. Goloso, golosa. 
JV1 atahimik. Tranquilo, tranquila. 
Matabang Soso, sosa. 
M atibay . Resistente 
Matigas.' Duro, dura. 
Matinik. Espinoso, espinosa. 
Matulis Puntiagudo, puntiaguda, 
Matulin. Veloz. 

Verbos Makalag. Desatarse. 
Makinig Oir; escuchar. 
Magasgas Desgastarse. 
Magbintang Calumniar. 
Magulat Asustarse. 
Magwalis Barrer. 
Magutom Tener hambre 
M amahalá, Gobernar, 

administrar. 
Mamalagi Permanecer. 
Mamaríl Cazar 
Mamatay. Morir. 
Mamahay. Habitar. 1 Mangan ak. Parir 

M alungkot E n tr i s - 

tecerse. 
Masunog (Quemarse, 

incendiarse 
Mapasó. Abrasarse; 

quemarse 
Matamisan Endulzar 
Matunaw. Derretirse, 

disolverse. 
Matulog. Dormir. 
Murahin. Insultar; in- 
. juriar. _ 176 - 

Nombres sustantivos. 
Mga pandümng ngalan. 

N 

"Nais. Deseo; anhelo Nasa Deseo; aspiración 

Nakaw Robo, Ningning. Brillo; lustre 

Nana Sarna. Nunong íalaki Abuelo 

Nanay. Mamá Nunong babaye Abuela. 

Nombres adjetivos. 
Mga ngalang tumnturing. 

Naninikit. Pegajoso, pegajosa. 
Nagniningning. Brillante. 
Nagnanasá Deseoso, deseosa. 
N alulungkot . Triste . 

Verbos 

Nasain. Desear Nuynuyin. Discernir; 

Nakawin. . Robar, 

Nilayin. Meditar. entender. — 177 — 

Nombres sustantivos. 
Mga pandüvang ngalan. Paá. Pie 

Pakpak Ala. 

Pakó. Clavo 

Pagal Cansancio; fa- 
tiga. 

Pagkain . Alimento. 

Pagsilang. Nacimiento 

Pagtulong. Ayuda; au- 
xilio. 

Pagdating. Venida. 

Pagalis. Salida. 

Pagasa. Esperanza. 

Pagod. Cansancio. 

Pagóng, Tortuga. 

Palad. Palma; fortuna. 

Palagay Proposición. 

Palaká Rana 

Palakpak. Aplauso. 

Palay ok. Olla. 

Palít. Cambio; trueque. 

Páliguan Baño 

Palong. Cresta 

Palos. Anguila grande. 

Palo Azote. 

Palugit, Prórroga. Pamangking lalaki So- 
brino. 

Pamangking babaye. 
Sobrina. 

Pamatok. Yugo. 

Pamunas Trapo. 

Pana. Flecha. 

Panusok Alñler 

Panukat. Medida. 

Parang Campo. 

Paratang. Acusación. 

Paré Padre. 

Parusa ' Castigo. 

Pasan. Carga 

Pasó. Quemadura. 

Pasukán. Entrada 

Patabá, Abono 

Patay an Matanza. 

Paták Gota 

Patakaran Reglamento. 

Pautang: Crédito 

Pawis. Sudor. 

Pilak. Plata. 

Pilikmata Pestaña. 

Pilipisan. Sien — 178 Pinsang lalaki 


Primo 


Pusang 


babaye Gata 


Pinsang babaye 


Prima. 


Pusít. ^ 


Calamar. 


Pirase Pedazo 


> ■ 


Puso. 


Corazón. 


Pugad Nido, 
Putakti 


Avispa. 


Pugó Perdiz 
Putik. 


Lodo. 


Puíót. Miel. . 
PutOllg 


borona. 


Pnlong fTimta, 
PutoL 


Corte, 


Puhong kahoy 


Árbol 


Putók. 


Detonación , 


Pusang lalaki. 


Gato 


Puwit 


Culo Nombres adjetivos. 
Mga ngalang tumuturinfj. Pahám, Sabio, sabia. 
Palas. Liso, lisa. 
Patay. Muerto, muerta. 
Payát. Flaco, flaca. 
Pili. Escogido, escogida. 
Pipi. Mudo, muda 
Pula. Rojo, roja. 
Puno* Lleno, llena, 
Putí. Blanco, blanca. * 179 - Verbos Pabayaan. Abandonar. 

Pakanin Alimentar. 

Pakintabin. Bruñir. 

Pakuan Clavar. 

Pagawin. Mandar ha- 
cer. 

Pagulungi u . Rod a r 

jPagurin. Cansar; fa- 
tigar. 

Palakarin i indar. 

Palambutiu mdar. 

Palakasin. ~k aleeer. 

Palanguyin. Hacer na- 
dar 

Paliguan . Bañar 

Palitan Trocar; cam- 
biar. 

Palubugin . Hundir; 
echar á pique. 

Palugitan . Prorrogar % 

Paluin Azotar; pegar. 

Palüwalan Abonar 

Paluatin . Hacer tardar 

Paluangin. Ensanchar. 

Papulahin. Enrojecer. 

Paputiín Blanquear, 

Papurihan. Elogiar; 
alabar. Paunlakan. Complacer. 

Paraanin. Dejar pasar. 

Paramtan Vestir. 

Parisan. Imitar; Igua- 
lar. 

Parusahan. Castigar. 

Pasanin. Cargar, 

Pasalamatan Agrade- 
cer 

Pasimulan. Empezar. 

Pasukuin. Hacer rendir 

Patayin. Matar. 

Patabaín. Engordar. 

Pata warin . Perdonar. 

Pigain. Estrujar, 

Pigilan. Detener 

Pihitin. Hacer rodar. 

Pilasin. Rasgar. 

Piliin. Escoger 

Pipihín. Oprimir. 

Puka win D e spertar . 

Pukulin. Tirar 

Puksain. Aniquilar. 

Punan. Aumentar. 

Punasan. Pregar. 

Punitin Rasgar. 

Punuín. Llenar. 

Putulin. Cortar. — 180 — 

Nombres sustantivos. 
Mga pandmang n galán. Sabáw. Caldo. 

Sakít, Enfermedad. 

Sákit. Dolor; pena. 

Saging. Plátano; ba- 
nana 

Sagót Contestación. 

Sahig Suelo. 

Sahod Sueldo. 

Salamín Espejo. 

Sala Pecado 

Sama Maldad. 

Samaban. Sociedad 

Samó Sxiplica 

Sampalok. Tamarindo. 

Sampál Bofetada. 

Sibuyas. Cebolla. 

Sigay. Porcelana. 

Sikmurá Estómago, 

Sigalot. Complot. 

Sigáw Grito. 

Sihang Mandíbula. 

Sirá. Destrozo; rompi- 
miento Sisi . Arrepentimiento. 
Sisiw. Pollo, 
Singsing. Sortija; anillo* 
Sinta. Amor 
Sipa. Puntapié. 
Subo. Bocado. 
Suká. Vinagre. 
Sukal. Basura 
Sugó. Delegado, 
Suba, Naranja. 
Sungay. Cuerno. 
Sulat. Carta 
Sulit, Examen 
Suló. Antorcha. 
Sulok. Rincón. 
,Sunog. Incendio. 
Suntok. Puñetazo. 
Supot, Alforja. 
Surot. -Chinche. 
Susí Llave. 
Suso. Teta; mama. 
Suso. Caracol. 181 — Nombres adjetivos. 
Mif a ngalang tumuturing. 

Balantá Desvalido, desvalida. 
. Salát Escaso, escasa 
Sanáy. Experto, experta,. 
Fapát Bastante. 
Sarado. Cerrado, cerrada 
Sawí Desgraciado, desgraciada; infeliz 
Síksik Compacto, compacta. 
Sindák. Despavorido, despavorida 
Sinungaling. ¡A entiroso, mentirosa. 
Sirá Roto, rota 
Sunóg. Quemado, quemada 

Verbos Sabihin. Decir 
Sakalin. Estrangular. 
Sáktan Dañar 
Salain Filtrar, 
Salangin. Tocar 
Salakayin. 1 nvadir 
Samaban Acompañar. 
Hpsipin. Chupar 
Sipain. Dar puntapié. 
Sirain. Romper. 
Subukan. Asechar. 
Sukatin. Medir 
Sugatan. Herir. 
Sumakay. Embarcarse. 
Sumama. Seguir. Sumapit Llegar 

¡Sumagot . Contesta r;: 
responder 

Sumilang. Nacer 

Sumpaín. Maldecir. 

Sumulat. Escribir. 

Sumuway Desobedecer. 

Sumuraysuray. T a m- 
balearse. 

Sumutsót . Silbar. 

Supilin. Vencer. 

Suntukin, Dar puñe- 
tazo. 

Suriin. Examinar. 

Susián. Poner llave. 182 Nombres sustantivos 
Mxja pandiwang -n (jalan 

T Taas. Altura. 
Taba Gordura. 
Tabas Corte. 
Tabák. Bolo. 
Tabing Tabique 
Tabí Lado 
Taká Admiración 
Takas. Fuga 
Takíp Cubierta 
Tákot Temor. 
Tai Mierda; Excre- 
mento 
Tagá Anzuelo 
Tagál. Tardanza 
Taginting A rmon ía . 
Taguang yaman Tesoro 
Tahi. Costura. 
Tainga Oreja 
Tala. Cometa 
Talaba. Ostra , 
Talatá. Renglón. 
Tali. Liga 
Talinhagá. Metáfora. 
Talóng. Berenjena. 
Talulot Pétalo. 
Talumpati. Discurso. Taluktok. Cumbre. 
Tamís Dulzura. 
Taning Plazo. 
Tanod Guardia. 
Tapang Valentía. 
Tasa Taza. 
Taták Marca 
Tao Hombre 
Tawa Risa 
# Tiník. Espina. 
Tinig. Voz. 
Tipid Ahorco. 
Tubig. Agua. 
Tukii Pico; picotazo» 
Tugón Contestación. 
Tuhod Rodilla. 
Tulak Empuje. 
Tuláy. Puente. 
Tulot Permiso 
Tunóg Sonido. 
Tuntunin. Estatuto; 

regla. 
Tupa. Carnero. 
Turó Enseñanza. 
Tusok Alfiler. 
Tutubi Libélula. - 193 - I ^ 

I Nombres adjetivos. 

I Mga n§alang turmáu/ring. 

¡Takót. Tímido, tímida. 

¡Talos. Entendido, entendida, 

fFagó. Oculto, oculta. 
fFiwalá, Confiado, confiada 

Pulóg. Dormido, dormida 

?unay. Cierto, cierta, sincero, sincera 

?utoo. Verdadero, verdadera. 

^uwid. Recto, recta Verbos ?akutin. 

?aiusin. 
f der 
ITakpan 
STagaín. 
[Tagpian 
¡Talian 
(Tanuran. 
Tingnan 
Tipirin 
Tipunin. 
Tulutan. 
Tumawa Atemorizar 
Saber; enten- 

Cubrir. 
Dar bolazo. 
Remendar. 
Atar; ligar. 
Vigilar. 
Mirar; ver. 
Ahorrar 
Recoger. 
Permitir. 
Reír. Tumakas. Escaparse. 

Tumamá Acertar, 

Tumawag. Llamar. 

Tumamis Ponerse 
dulce. 

Tumakbo. Correr. 

Tumindig Levantarse. 

Tumai Cagar. 

Tumuloy Hospedarse . 

Tumulong Ayudar. 

Tumugon. Contestar. 

Tuntungan Pisar; ho- 
llar 

Tuyain. Lisonjear 13 — 194 — 

Nombres sustantivos. 
Mga pandiwang n galán 

U libó. 


Tos 


Unan Almohada. 


Ubod. 


Núcleo 


üod Gusano. 


Udyok 


• Impulso 


Upa Pago; compen- 


Ugat : 


ng katawan ng 


sación 


tao 


Vena 


Upuan Asiento. 


Ugat 11 


tg kahoy. Raíz. 


Usa. Venado 


Ugali. 


Costumbre, 


Usap Pleito 


Ugong 


. Ruido. 


Utak Seso; cerebro 


Uhaw. 


Sed 


Utang. Deuda. 


Uhog. 


Moco 


Utóng ng suso. Pezón. 


Ulam. 


Vianda. 


Utos Mandato 


Ulan. 


Lluvia 


Utót. Pedo 


Ulap 


Nube 


üwang Escarabajo 


üling. 


Carbón, 


Uwak Cuervo. 


Ulo • 


Cabeza. 


Uupan Silla ^ Nombres adjetivos. 
Mga ngalang tmmduring. 

♦-• 
Uháw. Sediento, sedienta. 

Ungás Fatuo, fatua. 

Ulól. Loco, loca. 

Utál Tartamudo, tartamuda — 195 - 

Verbos 

Ubuhin Toser. ' Uminom. Beber. 

.Uguyín. Menear Umihi Orinar. 

Umalat. Ponerse salado Umiyak Llorar. 

Umasim Ponerse agrio. Uniulán, Llover. 

Ümakiyat Subir; trepar Umupo Sentarse 

Umahon Desembarcar. Umuwí Retirarse. 

Umalís. Salir, Upaban Pagar; coin- 
Umasa Esperar. pensar. 

Nombres sustantivos. 
Mga pandiwang n galán. 

Y 

Yabang Fanfarronada Yamót Fastidio. 
Yakap Abrazo. Yantók. Bejuco. 

Yaman. Riqueza. Yapak Huella 

Nombres adjetivos 
Mga ngalavig tumtduring 

Yari Hecho, hecha. 
Yuko. Gacho, gacha. 

Verbos 

Yakapin . Abrazar. Yumaman. Enrique- 

Yamutin. Fastidiar cerse. 

Yapakan. Hollar; pisar. Yumari. Hacer. 

Yumao. Ir. Yumukó. Agacharse. - 196 - 

Mga pronombre 

Akó Y o 

Ikáw, Tú 

Siyá. Él, ella 

Tayo o kami. Nosotros ó nosotras. 

Kayó Vosotros, ó vosotras 

Silá. Ellos ó ellas 

Akin. Mío ó mía, mi 
lyó. Tuyo ó tuya, tu 
Kaniyá Suyo ó suya, su. 
Amín ó atin. Nuestro ó nuestra. 
Jniyo ó ninyo Vuestro ó vuestra. 
Kanilá Suyo ó suya, su. 

Itó Este, £sta, esto. 

lyán Ese, esa, eso. 

Yaón, Aquel, aquella, aquello 

<d) 

Sino. Quien 

Alin Cual 

Ano Que 

Na Que 

Alinman Cualquier ó cualquiera. 

Alin sa dalawa. Cual de los dos> 197 üga adverbio. Biikas. Mañana 
Kailán Cuando. 
Kamakalawa. A nte- 

ayer. 
Kahapon. Ayer. 
KagabL Anoche. 
Saan Donde. 
Dito. Aquí 
Diyan, Ahí 
Doon. Allí 
Ngayon Ahora. 
Gayón din También 
Kung gayón Entonces 
Sa loob. Dentro 
Malapit Cerca. 
Ka unt i. Poco. Marami. Mucho 
Lubhá. Tan, muy. 
Oanito. Así 
Oo. Sí Sa ibabá Abajo. 
Fuera. Sa labás. 
Mamayá Luego 
Madalí Pronto, 
Lagi Siempre. 
Ngayon Hoy 
Hindí No 
Kailan man. Jamás. 
Marahil Quizás; tal vez 
Lalo. Tan; más. 
Hindi pa Todavía. 
?o. Lejos M gil coiij unción At 
Na. Kahit 

Bago. 

Muña 

Kundi 

Baká. Y, é 
Que. Aunque. 
Antes 

Antes. 

Sino 
Ano ser que. Datapuwá Sin embargo. Anopa't No obstante. 
Nguni't Pero 
Bakit. Porque 
Kaya nga Por eso; por 

lo tanto 
Sa makatuwid. Por 

consiguiente. 
Sa ano. Para que — 198 — 

Clave No- 1 

Sino ang nagtatag ng siyudad ng Koma? 
— Si Rómulo — Sino si Rómulo? — Si Rómulo ay 
anak ni Rea Silvia pamangkin ni Numitor at 
ni Amulio. — Kangino mga anak ang dalawang 
ito?~-Kay Procas hari sa Alba Longa— May 
ilang kapatid na lalaki si Rómulo?— Si Rómulo 
ay mayroong isang kapatid na lalaki na ang 
pamagat ay Remo — Paano namatay si Remo? 
—Si Reino ay pinatay ng kaniyang kapatid 
na si Rómulo na naging hari sa Roma — Nang 
makaraan ang pagkahari ni Rómulo, sinosino 
ang naging kahalili? — Si Numa Pompilio, Tulo 
Hostilio, Aneo Marcio, Tarquino Prisco, Ser- 
vio Tulio at Tarquino el Soberbio, 

Clave No. % 

Sinosino ang mga unang naninirahan sa 
Kapuluang Pilipinas?— Lahat ay nagmumuna- 
kala na yaong tinatawag ng mga kastilang 
negritos at ng inga tagalog ¿fas.— Sinosino yaong 
tinatawag na negritos ó aetas? — Sa paniwala 
ay yaong nangagbuhat sa Nueva Guinea ó Aus- 
tralia — Sino ang nakatuklas ng Pilipinas? — Si D. 
Hernando de Magallanes ng ika 31 ng Marso ng 
taóng 1521.— Saan namatay si Magallanes? —Si 
Magallanes ay namatay sa Kapuluang ng Mak-, 
tan — Saan hinango ang ngalang ng Pilipinas? — 
Sa hari sa España na si Felipe II. — 199 — 

Clave No. 3 

Sino ang tumatawag sa pintuan — Ang 
ginoong tagapagturo— Ano ang pakay ng gino- 
ong tagapagturó? - Ang ginoong tagapagturó ay 
nais na makipagpanayam sandali sa inyo — 
Papasukin rao sa tanggapan — Ibig ninyo ng 
matamis? — Ayoko, pagkat ako'y nasusuya. — Ibig 
"mong uniinom tayo ng kapé? — Ayoko, pagka't 
ipinagbabawal sa akin ng manggagamot — Saang 
ka umuurong kung umaga? — Sa bahay ng aking 
foiyanang babaye — Nagiginaw ka ba?—Hindi, 
■ako'y naiinitang mabuti. — Saan mo nabili iyang 
suhá? — Sa pamilihan sa Malabon. Bakit nag- 
sísisigaw ang batang lalaki? — Sapagka't nagu- 
gutom. - A410 ang sinasabi sa iyo ng iyong 
tatay?— Walá 

Clave No- 4 

Inaantok pn baga kayo? — Hindi po —Bakit 
pu kayo humihikab?-™- Sapagka't siya ko pong 
xigali — Natatakot pu baga kayo?— Opo.™ Bakit? 
— áapagka't ako po'y natalo sa sugal— Nasa 
bahay pu ba kayo kahapon? — Wala po; ako 
po ay nasa sa bukid May ilang dumalaga po 
kayo sa bahay?-— Kakaunti pu lamang. -~ Sinong 
nagtuturo sa inyong anak na babaye? — Si Don 
Vicente po —Ano po ang itinuturo sa inyong 
anak na babaye? — Gramatikang kastila po.— — 200 - 
Maalam pu bagang magturó si ginoong Don 
Vicente ng gramatikang kastila? — 8a akala ko 
po. Sa akala ko po ay hincli. — Ado po?— Ibig 
bagá ninyong aking patotohanan sa inyo na 
ang ginoong iyan ay di marunong ng grama- 
tikang kastila? — Naito po, basahin ñinyo itong 
liham na kaniyang sinulat sa akiu kamaka- 
lawa — Oh, tunay nga po pala na hindi siya 
marunong at may katuwiran kayo; sapagka't 
aking . nabasa at sa paano mang paraan ay 
di ko mangyaring mawatasan — Ibig ninyong ipa- 
talastas ko ang mga kamalian? - Sa palagay ko 
po ay hindí na kailangan, sapagka't kahima't 
isang musmos ay mangyayari sij^ang tawanan 

Clave No. 5 

Bakit kayo putlahgputlá? — Sapagka't ako 
po ay sinisigasig ng kaaway.— Kung gayón, 
magtago po kayo —Sino ang ínnahanap ninyo? 
— Si Pepa na alilá ko. - Sino ang unang 
táo? — Si Adán.— Saan inilagay ng Diyos si 
Adán? - Sa isang halamanang kaayaaj^a na ang 
pamagat ay paraiso -Ano ang ginawá ni 3at 
hala ng mámalas niya * si Adang nagiisá at 
malungkot dahil sa kawalan ng sa kaniya'y 
umaliw?— Nilikhá niya si Eva, ang unang ba- 
baye, na siyang sa kaniya'y íbinigay na ka- 
samahin sa paraiso. - Nasaán ang magnanakaw? 
— Tumatakbo. — Tútoo baga na iginibá ng nag- 
daang hangin ang inyong bahay? - Opó. — 201 — 

Clave No. 6 

Naroon ba'kayo sa cinematógrafo ng mag- 
simula ang malaking sunog? — Wala pó, kami'y 
papasók na sa pintuan ng aming bahay. — Hindi 
ba kayo nahintakutan? Ano pung hindi? kami'y 
putlangputlá.~Anong oras ng kayo'y makapag- 
pahinga? — Ikatatlo na pó ng madaling araw, 
isang oras matapos ang sunog. — Sino ang nasa 
inyong bahay ng kayo'y dumating? — Ang aming 
alilá at dalawang aso lamáng. — Ano ang gina- 
gawá ng inyong alilá at dalawang aso?— Ang 
aming alilá ay lubhang sindak at ang dalawang 
aso ay nagtatahulan. 

Clave No. 7 

Matatagalan ba gjig pagdating ng bayaw 
mo?- Hindi ko po masabi, sa palagay ko'y hindi 
na maluluatan — lyan ba ang iyong asawa? — 
Hindi po; iyan ay aking hipag — Naririto ba 
ang iyong manugang na babaye? — Oo, naroroon 
sa silid at natutulog.— May tubig ba sa tapa 
yan?— Oo, mayroong kaunti. - 202 - 

Clave Ho. 8 

Magdaan muña kaya— Salamat. - Saan po 
kayo paroroon?— Akp'y makikinig ng misa.— 
Babalik ba kayo pagkattffws ng misa? Opó — 
Sino ang kasama ninyo ng pakikinig ng misa? 
— Ang aking anak na lalaki — Bakit tumatakbo 
ang .pusang lalaki?— Papagkat hinahabol ng 
asong lalaki. Kailan ang pista sa inyong ba- 
yan? - Sa buwang darating. - Magkakaroon ba 
ng maraming banda ng musika? — MaraMl ay 
kaunti lamang, di gaya ng nakaraang taón. 

MGA SALITAAN 

CONVERSACIONES Ibig ninyong makikain 

sa kanila? 
Kaiingat kayo. 
Katatapang ka. 
Kararating lamang niya 

sa bahay ay sinalu- 

bong na siya ng mga 

tnngayaw ng kani- 

yang asawa. 
Anóng inasákit sa iyo? 
Anóng masákit sa 

akin, 
Paano kaya ako, kung 

mawala ang aking 

ama? ¿Queréis c o m e r c o n 
ellos. 

Cuídese mucho. 

Muéstrate valiente. 

Acababa él de llegar 
á casa cuando salió 
al encuentro su mu- 
jer con malas pala- 
bras. „ 

¿Que te importa? 

¿Que me importa? 

¿Que seré yo; si per- 
diese mi padre? — 203 Binigyan nila ako ng 

mga i bulaklak, sapag- 

ka't utos mo raw. 
Bakit ka napahihipo? 
Bakit di mo muña am 

taying sumikat ang 

araw? 
Magpatila muña kayo 

ng ulan.- 
Bakit di mo pinararam- 

tan ang iyong mga 

anak? 
Sapagka v t wala akong 

kuwartang maibili ng 

damit. 
Bakit di mo ako para 

anin? 
Sapagka't bawal dito 

ang magdaan. 
Binawián ng Diyos ng 

búhay ang mga ma- 

sasama. 
láinósino ang magsi- 

siparito mamiyá? 
Ang ating mga kaibi- 

gan 
Magsisisama ba kayo 

sa akin, pagparoong 

ko sa Amerika 
Kung iibigin mo, bakit 

hindi? Me dieron las flores, 
porque dicen que las 
mandaste tú. 

¿Porque te dejas tocar? 

¿Porque no aguardas á 
que el sol amanezca? 

Esperad á que cese la 

lluvia. 
¿Por que no das de 

vestir á tus hijos? 

Porque no tengo dinero 
conque comprar ropa. 

¿Por que no me dejas 
pasar? 

Porque se prohibe pa- 
sar aquí 

Dios quitó la vida á 
los malvados. 

¿Quienes han de venir 

luego? 
Nuestros amigos 

¿Os vais á seguirme, 
cuando vaya á Amó- 
rica 

Si has de querer tu, 
¿como no? - 204 — 
Rung gayón, niaghandá Si es así, preparadlas 

na kayo ng mga da- ropas y mañapa sal- 

mit at bukas tayo'y dremos. 

aalis. 
Kailan pa namatay ang 

tatay mo? 
Mayroón nang dala 

wang taón ngayón. 
Kapag ikaw ay nagta- Debes tener en cuenta 

nan ay akalain mong que cuando te esca ¿Desde, cuando murió 

tu papá? 
Hace ya dos años ahora. di na kita kikilanling 
isa sa aking mga ma 
sunuring pes, jamás te reco- 
noceré como una de 
mis hijas obedientes*. 

Piénsate bien de lo& 
medios con que va& 
á hacer, porque ya 
es difícil avergon- 
zarse, 
¿Duerme su padre de 

V? 
No duerme sino se baña, 
kundi nalíligo. 
Pumarito siya't hindi'y Venga él ó no, par& 

pareho sa akin. mi es lo mismo. 

Umulan ma't hindi, Llueva ó no llueva, he 

ako'y aalis. de salir, 

Kapag ako'y yumaman Cuando fuera rico, haría, 
paliligayahin ko ang felices á los pobres 
mahirap. 
Anóng kinalamang ko? ¿Que sé yo? anak na 
babaye. 

Magisip kang maigi sa 
piga paraang iyong 
gagawin, sapagka't 
mahirap na ang ma 
pahiyá 

Natutulog ba ang ini- 
yóng ama? 

Hindi po natutulog — 205 — Ang sabi'y di ka maru- 
nong tumupad ng 
iyong pangakó 

JPagsumikapan m o n g 
dalhin itong sulat sa 
Maynilá ng upang 
tanggapin bukas ni 
Pablo. 

f Tuwing makikita ko ang 
muk li á mo, ako'y 
naliligaya, 

Tunay bagang ako'y 
iyong nilimot? 

Kailan ma'y hindi ako 
nakalilimot sa iyo, 

Malilimutang ko ang 
lahat, dapwa't ikaw 
ay kailan man. 

Kung ang kamatayang 
ko ang siyang kina- 
kailangan sa ikabu- 
buti ng ating bayan, 
bakit di ko ihahan- 
dog? 

Ang bayani ay yaong 
nagbububó ng dugo 
sa kaniyang bayang 
tinubuan. Dicen que tú no sabes 
cumplir tu promesa. 

Procura tú llevar esta 
carta á Manila, para 
que Pablo reciba ma- 
ñana 

Cada vez que vea tu 
cara me alegraba 

¿Es verdad que te olvi- 
daste de mi? 

Jamás me olvido de 
ti. : 

Me olvidaré de todo, 
pero de tí, jamás. 

Si es mi muerte la que 
se necesita para el 
bien de nuestro pue 
blo, ¿porqué no la 
he de ofrecer? 

Los héroes, son aque- 
llos que derraman 
sangre por su patria. _ 206 — '" • \ 

SER OBEDIENTE 

MAGMASUNURIN 

Presente de inflimtivo. 
PanaJiong Jmsaluk uyan . 

Yo soy obediente Ako'y masunurin 

Tú eres obediente Ikáw ay masunurin 

El es obediente Siya'y masunurin 

Nosotros somos obé- Tayo ó kami'y manga 

dientes * masunurin. 
Vosotros sois obedien- Kayo'y manga masu- 
ts nurin 
Míos son obedientes Sila'y manga masunu- 
rin 

Pretérito imperfecto. 
Panakong kararaan pa lamang 

Yo era obediente Ako'y masunurin 

Tú eras obediente Ika\y ay masunurin 

Él era obediente Siya'y masunurin 

Nosotros eramos obe- Tayo ó kami'y manga* 

dientes masunurin 

Vosotros erais obedien- Kayo'y manga masu- 

tes nurin 

Ellos eran obedientes Sila'y manga masu- 
nurin 207 Pretérito perfecto 
Panalwng n ahuman 

Yo fui, he sido, hube sido obediente Ako'y 
nagíng masunurin 

Tú fuiste, has sido, hubiste sido obediente íkáw 
ay nagíng masunurin 

El fué, ha sido, hubo sido obediente Siya'y 
naging masunurin 

Nosotros fuimos, hemos sido, hubimos sido obe- 
dientes Tayoó kami'y naging mga masunurin 

Vosotros fuisteis, habéis sido, hubisteis sido 
obedientes. Kayo'y naging mga masunurin 

Ellos fueron, han sido, hubieron sido obedientes 
Sila'y naging inga masunurin * 

Pretérito phiseuaiHperfecto 
Panahong nakaraan va 

Yó había sido obediente Akoy nagíng masu- 
nurin 

Tu habías sido obediente Ikaw ay naging ma- 
sunurin 

El había sido obediente biya'y naging masu- 
nurin 

Nosotros habíamos sido obedientes Tayo ó ka- 
mi'y naging manga masunurin 

Vosotros habíais sido obedientes Kayo'y 
naging manga masunurin 

Ellos habían sido obedientes Sila'y naging; 
manga masunurin — 208 — 

Futuro imperfecto 
Pana-han y man.ifyayari 

Yo seré obediente Ako'y magiging masunurin 
Til serás obediente Ikaw ay magiging masu- 

nurin 
El será obediente Siya c y magiging masunurin 
Nosotros seremos obedientes Tayo ó kami'y 

magiging manga masunurin 
Vosotros seréis obedientes Kayo'y magiging 

manga masunurin 
Ellos serán obedientes Sila'y magiging manga 

masunurin 

Futuro perfecto 

Panahong mangyayari pa ¡cimang na nakaraan na 

Yo habré sido obediente Ako'y magiging ma- 
sunurin 

Til habrás sido obediente. Ikaw ay magiging 
masunurin 

Él habrá sido obediente Siya'y magiging ma- 
sunurin 

Nosotros habremos sido obedientes Tayo ó 
kami'y magiging manga masunurin 

Vosotros habréis sido obedientes Kayo'y ma- 
giging manga masunurin 

Ellos habrán sido obedientes Sila'y magiging 
manga masunurin ~~ 209 - 

Imperativo 
Nag untos 

Se tú obediente Magmasunuriug ka 
Sea él obediente Magmasunurin siyá 
Seamos nosotros obedientes Magmasunurin tayo 
Sed vosotros obedientes Magmasunuriug kayo 
Sean ellos obedientes Magmasunurin sila 

Subjuntivo 
PangJcatig 

Yo sea obediente. Ako'y masunurin 
Tú seas obediente. Ikáw ay masunurin 
El sea obediente. Siya'y masunurin 
Nosotros seamos obedientes. Tayo ó kami'y 

manga masunurin 
Vosotros seáis obedientes.. Kayo'y manga ma- 
sunurin 
Ellos sean obedientes. Sila'y manga masunurin 

Pretérito imperfecto . 
Panahong bar aman pa laman g. 

Yo fuera, sería, fuese obediente. Ako'y ma- 

ging masunurin 
Tú fueras, serías, fueses obediente. Ikaw ay 

maging masunurin 
Él fuera, sería, fuese obediente. Siya'y maging 

masunurin 
Nosotros fuéramos, seríamos, fuésemos obedien- 

14 — 210 — 
tes, Tayo ó kami'y magíng manga ma- 
sunurin 

Vosotros fuerais, seríais y fueseis obedientes, 
Kayo'y magíng manga masunurin. 

Ellos fueran, serían, fuesen obedientes. Sila'y 
magíng manga masunurin 

Pretérito perfecto. 
Panahong naharaan. 

Yo haya sido obediente. Ako'y nagíng masu- 
nurin 

Tú hayas sido obediente Ikáw ay nagíng ma- 
sunurin 

El haya sido obediente, Siya'y nagíng masu- 
nurin 

Nosotros hayamos sido obedientes, Tayo ó ka- 
mi'y nagíng manga masunurin 

Vosotros hayáis sido obedientes. Kayo'y. na- 
gíng manga masunurin 

Ellos hayan sido obedientes. Sila'y nagíng ma- 
nga masunurin 

Pretérito pluscuamperfecto. 
Panahong nakaraan na. 

Yo hubiera, habría, hubiese sido obediente Ako'y 

nagíng masunurin 
Til hubieras, habrías, hubieses sido obediente. 

Ikaw ay nagíng masunurin 
El hubiera, habría hubiese sido obediente. Si- 

ya'y nagíng masunurin 
Nosotros hubiéramos, habríamos, hubiésemos — 211 — 
sido obedientes. Tayo ó kami'y naging 
manga masunurin 

Vosotros hubierais, habríais, hubieseis sido obe- 
dientes. Kayo'y nagíng manga masunurin 

Ellos hubieran, habrían hubiesen sido obedien- 
tes. Sila'y naging manga masunurin 

Futuro imperfecto . 
Panahong mangyayari. 

Yo fuere obediente. Ako'y magiging masunurin 
Tú fueres obediente, Ikáw ay magiging masu- 
nurin 
El fuere obediente. Siya'y magiging masunurin 
Nosotros fuéremos obedientes. Tayo ó kami'y 

magiging manga masunurin 
Vosotros fuereis obedientes. Kayo'y magiging 

manga masunurin 
Ellos fueren obedientes. Sila'y magiging manga 
masunurin 

Futuro perfecto. 
Panahong mangyayari pa lamang, na nangyari na. 

Yo hubiere sido obediente. Ako'y magiging 

masunurin 
Tú hubieres sido obediente. Ikáw ay magiging 

masunurin 
El hubiere sido obediente. Biya'y magiging 

masunurin 
Nosotros hubiéremos sido obedientes. Tayo ó 

kami'y magiging manga masunurin — 212 — 
Vosotros hubiereis sido obedientes. Kayo'y má 

giging manga masunurin 
Ellos hubieren sido obedientes. Sila'y magiging 

manga masunurin 

Infinitivo 
Walang timduhoy. 

Presente . , . Ser obediente. Magmasunurin 
Pretérito . . . Haber sido obediente. Pagma- 

masunurin 
Gerundio . .Siendo obediente Masunurin WAKAS. aDDaDaGDDDDDDDDGDdOaDDGDD 
D ANG NOBELANG a 

¡"PANIBÜGHO'I 

GGGDaDDDDLlGDÜDGaaGDDDDDaü Ang kasaysayang ito, ni G. Ramón Blanco Morales, 
pangulong pangkalahatan ng satnahang "Pagasa ng Ra- 
yan" na natatatag sa Tundo, ay isang aklat na nagla- 
laraan ng mga bagaybagay na pangkaraniwang mangyari 
sa panahon g ito. 

Sa unang kabanata ng nobelang "Panibugho..." ay 
matutunghayan ng mga mambabasa, ang isang kwen- 
tong, isinalaysay ng isang binatang palabiro sa isang 
lipunan ng mga dalaga't binata, na nagsipaglamay sa 
bahay nina Miling, dahil sa pagkamatay ng Ina nito, 
kwontong maaring makapagpasakft ng tiyan sa sino- 
mang babasa, at makapag papahalakhak, pa paano'y kung 
mangmang man ang estudianteng nanlilinlang sa mga 
magulang at kapatid, ay ibayo pa ang kamangmangan 
ñaman ng mga nililinlang. Ang buhay na yaon ay nang- 
yari ng panahon ng kastila, noong ang halos kalahati 
pa ng mga mamamayan nitong Kapuluan, ay pikit pa 
ang mga mata at bukod pa sa makapagpatawa, ay isang 
aval sa mga nagaaral na kasalukuyan, upang huwag 
tumulad sa estudianteng yaon, na sa hangad huwag ma- 
puna ng magulang ang kaniyang ginawang pag aak- 
saya lamang ng panahon dito sa Maynila nang siya 
ay nagaaral, ay natutong nilinlang ang kaniyang mga 
pinagkakautangan ng buhay. Sa kabilang dako nama'y 
makapagtuturo rin sa magulang na huwag na manana- 
lig ng lubusan sa mga anak na pinagaaral, lubha pa't _ 2 — 
süa'y nasa lalawigan at ang anak ay naririto sa May- 
nila, pagka't roaaring ang maging palad nila'y rnatulad 
sa mga magulang ng esUidiantcng yaon, na nalinlang 
ng mabait na anak. 

Habang nagtatagal ñaman, ang kasaysayang yaon, 
ay lunciulungkot, paano'y ang rioga sagabal sa buhay 
ng tao, na siyang laging umaakbay at kasamasama ng 
mga namumuhay sa mtmdong ito, ay siyang naging 
sanhi, upang ang dalawang pnso nina Rosauro at Mi- 
ling, na nagsisintahan, ay magkalayo at ang matitibay 
na sumpaan, ay malagot at ang taráis ng kanilang 
pagiibigan ay mahalinhan ng pait at saklap na siya 
tuloy naging sanhi ng kanilang ipinagkalayo at ang ka- 
nilang kaligayahang inaasahang tatamuhin ay napawi 
m^¿%t nawala ng lubusan . . . 

Ang naging sagabal na yaon, ay ang "Panibugho" 
na kung sabihin ng lahat ay "Pagibig", panibughong 
lumalagot ng matibay na tanikala ng mga nagiibigan, 
nagdudulot ng pait sa mga taong nasa sa kaligayahan, 
puraapatay ng tao, kung magkaminsan, kung sakali't 
sumasagwa nga at luaialabis . 

Sa kasaysayan ding ito'y matatalastas ng mga ba- 
basa na ang buhay, na kung wikain ng mga umiibig 
ay walang halaga sa harap ng Pagibig, ay nagkakaroon 
ng halaga, kung sakali't pagkakalimiing "ang pagpapa- 
tiwakal ay isang kaduawagang dapat ituring", lubha 
pa't kung isasaalangalang na ang salawikain sa nga- 
yong "ngipin . sa ngipin^ at "tampal sa tampal". 

"Rakit ko nga ñaman hahangaring mamatay, dahil 
kmaug sa paglimot niya, samantalang ako ñaman ay 
nakatupad na sa banal at dakilang tungkulin ng isang 
umiibig. Kung siya man ay dumanas ng kalungkutan 
dahil sa aking pauinibugho, kung siya man ñaman ay 
lumuha, dahií sa aking mga pagpapasakit, ako man 
ñaman ay naghirap, lumuha rin ng lihim, tanda ng 
aking pakikiramay sa kanya, at ito'y sukat na upang 
masabi kong nakatugon ako nakaramay sa lahat ng ~~ 3 — 

hirap na nilasap niya. Yayamang ako'y nilimot na rin 
lamang niya, ay lilirnutin ko rin siya Kung ako sana'y 
iantá na at ang aking pagkadalaga ay napagpapasasaan 
niyang samantalahin, mana pa, nguni't hindi at ako'y 
malinis at talos ni Bathala al ng lahat ng lipunan. . 
Ganiyan ang inga pagkukuro ni Miling, sarnantalang 
siya ay nakahiga, noong siya ay nagkasakit dahil sa 
paglirnot ni Rosauro, paglimot na ang naging sanhi 
ñaman ay ang labis na paninibugbo ni Miling... 

Ganyan ang ilang bahagi ng nilalaman ng Kasay- 
sayang u Panibugho..." na di malalao't mababasa na 
ng madlang mawilihin sa mga Kasaysayang nangyayari 
dito sa Kapuluan. Ang may katha ng nobelang yaou, 
ay katulong sa iba't ibang pahayagan at siya'y kilala 
sa mga sagisag na Mahinahon, Gualberto K'Sama Ga- 
vinong Kasiki at iba pa. 

Ang nobelang ito'y ari ni G. Práxedes Sayo, balo 
ni Soriano at sa limbagan din ni G. Sayo nililimbag 
sa kasalukuyan at inaakalang sa magtatapos ang bu- 
wan ng Septiembre ay ipagbibilina sa iba't ibang akla- 
tan dito sa Maynila. -#- JLDVERTBlsrOIA 

Las palabras tanto en castellano como en 
tagalo que faltan acentos ortográficos no las 
puse en esta fe de erratas; porque supongo 
que son de poca necesidad y, además los lec- 
tores ya sabrán corregirlas debidamente. 

El Atd&r. ERRATAS 
Página Se lee Se debe leer. 7 boroto Alboroto. 

7 Alkaingayan kaingayan. 

10 Pagtangap Pagtanggap. 

13 Pandiwang ngalan... Mga pandiwang ngalan. . 

151 Kalansay Ang kalansay. 

139 ¿Con ella vive tú? ¿Con ella vives tú? 

139 Hindi p6, sapagka't Hindi pó, sapagka't sila'y 

8Üa ay may kanika- may mgaaaawa at may 

nilang tahanan. kanikanilang tahanan. 

144 .¿Donde cantan la ra- ¿Donde cantan las ranas? 
ñas? 

144 Tagasaang iyang mga Tagasaan iyang naga ba- 

babaye? baye? 

145 mamaginaw maginaw. 

148 ¿Donde se retiras por ¿Donde te retiras por la 

la mañana? mañana? 

153 tanbien también. f ** *^ ^ *+*0*+** + 0^**0+** + i * 0^* *^ v*+* +/i*** i*^w*| Wtt M +*» T +^ n^ W +y f ****^^****** <><t><>5P >^><> <><l>^><3l><>. < 3t>.<l.t><l> 

A 
A 

(V: :a, 

A' 

A: 
Vi 
A 
V 

I a 
v 

;a 

'V 
;A 
¡V 
A 

' v l 

a; 

:v l 
A 
Vi 
A 
V 
A 
JA 
V 
A ':: 


MGA AKLAT NA AGDA AT SALÍN 
== NI ROSENDO IGNACIO ^= Mga nalimbág na: 

Gramátikang Kastila at TagajLog^Unang 
hati), Medicina Doméstica ni Dr. Jpucb.an 
(Una at Ikalawang hati) Kusinang Tagalog, 
Aklat ng Pagluluto, Ang Bathalang Dula, 
sipi sa LA DIVINA COMEDIA ni Dante, 
Sa Laot ng Pagsusuyuan, sipi sa DORA 
THORNE ni Braeme at Ang Libingang ÍA' 

Bakal sipi sa LA TUMBA DE HIERRO ]V; 

ni Conscience. It^, 

V' 

A Mga ipalilimbág: 

Aklat ng Mutuwid (4 tornos), Karunungan 
sa Hanap Buhay at Aklat ng Kababalag 
han ó Lihira ng Karunungan A; 

v: 

A' 

Vi 

A 

V 

A 

V 

A 

V 

A 

V V. 
¡Ai 

:v, 

A Mga nililimbág: 

El Moderno Vocabulario Tagalo-Español 
Español Tagalo, Lecciones Prácticas de 
Lenguaje Inglés Español- Tagalo, may Pau- ly 

^7 ! nang salita ng mayuming dalaga na si Bbg f¿^ 

Ramona Desiderio Profesora sa ASSUMP- IV 

TION COLLEGE, at ni Sofronio G. Calde- ' A 

ron, kilalá at bantog na Manunulat, Gra- 'Y, 

mátikang Kastila at Tagalog (Ikalawang 
hati) at Vocabulario Bilingüe Español-Ta 
galo Tagalo-Español. ' A: 
V' 

a; 
v 

IA: 

v; 

A 

v 

V: 
A: 
V, 
A 
V, 
.<><>"<t><] ><[><a><q><3l> <!t><t><t><t>^t>"<3[>: M^ M ^ * ^ <» N"* »^ ^ i^ ^^ < IW» i MV»^ W » yM ^ ^ , Mga mahalagang aklát »W ^< ^^ M M' » WW » ^ ^ ¥M ^ Diccionario Inglés-Españól-Tagalog, ni So- 
fronio G. Calderón. 

Papel satinado . . . . P 6.50 

,, periódico . . . . ,, 4.50 
Diccionario Inglés-Tagalo ni H. López. ,, 0.50 
Diccionario Sí anual de términos comunes 

Español Tagalo ni Rosalio Serrano. ,, 1.50 
Vocabulario Tagalo Castellano ni D. E. 

Fernández. .... . „ 0.40 

Vocabulario Pilipino Inglés ni Eusebio T. 

Dáluz . . . . . „ 0.80 

Vocabulario Tagalo-Castellano-Inglés con 

partes de Gramática y frases usuales 

ni D. E. Fernández at S. G. Calderón „ 0.60 
Ang mahusay na paraan ng paggamot sa 

mga maysaquit ayon sa aral ni Tissot,, 3.00 
Medicinas Caseras en tagalo ni Fr. Fernando 

de Sta. Maria . . . ,, 1.50 

Aklát ng Paglulutó ni R. Ignacio . . ,,1.50 
Tanungan ng Bayan ni Árcadio C. Gingco 

Tomo I y II . . . „ 2.50 

Tanungan ng Bayan, Tomo III . , 1.50 

KaligtasanngmgaMaysakit ni A. C Gingco „ 1.50 
Bill de Divorcio ni A C. Gingco . . „ 0.20 
Gramátikang Kastilá at Tagalog, tomo I, 

ni Rosendo Ignacio. . . . „ 1.20 

Ang mga aklát na ito ay ipinagbibili sa mga 
Librería ni J. Martínez, Plaza Moraga blg. 34-36, 
Plaza Calderón blg. 108 at Cabildo (Intramuros) 
blg. 257, Maynilá. THE UNIVERSITY OF MICHIGAN DATE DUE -//'*: :/ 3>'jl- UNJVERSITY OF MICHIGAN 3 9015 02399 6948